ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZM 6. 4. 2009 | MĚSTSKÝ ÚŘAD REJŠTEJN

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZM 6. 4. 2009

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis ze zasedání ZM 6. 4. 2009

Zápis  č. 2/2009

 

ze zasedání zastupitelstva města Rejštejn konaného dne 6. 4. 2009

 

Zasedání řídil : Horst Hasenöhrl

Přítomni: Petráň Jaroslav, Rejšková Soňa, Ostádal František, Zeman Stanislav, Rejštek Roman

Omluveni: Václav Zahrádka

Zapisovatel: Soňa Rejšková

Ověřovatelé: Jaroslav Petráň, Stanislav Zeman

Hosté : Dle presenční listiny

 

 

Program jednání:

  1. Zahájení, schválení programu zasedání
  2. Kontrola usnesení
  3. Majetkové a organizační záležitosti
  4. Různé, diskuse
 
 
JEDNÁNÍ

 

 

ad1)   Starosta města Rejštejn zahájil zasedání v 16.10 hodin, seznámil přítomné s návrhem programu.Program byl jednomyslně schválen

 

ad2) Zastupitelstvo města (dále jen ZM) zkontrolovalo usnesení.Usnesení č.4/09 probíhá, č. 7/09 probíhá, 11/09 probíhá. Ostatní usnesení splněna.

 

 

ad 3)

Usnesení č.21/2009 : ZM schválilo bezúplatný převod pozemku ppč. 274/50 k.ú. Svojše od Pozemkového fondu ČR, pracoviště Klatovy. ZM pověřilo starostu podpisem smlouvy o převodu zmíněného pozemku.

Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č. 22/2009 : ZM schválilo úplatný převod pozemku ppč. 274/39 a 280 k.ú. Svojše od Pozemkového fodu ČR, pracoviště Klatovy a zároveň pověřilo starostu podpisem kupní smlouvy.

Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č.23/2009: ZM rozhodlo o přijetí 2 zaměstnanců města na veřejně prospěšné práce z úřadu práce Klatovy.

                              Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č.24/2009:.ZM rozhodlo o dodavateli stavebních prací na obnovu mostu a části komunikace do Klášterského Mlýna na základě výsledku výběrového řízení z 30. 3. 2009.

Vybrána byla firma MADRUZZO a.s., pobočka Klatovy nejnižší nabídkou.

ZM zmocnilo starostu k podpisu smlouvy o provedení díla s vybranou firmou.

 

Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č.25/2009:  ZM odsouhlasilo zřízení věcného břemene na uložení podzemního kabelu z obce Svojše na Vysokou Myť dle předložené dokumentace a zároveň pověřila starostu podpisem smlouvy. O výši odměny za zřízení věcného břemene bude jednáno s firmou ČEZ, Děčín.

Odsouhlaseno jednomyslně

 

 

Usnesení č.26/2009:  ZM projednalo žádost majitelů nemovitostí na Svojších čp.5 a čp. 41 o propojení vodovodních řádů. ZM bude řešit situaci s Ing. Kasalickým. Dle finančních možností bude provedena rekonstrukce vodovodu, budou osazeny vodoměry. Dále bude řešena i možnost vybudování kanalizace a ČOV: 

Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č.27/2009: ZM projednalo nabídku firmy INGEM a.s., Barrandova 26, 326 00 Plzeň na zajištění stavebního dozoru na akci „ Obnova mostu a komunikace Klášterský Mlýn“. ZM pověřilo starostu podpisem smlouvy s touto firmou.

Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č.28/2009: Starosta informoval o změnách pravidel pro žádosti z Programu rozvoje venkova, kde nebude uznatelnou položkou DPH . ZM rozhodlo, že i za těchto podmínek bude v akci pokračováno a pověřilo starostu podpisem smlouvy o dotaci.

                                                                                                                  Odsouhlaseno jednomyslně

 

 

Usnesení č.29/2009:  ZM schválilo rozpočtový výhled na rok 2009-2013. 

                         Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č.30/2009: ZM rozhodlo o záměru prodeje pozemků vzniklých rozdělením pozemku 156 a 558 k.ú. Svojše, dle pravidel stanovených ZM. 

                        Odsouhlaseno jednomyslně

 

Usnesení č.31/2009: Starosta upozornil na nutnost opravy střechy v čp. 27, ul. Kašperskohorská.

ZM rozhodlo, že opravy provede firma Katrušák Zdeněk, dle nabídky z roku 2008. Dále bylo rozhodnuto, že budou provedeny nejnutnější opravy na fasádě kulturního domu.   

 

Různé:

 

-          Pan Zeman upozornil na stav chodníku u nemovitosti čp. 98.Vzlíná vlhkost od chodníku do zdi. Bude projednáno s prováděcí firmou.

-          Pan Zeman upozornil na nutnost opravy autobusové zastávky, kanálové vpustě a krajnice vozovky.Dále podal návrh na výměnu hlavic s úspornějšími žárovkami veřejného osvětlení. Vše bude průběžně řešeno.

-          Předsedkyně finanční komise navrhla provedení kontroly poplatků TKO. Termín do 30. 4. 2009. Neuhrazené poplatky budou navýšeny o 100%, a poplatníci budou obesláni složenkou.

-          Na základě dopisů majitelů rekreačních objektů v osadě Svojše ohledně svozu TKO ZM sděluje, že vyhláška č. 4/2001 je platná a platí zároveň usnesení zastupitelstva č.73/2008 a usnesení č. 9/2009. Tudíž ZM považuje tuto věc za vyřízenou.

 

 

 

 

 

Zasedání ukončeno v 18,15 hodin

 

Ověřovatelé:

 

Jaroslav Petráň

 

Stanislav Zeman

 

zástupce starosty

Starosta

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Rejštejn | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ