Informace z radnice

Poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení

Jako každoročně, tak i pro letošní rok vyhlásilo Město Nýrsko výběrové řízení na poskytnutí půjček z FRB. Poskytnutí těchto půjček je jednou z možností, jak pomoci občanům ve zlepšování úrovně jejich bydlení. Ve stanoveném termínu tj., do konce měsíce března, podalo žádost o půjčku 7 žadatelů, a to na celkovou částku 730.000,-Kč. Komise posoudila žádosti z hlediska formální správnosti a úplnosti a navrhla poskytnout půjčku z fondu všem sedmi žadatelům.

Z činnosti bytové komise Města Nýrska

Bytová komise Města Nýrska eviduje v současné době cca 206 žádostí o nájem bytu a cca 37 žádostí o výměnu bytu. V roce 2005 bylo přijato 66 žádostí, z nichž bylo 46 zapsáno do seznamu uchazečů o nájem bytu a 10 do seznamu uchazečů o výměnu bytu. 10 žádostí nesplňovalo kriteria Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví Města Nýrska, a proto nebyly zapsány do seznamu uchazečů. Bylo vyřízeno 29 žádostí, přiděleno 26 bytů a 3 pokoje v ubytovně Palackého ul. Seznam žadatelů o nájem bytu je nutné každým rokem aktualizovat. Žadatelé jsou povinni svoji žádost obnovit písemným prohlášením doručeným na Technické služby města Nýrska v termínu od 1.11. do 31.12. každého roku. V případě, že žadatel neobnoví svoji žádost, bude v seznamu žadatelů přeřazován vždy na konec seznamu uchazečů. Žadatel neobnovuje žádost v roce podání. Zároveň jsou žadatelé povinni aktualizovat všechny údaje v žádosti (uzavření manželství, narození dítěte, změna bydliště) nejpozději do 1 měsíce od data, kdy ke změně došlo. Žádosti o nájem (výměnu) bytu je možné vyzvednout a podat v kanceláři Technických služeb města Nýrska, ul. Strážovská 529, Nýrsko.

D.Marková

Přidělené dotace sportovním organizacím

Město Nýrsko vyhlásilo výběrové řízení na příjemce dotace pro rok 2006, a to vyvěšením na úřední desce MěÚ Nýrsko a zveřejněním na www stránkách města. Výběrové řízení bylo vyhlášeno dle nových „Podmínek pro získání dotací z rozpočtu města Nýrska v oblasti sportu“. Bylo možno požádat o dotaci na údržbu nemovitostí a o dotaci na pravidelnou činnost. Do 31.3. 2006 bylo doručeno 6 žádostí, které posoudila komise doporučila ke schválení dotace v následující výši:

SKP Okula Nýrsko 263.000,-Kč TJ Nýrsko – oddíl lyžování 5.000,-Kč
TENIS KLUB Nýrsko 30.000,-Kč Kynologický klub 20.000,-Kč
TJ Nýrsko – Klub českých turistů 5.000,-Kč TJ Volejbal Nýrsko 8.000,-Kč

Po doplnění žádosti na pravidelnou činnost bude dotace navýšena Kynologickému klubu o 5.000,-Kč a TJ Klubu českých turistů o 11.000,-Kč.

Stěhování pošty v Nýrsku

Mnozí z našich čtenářů již určitě z tisku nebo z jiných zdrojů zaznamenali úmysl České pošty, s.p. přesunout svoji provozovnu na okraj města do budovy čp. 130 – bývalá Komerční banka. Do této doby veškerá jednání města s Českou poštou směřovala k zajištění výstavby nové budovy vedle prodejny Miláno- barvy, laky proti budově MěÚ Nýrsko. Z tohoto důvodu město prodalo na počátku 90. let České poště pozemek na výstavbu nové provozovny za velmi výhodnou cenu. V posledních týdnech však vedení České pošty z finančních důvodů změnilo svůj názor a přistoupilo k výše uvedenému řešení. Tuto situaci projednali na svém jednání zastupitelé města a záporné stanovisko podpořené věcnými argumenty s přihlédnutím na vzdálenost od centra zaslal starosta města náměstkyni provozu pro Západní Čechy Ing. Menclové. Ve své odpovědi Ing. Menclová sdělila kritéria, která je vedla k současnému rozhodnutí s tím, že je jejich rozhodnutí nevratné. Vedení města by rádo znalo i názor co nejširší veřejnosti, a proto připravilo akci, kde mají občané možnost vyjádřit se svým podpisem k přesunu provozovny pošty na okraj města. Podpisové archy budou připraveny v Informačním centru, v městské knihovně, na městském úřadě a v prodejně potravin pana Klasny v ul. Prap. Veitla. Celá akce proběhne v době od 2.5. do 14.5. 2006.

Třídění skla

Technické služby města Nýrska oznamují všem občanům, že dne 12.4.2006 byla rozšířena sběrná místa na separovaný odpad o kontejnery na bílé sklo. Žádáme tímto občany, aby barevné a bílé sklo třídili dle nápisů na kontejnerech. Bílý kontejner-bílé sklo, zelený kontejner-tmavé sklo. Děkujeme za pochopení.

Z.Holý, ředitel TSM Nýrsko