14.1 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ POUŽÍVANÉ PŘEDPISY | MĚSTSKÝ ÚŘAD BĚLÁ NAD RADBUZOU

14.1 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ POUŽÍVANÉ PŘEDPISY

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání a rozhodování města Bělá nad Radbuzou

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město jedná a rozhoduje, patří:
- zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
- zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
- zák. č. 500/2004 Sb., správní řád
- zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích
- zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách
- zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
- zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
- zák. č. 254/2001 Sb., o vodách
- zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon
- zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
- zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
- zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
- zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
- zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
- zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
- zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech
- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
- zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
- zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
- zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
- zák. č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
- zák. č. 280/2009 Sb.,daňový řád
- zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
- zák. č.  586/1992 Sb., o daních z příjmu
- zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
- zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování
- zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
- zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
- zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů
- zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
- zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
- zák. č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR
- Vyhláška č. 2/2001 - o nakládání s odpadem
- Vyhláška č. 1/2002 - řád veřejného pohřebiště v Bělé nad Radbuzou
- Vyhláška č. 2/2002 - řád veřejného pohřebiště v Újezdě Sv. Kříže
- Vyhláška č. 3/2002 - řád veřejného pohřebiště na Pleši
- Vyhláška č. 2/2004 - o místních poplatcích
- Vyhláška č. 3/2004 - o příspěvku na provoz MŠ a ŠD
- Vyhláška č. 2/2003 - o závazných částech územního plánu obce
- Vyhláška č. 4/2004 - požární řád obce
- Vyhláška č. 2/1998 - o použití nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti
- Vyhláška č. 2/1999 - o zrušení vyhlášky o zákazu skládkování
- Vyhláška č. 1/2001 - o vytvoření nové části obce Bělá nad Radbuzou - Pleš
- Vyhláška č. 2/1997 - o stánkovém prodeji v Bělé nad Radbuzou, část Železná
- Vyhláška č. 1/2005 - o závazných částech územního plánu obce - doplněk č. 1
- Vyhláška č. 2/2006 - o pohybu psů a jiného zvířectva
- Vnitřní směrnice stanovující pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Bělá nad Radbuzou
- Obecně závazná vyhláška města Bělá nad Radbuzou číslo 1/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných omamných a psychotropních látek na veřejném prostranství
- Vnitřní směrnice č. 1/2009 stanovující pravidla pro poskytování finančního příspěvku fyzickým osobám na výstavbu ČOV z rozpočtu Města na rok 2009
- Obecně závazná vyhláška města Bělá nad Radbuzou číslo 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
- Nařízení rady Města Bělá nad Radbuzou č. 1/2006 o zajišťování schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací
- Obecně závazná vyhláška města Bělá nad Radbuzou číslo 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Bělá nad Radbuzou | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ