MOKROSUKY A OKOLÍ : PARK BLUD V HRÁDKU

Czech • Deutsch • English
 Znak obce Mokrosuky

Park Blud v Hrádku

Celý areál v Bludu byl koncipován jako anglický park, kde bylo zpracováno několik variant výsadby dřevin. Návrhy však nikdy nebyly dokončeny v plném rozsahu. Lokalita bludu patří mezi významné přírodní lokality v obci. V minulosti byla tato lokalita nedílnou součástí okolí hrádeckého zámku (Anglický park). Místo je opředeno pověstmi o neštěstí během 30leté války. V olšové aleji je dodnes dochován kamenný podstavec nejasného původu – říká se, že jde o pozůstatek jezdecké sochy.

Přijďte se podívat do „Bludu“ , posadit se do altánku, kde sedávala hraběnka a uvidíte hezký a tichý kus přírody, kousek od centra obce.

Stav tohoto prostranství byl po mnoho let v neutěšeném stavu. Po mnoho desítek let zde nebyla prováděna žádná činnost směřující k nápravě tohoto stavu.  Na základě zadání Obce Hrádek byla navýše uvedeném pozemku provedena prohlídka stavu historické aleje. Prohlídku prováděl Ing. Jan Spěváček – krajná tvorba a ošetřování stromů. Na základě této prohlídky byl vypracován panem Spěváčkem  projekt „Posouzení zdravotního stavu významných stromů obecní zeleně, návrh odborného ošetření a kalkulace nákladů na provedení arboristického zásahu. K ošetření bylo vytipováno 18 významných stromů. Z důvodů velkých finančních nákladů bylo na tuto akci požádáno o poskytnutí finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu pro rok 2004. Žádost byla zaslána na Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR Plzeň. Dne 12.10.2004 bylo rozhodnuto o přidělení dotace ve výši 90.080 Kč.

Práce byly zadány panu Spěváčkovi, který už v minulosti ošetřoval některé významné stromy v obci. Bylo provedeno odborné ošetření 18 vybraných stromů. Součástí těchto prací bylo i odstranění náletových dřevin na celém pozemku. Během provádění prací byl již odstraněn  odpad z černé skládky. Firma Rumpold odvezla z tohoto místa 1 kontejner odpadu. Po vyřezání náletových dřevin se objevila v hrubých obrysech původní pěšina se zbytky dřevěného altánku.

Tímto ošetřením nejvýznamnějších stromů ale záměr obce nekončí. Podle dochovaných fotografií byl v letech 2005 - 2007 obnoven dřevěný altánek a pěšina celou alejí. Zednické práce prováděla firma Jiřího Moravce z Hrádku, altánek vybudovala firma Zámečnictví, Josef Urban z Odolenova. Zemní práce Autodoprava, Štefan Petrík z Hrádku.

V lokalitě budou ještě osazeny lavičky a odpadkové koše.


Připravuje: Informační server ŠumavaNet.CZ ve spolupráci s Obecním úřadem Mokrosuky
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ