O rekonstrukci

Rekonstrukce krytého mostu (rechle) v Lenoře

Kompletní rekonstrukce krytého mostu (rechle)
v Lenoře proběhla v roce 2014 díky dotaci z EU prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Samotné rekonstrukci předcházela předprojektová příprava, především posuzování mostu z hlediska dendrologického, stavebního i památkového.

Teprve poté společnost Pontex
započala práce na projektové dokumentaci. V červnu 2014 společnost Stavby mostů Praha spustily stavební práce. Byla rozebrána dřevěná konstrukce a znovu posouzena aktuální kvalita dřevěných dílů mostu. Na základě nového dřevoznaleckého posudku byly dřevěné prvky rozděleny na ty, které mohou být použity při rekonstrukci, a na ty, které vykazovaly takové poškození hnilobou či dřevokazným hmyzem, že musely být vyřazeny a nahrazeny novými. Velmi složité rozhodování bylo u trámů podlahy mostu.

Tam, kde to bylo možné
, byly poškozené části odřezány a protézovány. Některé však musely být nahrazeny zcela novými. Na krovy byl použit částečně původní materiál, ovšem opracovaný a natřený. Bednění mostu a šindelová střecha mostu jsou zcela nové. Všechny prvky byly opatřeny nátěry proti houbám a hnilobám.

Také kamenná konstrukce
byla rozebrána až na úroveň hladiny řeky. Jednotlivé kameny byly pasportizovány a po očištění a zpevnění vnitřku pilíře byly usazovány zpět na svá místa. Stále bylo třeba pracovat s fotografiemi dokumentujícími původní stav, aby bylo dosaženo optimálního výsledku. Práce probíhaly hlavně v létě a na podzim. Výroba konstrukce probíhala v hale dle projektové dokumentace a na místě samém byla provedena již kompletace hotových prvků. Celá stavba byla bedlivě sledována památkáři, kteří se pravidelně zúčastňovali všech kontrolních dní.

V první polovině roku 2015
probíhala konečná administrace projektu. V létě uskutečnili pracovníci Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad závěrečnou kontrolu dokladové části a zároveň si prohlédli stavbu na místě samém.

Protože nebyly shledány žádné závady,
mohla být vyplacena dotace v plné smluvní výši 3 097 671,11 Kč. Obec Lenora projekt předfinancovala a svou finanční spoluúčast zajistila prostřednictvím úvěru. Ten bude kompletně uhrazen v únoru 2015. Celkové výdaje na projekt „Rekonstrukce krytého mostu (rechle) v Lenoře“ činily 4 296 913,84 Kč. V tom jsou započteny nejenom stavební práce, ale i projektové práce, stavební a technický dozor, administrace projektu aj. Stavební práce vyšly na 3 699 352,24 Kč.