| OBECNÍ ÚŘAD JAVOR

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

závěrečný účet 2007 - 2 část

3. Stav účelových fondů a finančních aktiv

a)     Obec Javor nemá zřízeny žádné účelové fondy (FRB, sociální fond).

b)     Stav účtu stavebního spoření obce

Obec Javor v září r.2004 založila k vyššímu zhodnocení dočasně volných finančních prostředků účet stavebního spoření obce. Počáteční vklad činil 400 000,0 Kč. Cílová částka sjednána na 500 000,0 Kč. Stav účtu stavebního spoření k 31.12.2007 – 425 612,80 Kč

Příjmy účtu jsou tvořeny úroky z finančních prostředků účtu.

 

4

Od KÚ PK Plzeň

Program stabilizace venkovských oblastí

4222

150 000,0

150 000,00

Investiční na rekonstr.a prodloužení veřejného osvětlení v Loučanech a Javoru

Od KÚ PK Plzeň

4122

690,00

690,00

Na odbornou přípravu členů SDHO Javor

Od Ministerstva zemědělství ČR

UZ 29017, 4116

9 275,00

9 275,00

Na lesní hospod.plán v digitální podobě

Od KÚ PK Plzeň

4112

6 958,00

6 958,00

Na výkon státní správy

CELKEM

193 113,00

193 113,00

 

Dotace do rozpočtu obce za rok 2007 byly poskytnuty ve výši 193 113,- Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu r.2007 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány poskytovateli.

. Obec Javor nemá zřízeny žádné příspěvkové organizace

Obec Javor obdržela tyto účelové dotace (v Kč):

Poskytovatel (program)

ÚZ, položka

Přijatá dotace

Čerpáno

Účel

Od KÚ PK Plzeň

4122

26 190,00

26 190,00

Na pěstební činnost v obecním lese

 

6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2007

Přezkum hospodaření provedly pracovnice Krajského úřadu Plzeňského kraje, ekonomického odboru z oddělení finanční kontroly: kontrolor pověřený řízením přezkoumání – p.Jitka Voldřichová, kontrolor – p.Zoja Šťastná na základě žádosti obce.
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí dne 4.2.2008.

Závěr zprávy: nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Obce Javor za rok 2007 je přílohou č.1 k závěrečnému účtu.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Javor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ