| OBECNÍ ÚŘAD JAVOR

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

návrh finančního rozpočtu na rok 2008

Obec Javor

 

Návrh finančního rozpočtu obce Javor na r. 2008

 

Příjmy:

1.      Daňové příjmy:

Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti                                    66 000 Kč

Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti                         12 000 Kč

Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů                               5 000 Kč

Daň z příjmu právnických osob                                                                       75 000 Kč

Daň z přidané hodnoty                                                                      130 000

Místní poplatek ze psů                                                                          1 500 Kč

Dotace na výkon státní správy                                                                         7 200Kč

Daň z nemovitosti                                                                                           68 000 Kč

 

Daňové příjmy celkem                                                           364 700Kč

        

2.      Příjmy z vlastní činnosti obce

Příjmy z těžba dřeva v obecních lesích                                               240 000 Kč

Příjmy z odstraňování komunálních odpadů od obyvatel +EKO-KOM      35 000 Kč

(za vytříděný odpad-sklo,plast,papír)

Příjmy z vodného v Loučanech                                                             1 000 Kč

Příjmy z pronájmů obec. nemovitostí                                                        500 Kč

Náhrady za poplatky z VTS a mobilních telefonů                                             22 000 Kč

Příjmy úroků a výnosů ze staveb.spoření                                                           8 000 Kč

Příjmy z úroků z finan.prostřed. zákl.běžného účtu obce                                    4 000 Kč

Příjmy z vlastní činnosti obce celkem                                     310 500Kč

 

3.  Příjmy kapitálové

Příjmy z prodeje obecních pozemků                                                                 5 000 Kč

Kapitálové příjmy celkem                                                    5 000Kč

 

Příjmy obce celkem za rok 2008                                         680 200 Kč

 

Výdaje: 

1.      Běžné výdaje

Pěstební činnost a zabezpečení těžby v obecních lesích                        120 000 Kč

Činnost odborného lesního hospodáře v obecních lesích                                    10 000 Kč

Zabezpečení zimní údržby na místních komunikací – PHM                     15 000 Kč

Opravy místních komunikací                                                                            50 000 Kč

Výdaje na dopravní obslužnost – provoz autobusové linky                                  1 700 Kč

Pitná voda v Loučanech – vzorky a ostatní služby (nájemné za zdroj)          10 000 Kč

Dešťová kanalizace                                                                                            5 000 Kč

Příspěvky obce na mateřskou školu – za děti z obvodu obce                   3 000 Kč

Příspěvky obce na základní školy – za děti z obvodu obce                                 40 000 Kč

Dárky pro občany při životních jubileích + setkání důchodců                  10 000 Kč

Veřejné osvětlení –opravy Javor+Loučany                                                         12 000 Kč

Veřejné osvětlení – elektrická energie                                                     14 000 Kč

Komunál.služby a úz.rozvoj (daně a poplatky)                                          5 000 Kč

Svoz nebezpečných odpadů                                                                               12 000 Kč

Svoz komunálních odpadů (popelnice) + kontejn.sklo,papír a plast         40 000 Kč

Vzhled obce a veřejná zeleň – údržba                                                    12 000 Kč

 

-         2 –

 

Ost. sociál. pomoc – komunitní plánování                                                             3 000 Kč

Požární ochrany v obci – PHM+ materiál+elektr.energie                                       5 000 Kč                      

Odměny členů zastupitelstva obce                                                                       80 000 Kč

Výdaje obecního úřadu:

-         Dohody o provedení práce – zpracování účetnictví                                        28 500 Kč

-         Sb. zákonů, odborné publikace + tisk                                                           18 000 Kč

-         elektrická energie                                                                                         25 000 Kč

-         poštovné                                                                                                        2 500 Kč

-         ostatní materiál + služby (ps.potřeby, tiskopisy, obálky, kominík,

vývoz žumpy…)                                                                                           25 000 Kč  

-         telefon. poplatky-pevné linky (OÚ + 2 VTS;+popl. z mobil. telef.

      plně hradí členové ZO; VTS Javor a Loučany- hovorné hradí majit.)             30 000 Kč

-         poplatky peněž. ústavu za vedení účtu                                                             8 000 Kč

-         pojistné z obec. majetku                                                                                 8 000 Kč

-         programové vybavení - (FENIX-aktualizace)                                                 3 000 Kč

-         opravy a údržba obec. úřadu                                                                       22 000 Kč

-         členské poplatky do Svazu měst a obcí                                                           3 000 Kč

Běžné výdaje celkem                                                                 620 700Kč

 

           

Výdaje obce celkem za r.2008                                                         620 700 Kč

 

Finanční rozpočet je navrhován přebytkový částkou 59,50 tis. Kč.

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 28.11.2007

Sejmuto:   13.12.2007

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Javor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ