| OBECNÍ ÚŘAD JAVOR

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

usnesení č.39 ze dne 16.12.2005 Obec Javor

 19. 12. 2005

 

 

 

                 Usnesení z 39.zasedání zastupitelstva obce, které se konalo  dne 16. 12. 2005 od 19.hodin na OÚ Javor

 

155/05  Finanční výbor obce projednal úpravu finančního rozpočtu na rok 2005 a předložil ho členům ZO ke schválení, s příjmy 831,68 tis.Kč  a výdaji 979,22 tis. Kč. Je schodkový částkou 147,54 tis. Kč a schodek bude kryt z přebytku min.let. K návrhu úpravy FR na rok 2005 nebyly vzneseny žádné připomínky ani z řad občanů. Ano- 6, ne-0

156/05  FV obce projednal finanční rozpočet na rok 2006 a předložil ho ke schválení členům ZO. K návrhu FR nebyly vzneseny připomínky ze strany FV, ZO ani z řad občanů.

Finanční rozpočet na rok 2006 byl jednohlasně schválen s příjmy 715,00 tis. Kč a výdaji 850,00 tis. Kč.

Finanční rozpočet je schodkový částkou 135,00 tis. Kč a schodek bude kryt z přebytku minulých let.

Hlasování: ano-6, ne – 0.

157/05 členové ZO byli seznámeni s nabídkou odkoupení akcií společnosti České spořitelny, které jsou ve vlastnictví obce, společností FINANCE Zlín. Cena jedné akcie činí 360,- Kč. Členové ZO projednali tuto nabídku a odsouhlasili akcie neprodávat.   Hlasování ano: - 0 , ne: 6

158/05 členové ZO byli seznámeni s smlouvou o převzetí a odvozu odpadu od Odpadového hospodářství Klatovy s.r.o..OHK se zavazuje převzít a uložit odpad na řízené skládce Štěpánovice. Obec je povinna dle z.č. 185/2001Sb. a z.č. 294/2005 uvést vždy druh předávaného odpadu a to v souladu s platnou katalogizací odpadů.

159/05 členové ZO byli seznámeni s dopisem p. Lamra –LHO o ukončení jeho činnosti odborného lesního hospodáře ke dni 31,12,2005Starostka informovala přítomné o uzavření nové smlouvy o výkonu funkce odborného lesního hospodáře dle § 37, odst.3 les.zákona č.289/1995 Sb. a § 631 a násl.občanského zákoníka, s panem Alešem Potužákem. Smlouva nabývá účinnosti od 1.1.2006 na neurčito.Odměna LHO bude činit 7.400,- Kč ročně. Platba bude probíhat 4 x ročně po 1850,- Kč.

 

 

                 Zapsala: L. Nováková

 

    

         Ověřovatelé zápisu:  p.  J. Harant                  

                                      p.  R. Šimčo 

 

 

                         Magdalena Krejčová                                                                            Eleonora Kraftová

                            místostarostka                                                                                          starostka

           

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Javor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ