| OBECNÍ ÚŘAD JAVOR

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

oznámení o veřejném projednání návrhu změny č.1. úz.plánu obce Týnec

 

 

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLA TOVY odbor výstavby a územního plánování

nám. Míru 62, 33920 Klatovy tel.: 376347 111, fax: 376 347 380

č.j.: OVÚP/8281108; e.č.88640/08 vyřizuje: Eva Krčmářová

 

tel.: 376347225 ekrcmarova(a)mukt.cz

Klatovy dne 3.11.2008

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

 

 

OZNÁMENÍ

 

 

o VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ

 

MěÚ Klatovy, odbor výstavby a územního plánování (OVÚP), jako obecní úřad s rozšířenou působností, příslušný k pořízení změny územního plánu na žádost obce ve svém správním obvodu podle § 6 odst. 1 písmo c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veznění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon),

 

oznamuje

 

v souladu s § 171 zákona č.500!2004 Sb., správní řád, a § 52 odst. 1 stavebního zákona, konání veřejného projednání návrhu změny č.1 územního plánu obce Týnec (dále jen návrh), které se bude konat

dne 18. 12. 2008 (čtvrtek), od 13. OO hodin v zasedací místnosti OVÚP číslo dveří 79 na MěÚ Klatovy.

 

Návrh bude vystaven po dobu 30-ti dnů, ode dne doručení této veřejné vyhlášky (15-tý den po vyvěšení), k veřejnému nahlédnutí, a to na MěÚ Klatovy, odboru výstavby a územního plánování a na OÚ Týnec.

 

Upozornění:

 

Námitky proti návrhu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti. A to nejpozději při veřejném projednání, zároveň může každý uplatnit své připomínky.

Dotčené osoby uplatňující námitky, musí uvést jejich odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.

Dotčené orgány uplatní na závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

 

Ing.

vedoucí odboru výstavby a územního

                       

 

 

                         

 

 

Č. Ú.: 19- 0821048319/0800

IC: 00255661

DIČ: CZ00255661

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Javor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ