| OBECNÍ ÚŘAD JAVOR

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

OZV - psi

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 

                                                    Č.    3/2004

 

Zastupitelstvo obce Javor schválilo dne 15.10.2004 v souladu se zákonem čís. 565/1990 Sb., o místních poplatcích  § 14 , ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb.,o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a vydává tuto obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

1)      Obec Javor vybírá tyto poplatky :

a) poplatek ze psů

 

2)      Výkon správy uvedených poplatků provádí Obecní úřad v Javoru (dále jen „správce poplatku“).

POPLATEK ZE PSŮ

Článek 2

Předmět poplatku

Poplatku ze psa podléhají psi starší tří měsíců.

 

Článek 3

Poplatník

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce.

Článek 4

Oznamovací povinnost

Poplatník je povinen správci poplatku po dovršení tří měsíců věku psa nejpozději do 15 dnů  podat přiznání k poplatku a poplatek zaplatit podle článku 9.

Povinnost oznámit nabytí psa má i občan, jehož pes je od poplatku podle zákona o místních poplatcích nebo podle článku 6 této vyhlášky osvobozen a tuto skutečnost musí v oznámení správci poplatku prokázat.

Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku nebo na osvobození od poplatku nejpozději do 15 dnů od jejího vzniku.

 

Článek 5

Identifikace psů

Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen. Tato známka je nepřenosná na jiného psa, i kdyby šlo o psa téhož vlastníka. Ztrátu nebo odcizení této známky je poplatník povinen nahlásit správci poplatku nejpozději do 15 dnů. Držitel psa může na vlastní náklady označit psa čipem, identifikaci čipu nahlásí správci poplatku.

 

Článek 6

Osvobození

Poplatek neplatí držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod (ZTP/P - zvláště těžce postižený s průvodcem), osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

Poplatník je povinen prokázat správci poplatku vždy nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku, že důvod osvobození trvá.

Osvobození od poplatku zaniká, zanikne-li důvod osvobození.

 
Článek 7
Splatnost poplatku

Držitel psa je povinen zaplatit poplatek bez vyměření nejpozději do 31.3. každého kalendářního roku.

Činí-li poplatek více než 200,- Kč, lze jej zaplatit ve dvou splátkách do 31.3. a do 31.7. každého kalendářního roku. Pokud dojde k nabytí psa v průběhu kalendářního roku, poplatek je splatný za každý započatý měsíc.

 

Článek 8

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

1)      V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

2)      Zanikne-li poplatková povinnost /uhynutí, utracení psa apod./, končí tím okamžikem i povinnost poplatek platit. Poplatník je povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit správci poplatku. Za pozdní ohlášení, popř.neohlášení může OÚ uložit sankci podle § 37 zákona ČNR č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Zjištěný přeplatek na poplatku ze psa se vrátí na písemnou žádost poplatníka, bude-li činit více než 50,-Kč.

3)      Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.

 

Článek 9

Sazby poplatku

Poplatek ze psa téhož držitele činí ročně

V Javoru

V  Loučanech

1.

Za prvního psa

50,- Kč

30,-Kč

2.

Za druhého a každého dalšího psa

100,- Kč

       100,- Kč

3.

Za prvního psa, jehož držitelem je poživatel invalidního starobního,vdovského, vdoveckého nebo sirotčího důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu

50 ,-Kč

30,-Kč

4.

Za druhého a každého dalšího psa, jehož vlastníkem je osoba uvedená v bodě 3.

100,-Kč

100,- Kč

 

 

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Článek 10

1)      Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část až na trojnásobek. Vyměřený poplatek se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

2)      Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost stanovenou touto vyhláškou, může mu správce poplatku uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení § 37 a 37a zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

 

Článek 11

1)      Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

2)      Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření poplatku nebo jeho dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu zpraven. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do deseti let od konce kalendářního roku, ve kterém vznikla poplatková povinnost.

 

Článek 12

Obecní úřad může na žádost poplatníka z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti zákona poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.

O snížení nebo prominutí poplatku rozhoduje obecní úřad.

Žádost o prominutí poplatku musí obsahovat:

- důvod žádosti o osvobození

- u fyzických osob jméno, příjmení, rodné číslo a adresu poplatníka

- u právnických osob název firmy, IČO, sídlo a oprávněnou osobu, která za firmu jedná

Poplatník doručí žádost ve stanovených termínech správci poplatku (do podatelny OÚ).

 

Článek 13

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne …16.10.2004………………

Od dne nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se ruší  vyhláška:

 

                                 č. 1/2004 ze dne 13.1.2004

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

V Javoru dne  ……15.10.2004…………………

 

 

 

     Magdalena Krejčová                                                                                   Eleonora Kraftová                                     

        místostarostka                                                                                                    starostka

                                                          

 

 

 

vyvěšeno: 17.09.2004

 

sejmuto:    10.10.2004

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Javor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ