USNESENÍ Č.41 ZE DNE 18.12.2009 | OBECNÍ ÚŘAD JAVOR

USNESENÍ Č.41 ZE DNE 18.12.2009

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

usnesení č.41 ze dne 18.12.2009

Obec Javor 18.prosince 2009 Usnesení z 41. zasedání zastupitelstva obce Javor konaného 18.prosince 2009 v obecním domě v Javoru od 18:00 hod. 194/09 ZO vzalo na vědomí ukončení činnosti odborného lesního hospodáře pana Aleše Potužáka k 31.12.2009. ZO pověřilo starostku vybráním jeho nástupce do 31.1.2010. 195/09 ZO vzalo na vědomí ukončení příkazní smlouvy pana inženýra Malíka k 31.12.2009 z důvodu odstěhování do Prahy, kdy díky absenci v regionu nemůže vykonávat předmět již zmíněné smlouvy. 196/09 ZO projednali žádost o informace ohledně plánovaného vybudování obecního vodovodu paní Liškové, pí Turečkové a pí Úlovcové. V roce 2010 se plánuje jednání s firmou VAK SERVIS, ohledně nalezení nějakého přijatelného řešení problému s pitnou vodou v naší obci, což znamená eventuelně zpracování projektu a odhad finanční stránky zamýšlené akce. Od toho se následně bude odvíjet další postup. 197/09 ZO projednalo žádost pana Dvořáka o řešení sousedských vztahů a celou záležitost předala starostka obce k řešení přestupkové komisy Městskému úřadu Klatovy. 198/09 ZO vzalo na vědomí objednávku informačního systému Virtuos . 199/09 ZO schválilo finanční rozpočet na rok 2010.:ANO-5, NE-0 s příjmy 920,9 tis.Kč a výdaji 1.211,7 tis.Kč. Rozpočet je schodkový částkou 290,8 tis.Kč a schodek bude kryt z přebytku min.let. 200/09 Zastupitelstvo vzalo na vědomí připomínku ohledně svedení dešťové vody z budovy obecního úřadu. ZO pověřilo starostku najít nejvhodnější řešení tohoto problému. 201/09 Další zasedání ZO se bude konat 21.1.2010 od 19 hod . Zapsala: Miluše Málková Ověřovatelé: p. Harant Miluše Málková starostka obce p.MUDr.Bytel
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Javor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ