USNESENÍ Č.40 ZE DNE 13.11.2009 | OBECNÍ ÚŘAD JAVOR

USNESENÍ Č.40 ZE DNE 13.11.2009

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

usnesení č.40 ze dne 13.11.2009

 

Obec Javor
13.listopadu 2009

 


Usnesení z 40. zasedání zastupitelstva obce Javor

konaného 13.listopadu 2009
v obecním domě v Javoru od 19:00 hod.

 

 

 185/09 ZO vzalo na vědomí poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích- od KÚPK  v částce 3 920,-Kč na likvidaci klestu štěpkováním nebo drcením před obnovou lesa s rozptýlením hmoty nebo jiným využitím , 1000,-Kč na přirozenou obnovu lesů a umělá obnova sílí, 7 425,-Kč umělá obnova lesních porostů sadbou.

 

 

 

186/09 ZO vzalo na vědomí oznámení Městského úřadu Klatovy, odboru výstavby a územního plánování o zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání, ohledně žádosti manželů Králových(Loučany č.p.2), které zastupuje pan Ing. Haloun (Čekanice 28,Blatná), o dodatečné povolení stavby – Terénní úpravy a oplocení Loučany na pozemcích st.p. 15,16/1, parc.č. 19,21/1,23/4,23/5,213/9,219/2,257 v katastrálním území Loučany. ZO pověřilo pana Terše a pana Šimču za obec Javor a pana Haranta za obec Loučany, aby v dané věci zastupovali obec na již zmíněném jednání dne 27.l1.2009 v 9:00 hodin na OVÚP.

 

 

187/09 ZO zamítlo nabídku prezentace od firmy Aspira v publikace CESTUJEME PO KRAJI  PLZEŃSKÉM

.

 

188/09 ZO projednalo žádost o vyjádření ke stavbě ČEZ Distribuce, a.s. – Loučany, pan Rubáš – NN. ZO proti stavbě nemá námitek s tím, že pozemek bude vrácen do původního stavu a nebude narušen vodovod .

 

 

189/09 ZO vzalo na vědomí změny vnitřních předpisů v souvislosti se zavedením datových schránek.

 

 

190/09 ZO jednohlasně odsouhlasilo prodlužení smlouvy stavebního spoření a uložilo starostce pí Málkové sjednat schůzku se zástupcem stavební spořitelny a smlouvu prodloužit.

 

 

191/09 ZO jednohlasně odsouhlasilo rozpočtový výhled na rok 2010-2012.

 

 

192/09 ZO vzalo na vědomí návrh rozpočtu na rok 2010. Příjmy 920,9 tis.Kč a výdaji 1.211,7 tis.Kč. Rozpočet je schodkový částkou 290,8 tis.Kč a schodek bude kryt z přebytku min.let.

 

 

193/09 Další zasedání ZO se bude konat 18.12. 2009 od 18 hod .

 

 


Zapsala: Miluše Málková

 

 

Ověřovatelé:

 p. Terš                                                                            Miluše Málková                                                                                                                                   starostka obce

p.Šimčo 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Javor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ