OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č.1/2009- KTEROU SE STANOVÍ ČÁST SPOELČNÉHO ŠKOLSKÉHO OBVODU ZÁKLADNÍ ŠKOLY | OBECNÍ ÚŘAD JAVOR

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č.1/2009- KTEROU SE STANOVÍ ČÁST SPOELČNÉHO ŠKOLSKÉHO OBVODU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Obecně závazná vyhláška č.1/2009- kterou se stanoví část spoelčného školského obvodu základní školy

Obecně závazná vyhláška č. 1/2009, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy Zastupitelstvo Obce Javor na veřejném zasedání dne 16.10.2009 usnesením čís. 181/09 rozhodlo vydat v souladu s ustanovením § 178 odst.2 písm. c) zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 84 odst.2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění tuto obecně závaznou vyhlášku: Článek 1 Město Janovice nad Úhlavou je zřizovatelem příspěvkové organizace „Masarykova základní škola Janovice nad Úhlavou, okres Klatovy“. Článek 2 Na základě dohody o vytvoření společného školského obvodu uzavřené mezi Městem Janovice nad Úhlavou a Obcí Javor je území Obce Javor částí školského obvodu Masarykovy základní školy Janovice nad Úhlavou, okres Klatovy. Článek 3 Tato obecně závazná vyhláška nabývá platnosti a účinnosti dnem vydání. V Javoře 16.10.2009 MUDr. Zdeněk Bytel Miluše Málková Místostarosta starostka
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Javor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ