USENSENÍ Č.35 ZE DNE 19.6.2009 | OBECNÍ ÚŘAD JAVOR

USENSENÍ Č.35 ZE DNE 19.6.2009

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

usensení č.35 ze dne 19.6.2009

Obec Javor 25.června 2009 Usnesení z 35. zasedání zastupitelstva obce Javor konaného 19.června 2009 v obecním domě v Javoru od 20:00 hod. 161/09 Zastupitelstvo obce schválilo celoroční hospodaření obce s příjmy 1 327,80 tis. Kč a výdaji 534, tis. Kč a závěrečný účet obce za r. 2008 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2008 ze dne 27.5.2009 se závěrem bez výhrad. 162/09 ZO jednohlasně odsouhlasilo, že se ohledně celé věci - žádost pana Krále v zastoupení pana inženýra Halouna o drobné terénní úpravy a umístění odvodňovacího kanálku na pozemku 219/1 v místě plánovaného vjezdu na pozemek majitelů Králových a souhlas o napojení tohoto vjezdu na přilehlou komunikaci, poradí s právním zástupcem a jeho stanovisko projedná na příštím zasedaní zastupitelstva. 163/09 ZO vzalo na vědomí oznámení lesního hospodáře o provádění nesmluvených kůrovcových opatření a se žádostmi o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích 164/09 ZO vzalo na vědomí kolaudační souhlas s užíváním stavby Javor, kabelové vedení NN na pozemcích st.p.8,10/1, 31/2, parc. 16/1,16/2,431,457 v katastrálním území Javor provedené podle stavebního povolení ze dne 16.5.2008 č.j. OVÚP 5036/07. 165/09 ZO vzalo na vědomí vyúčtování neinvestičních nákladů na MŠ Janovice v částce 3 604,00 Kč a ZŠ Janovice v částce 45 974,83 Kč. 166/09 ZO se dohodlo na dalším postupu ohledně revitalizací navsí s paní architektkou Jitkou Šmolíkovou tak, že architektka dokončí projekt dle navrhovaných úprav spolu s cenovou kalkulací, která zohlední výši dotace, a hotový projekt opět předloží ke schválení do příštího zastupitelstva. 167/09 Další zasedání ZO se bude konat 17. července 2009 od 20 hod. Zapsala: Miluše Šimčová Ověřovatelé: p. Terš Miluše Šimčová starostka obce p. Harant
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Javor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ