USNESENÍ Č, 27 ZE DNE 14.11.2008 | OBECNÍ ÚŘAD JAVOR

USNESENÍ Č, 27 ZE DNE 14.11.2008

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

usnesení č, 27 ze dne 14.11.2008

Obec Javor

17.listopadu 2008

 

Usnesení z 27. zasedání zastupitelstva obce Javor

konaného 14. listopadu 2008

v obecním domě v Javoru od 19:00 hod.

 

96/08 Zastupitelstvo obce Javor projednalo nová rozpočtová opatření a odsouhlasilo:

Rozpočtové opatření čís. 14: navýšení daňových příjmů:

- daň z příjmu FO ze závislé činnosti v částce 5000 Kč (zaúčt. na 1111 = 5000 Kč)

- daň z příjmuFO z kapitál. Výnosů v částce 5000 Kč (zaúčt. na 1113 = 5000 Kč)

- daň z příjmu PO v částce 30 000 Kč (zaúčt. na 1121 = 30 000 Kč)

- daň z přidané hodnoty v částce 50 000 Kč (zaúčt. na1211 =50 000 Kč)

Rozpočtové opatření čís. 15– příjem za vodné v částce 2 000Kč (zaúčt. na2310 2111= 2000 Kč) 

Rozpočtové opatření čís. 16

-výdaje na odměny členů zastupitelstva obce v částce 8 000 Kč (zaúčt. na 6112 5023=8 000 Kč; 6171 5171 = - 8000 Kč)

 

97/08 ZO projednalo veřejné ústní jednání, které se bude konat 25.11.2008  v zasedací místnosti OVÚP č. 79, Klatovy 62/I ohledně RD o 1 b.j., čistírna odpadních vod, vrty pro tepelné čerpadlo, zahradní altán, pergola terénní úpravy oplocení Loučeny. Pro dané jednání byli pověřeni za obec Javor p. Harant a p. MUDr. Bytel.

 

98/08 ZO bylo seznámeno s oponentním hydrogeologickým posudkem na vrty pro tepelné čerpadlo na p.č. 19 a 21/1 v k.ú. Loučeny.

 

99/08 ZO odsouhlasilo vyrozumění pro stavební úřad následujícího znění:

Obec Javor sděluje, že stanovisko ze dne 24.4. 2008 - souhlas se stavbou rodinného domu Loučany parc. číslo 19 a 21/1 pro stavebníka p. Bc Karla Krále a p. Bc Marcelu Královou -  bylo vydáno bez vědomí zastupitelstva a zastupitelstvo na své schůzi 14. 11. 2008 dohodlo,
že obec nesouhlasí se stavbou. Postup starostky k této věci budou prošetřovat orgány činné v trestním řízení.

 

100/08 ZO Javor pověřuje zastupitele obce pana Rudolfa Šimču, aby jménem obce Javor podala trestní oznámení v záležitosti povolení stavby rodinného domu Loučany parc. číslo 19 a 21/1 stavebníka p. Bc Karla Krále a p. Bc Marcely Králové. Viz příloha

 

101/08 Zastupitelstvo vzalo na vědomí vedení účetnictví pro rok 2009 bude provádět firma Lidské zdroje Evropské unie s.r.o. zastoupen Libuší Neščákovou-jednatelkou společnosti

 

102/08 Zastupitelstvo vzalo na vědomí výsledek kontroly dotace a metodické pomoci KÚ Plzeňského kraje u obce Javor za období 2007 na dotovanou akci: Výměna a rozšíření veřejného osvětlení.

 

103/08 Zastupitelstvo vzalo na vědomí vydání povolení MěÚ Klatovy odbor životního prostředí na povolení s nakládání s povrchovými vodami a stavební povolení k vodním dílům s umístěním na p.p.č 268/1. 268/2 454 v k.ú. Javor         

 

104/08 Zastupitelstvo vzalo na vědomí souhlas MěÚ Klatovy OVÚP s umístěním stavby „kolna na nářadí“ na pozemku st. p.  21 v k.ú. Javor, č.j. 56/08

 

105/08 Zastupitelstvo vzalo na vědomí opatření k provedení inventarizace za účetní období 2008. Inventarizační komise (IK)

MUDr. Zdeněk Bytel-předseda

Jitka Bytelová, Iveta Lišková, Věra Turečková ml.-členové

 

106/08 Zastupitelstvo vzalo na vědomí dopis panu Bc. Karlovi Králi, Loučany 2 na zpřístupnění vodoměru k odečtu spotřeby vody.

 

107/08 Volba starosty a místostarosty se odkládá na další zasedání.28 zasedání ZO se bude konat 19. prosince  2008 od 19:00 hodin.

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé:

Ludvík Terš

                                                                                                              Miluše Šimčová

                                                                                                                zástupce obce

Věra Turečková

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Javor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ