11.1 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ POUŽÍVANÉ PŘEDPISY | OBECNÍ ÚŘAD JAVOR

11.1 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ POUŽÍVANÉ PŘEDPISY

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších obecně závazných právních předpisů

 • Zákon č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
 • Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně
 • Zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči
 • Zákon č. 100/1988 Sb. o sociálním zabezpečení
 • Zákon č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím
 • Zákon č. 85/1990 Sb. o právu petičním
 • Zákon č. 116/1990 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor,
 • Zákon č. 172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí
 • Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • Zákon č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách
 • Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání
 • Zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník
 • Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví
 • Zákon č. 570/1991 Sb. o živnostenských úřadech
 • Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí
 • Zákon č. 102/1992 Sb. kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník
 • Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
 • Zákon č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání
 • Zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu
 • Zákon č. 338/1992 Sb. o dani znemovitosti
 • Zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků
 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
 • Zákon č. 3/1993 Sb. o státních symbolech České republiky
 • Zákon č. 40/1993 Sb. o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky
 • Zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl a o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů
 • Zákon č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů
 • Zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě
 • Zákon č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů
 • Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů
 • Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
 • Zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku
 • Zákon č. 82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
 • Zákon č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí
 • Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu kinformacím
 • Zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů
 • Zákon č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky
 • Zákon č. 309/1999 Sb. o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv
 • Zákon č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech
 • Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí
 • Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
 • Zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu
 • Zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům
 • Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
 • Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
 • Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 • Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
 • Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů
 • Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách
 • Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích
 • Zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole
 • Zákon č. 352/2001 Sb. o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší o změně některých dalších zákonů
 • Zákon č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 22/2004 Sb. o místním referendu a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 53/2004 Sb., kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel
 • Zákon č.420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí
 • Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 500/2004 Sb. - správní řád
 • Zákon č. 585/2004 Sb. o branné povinnosti a jejím zajišťování
 • Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
 • Zákon č. 635/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o správních poplatcích
 • Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
 • Zákon č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 132/2006 Sb. o kronikách obcí
 • Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
 • Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Javor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ