HRÁDEK A OKOLÍ : ZŠ A MŠ HRÁDEK


ZŠ a MŠ Hrádek

Nepřehlédněte : WWW stránky - ZŠ Hrádek u Sušice
Informace pro žáky i rodiče, aktuality, školní i mimoškolní aktivity

Do roku 1885 se děti učily v nevyhovujících objektech, a to na několika místech v obci. V roce 1885 byla na pozemku velkostatku dokončena stavba obecní školy. Předtím sloužil pozemek jako jízdárna pro zámecké panstvo. Do nové školy, která měla pět tříd, chodily děti z Hrádku, Tedražic a Kašovic.

V letech 1977-80 byla provedena generální oprava budovy základní školy a v září 1981 byla v akci „Z“ dokončena výstavba dvoutřídní mateřské školy pro 60 dětí. Současně s tím byla vybudována i školní jídelna a vyvařovna pro děti z mateřské i základní školy.

K 1. 9. 1996 byla škola rozšířena z dvojtřídní na trojtřídní. V současné době ji navštěvuje 56 žáků prvního až pátého ročníku. Vyučuje se podle vzdělávacího programu „Základní škola“. Kromě poskytování základního vzdělání mají děti možnost navštěvovat náboženství, zájmovou tělesnou výchovu, zdravotnický kroužek a výuku hry na hudební nástroje. Pro děti zaměstnaných rodičů je zřízena školní družina.

Každoročně organizují pedagogičtí pracovníci různé hry a soutěže, a to především v oblasti tělovýchovy a sportu (orientační závody, atletická olympiáda, turnaj ve vybíjené a v kopané, jízdy zručnosti na kole a jiné). I ve sportovních soutěžích v rámci okresu dosahují hrádečtí chlapci a děvčata velmi dobrých výsledků.

Dny otevřených dveří umožňují rodičům i ostatním zájemcům shlédnout část vyučovaní. V předvánočním období se už tradičné koná v hostinci „ U Hánů“ vánoční besídka. Všichni žáci školy se na ní přestavují veřejnosti připraveným kulturním programem, který se sestává ze scének, písní, básní, tanečků i hry na hudební nástroje.

Mateřská škola

V roce 1982 byla otevřena nová mateřská škola. V současné době je zde ve dvou třídách 36 dětí ve věku 2,5 až 6 let. Mateřská škola je rodinného typu s důrazem na sociální učení. Ve třídách jsou děti společně se svými sourozenci. Jsou vytvářeny podmínky pro rozvíjení sociálních vazeb mezi dětmi. Pro nově přijímané děti nabízí mateřská škola období „zvykání“, kdy děti mohou být ve třídě spolu se svými rodiči. Mezi mnohé aktivity patří logopedické konzultace ve spolupráci s rodiči, návštěvy divadel, výlety a kurzy plavání. Školní jídelna při mateřské škole zajišťuje svačiny a obědy pro školku, obědy pro základní školu, obědy pro místní důchodce a v současné době i obědy pro cizí strávníky. Denně se vaří kolem 140 obědů.


Připravuje: Informační server ŠumavaNet.CZ ve spolupráci s Obecním úřadem Hrádek
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ