DLOUHÁ VES A OKOLÍ : STRUČNÁ HISTORIE DLOUHÉ VSI

Czech • Deutsch • English
 Znak obce Dlouhá Ves

Stručná historie Dlouhé Vsi

Dlouhá Ves tvořila zřejmě již od 13. století centrum šlechtického statku, jehož majitelé se po ní psali jako Dlouhoveští z Dlouhé Vsi. Sídlili v tvrzi,  jejíž počátky sahaly snad rovněž až do 13. století. Dlouhá Ves patří ke skupině šesti vesnic s tímto jménem, které leží v Čechách. Její název byl zřejmě odvozen z tvaru zástavby, rozložené podél cesty ze Sušice do Kašperských Hor a Rejštejna. Vesnice vznikla nejpozději ve druhé polovině 13.století . Z této doby pochází první písemná zmínka, dosvědčující její existenci.

Prvním známým majitelem Dlouhé Vsi byl Blajislav, píšící se po ní s predikátem „de Longa villa“, tedy z  „Dlouhé Vsi“. Historicky je považován za zakladatele rodu Dlouhoveských , kteří drželi statek Dlouhou Ves až do závěru 15. století.

Od roku 1470 drželi Dlouhou Ves Češtičtí. Písemné prameny neinformují, jak dlouho setrvali v majetku statku. Kolem roku 1490 se dlouhoveský statek stal královským lénem. Tato situace snad souvisela s úmrtím předchozího majitele, takže statek právem královské odúmrtě „spadl“ na krále a všichni právoplatní zájemci museli před soudem prokázat oprávněnost  svých nároků. To se však zřejmě nestalo, takže podle výnosu soudu „všechno právo na tvrz a ves řečenou Dlouhá Ves s příslušenstvím přešlo na krále , neboť některé osoby to koupily a  bez královského svolení to nemohly“. Jedním z oněch „některých osob“ byl měšťan Prokop Tomek z Čejkov.  Ten a jeho potomci dokázali udržet Dlouhou Ves v majetku rodu do konce osmdesátých let 16. století,  kdy se rozhodli pro prodej.

Do držení dlouhoveského zboží tak vstoupil  další známý rod, rod rytířů Čejků z Olbramovic. Čejkové drželi majetek do roku 1659, kdy jej silně zadlužený prodali. Až do roku 1697, kdy byl statek postoupen  Janu Jiřímu Schumannovi,  se zde vystřídalo několik majitelů.  Vláda Schumannů v Dlouhé Vsi trvala téměř 90 let.  Zasloužili se o další rozkvět statku i místního kostela Filipa a Jakuba, pro který roku 1710 zaplatili zhotovení zvonu. Roku 1718 nechali vystavět novou sýpku a roku 1732 upravili starou tvrz včetně kaple na pohodlnější panské sídlo. Tyto akce sice přispěly k rozkvětu dlouhoveského statku, ale na druhé straně se výrazně projevily v jeho vysokém zadlužení.   Situace se vyvinula až tak nepříznivě, že naléhající věřitelé dosáhli vyhlášení veřejné dražby. 2. dubna roku 1785 byl statek prodán svobodnému pánu Michalu von Lazarimu. Ten už v roce 1787  uzavřel smlouvu s Josefem Enisem a dlouhoveský statek mu prodal. Josef Enis setrval v držení Dlouhé Vsi po dalších 13 let.

Roku 1800 byl statek prodán Josef ze Schwarzenbergu. Tímto aktem však skončila faktická samostatnost dlouhoveského statku, neboť od  této doby tvořil součást schwarzenberského pozemkového vlastnictví v jihozápadních Čechách.  Schwarzenbergové udrželi Dlouhou Ves do roku 1930. Tehdy ztratili místní statek, , který byl zčásti rozdělen mezi nové nabyvatele. Uživatelem některých vrchnostenských budov včetně zámku se stala obec Dlouhá Ves.


Připravuje: Informační server ŠumavaNet.CZ ve spolupráci s Obecním úřadem Dlouhá Ves
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ