DEŠENICE A OKOLÍ : ROK 2010 – SPOLKOVÁ ČINNOST NA DEŠENICKU, KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ AKTIVITY

Rok 2010 – Spolková činnost na Dešenicku, kulturní, sportovní a společenské aktivity

Spolková činnost je velmi bohatá. Podílejí se na ní převážně dobrovolní hasiči, kteří organizují pro zpestření života občanů ale i návštěvníků různé druhy zábav, např. letos bude již 20. ročník countryplesu v Žízněticích, který se koná pod širým nebem,  6. ročník nohejbalového turnaje v Děpolticích, 5. ročník turnaje v malé kopané „Memoriál J. Staňka“  organizovaný SK Norton Milence za účasti 20 mužstev, atd. Všechny hasičské sbory pomáhají při likvidaci odpadu, převážně sběru železa, podílejí se na oslavách svátku dětí, atd. Klub žen  kromě spolkové činnosti pomáhal při humanitární sbírce, podílel se na zkrášlení a květinové výzdobě v rámci městyse, spoluorganizoval obsah I. pouťového setkání městysů Dešenice – Lam apod., Červený kříž organizuje  dárcovství krve a osvětovou činnost, rozvíjí se šachový kroužek apod.

Občané jsou tak pravidelně informováni o dění v rámci městyse. O kroniku se v současnosti stará nová kronikářka Eva Kratochvílová. Zpracování obsahu kroniky odpovídá standardu oproti zpracování z minulých let. Zavádí se zároveň nový systém, který umožní nahlížet do základních dokumentů historie.

Každoročně se od roku 2000 konají výstavy malířů při příležitosti pouti. Ty byly posléze rozšířeny o malíře z Bavorska a hosty z dalších částí okresu a kraje. Zváni jsou nejen malíři, ale i keramici, fotografové a další. V této souvislosti jsou podporovány všechny spolky hasiči, ženy, Červený kříž, mládežnické skupiny a to nejen finančně, ale předně při organizování společenských akcí. Společně se tak podílí na realizaci programu obnovy venkova. Některé z akcí jsou publikovány v kalendáři kulturních a společenských akcí Plzeňského kraje.

Občané se zapojují do aktivit městyse stále častěji. Dokladem toho je například vybudování opěrné kamenné zdi, přístřešku u požární zbrojnice a opravy budovy požární zbrojnice v Žízněticích, pomoc hasičů při rekonstrukci požární zbrojnice v Dešenicích a Děpolticích. Za zmínku jistě také stojí připomenout aktivity místních i německých rodáků při výstavbě kapliček v Datelově a Městišti. Tyto kapličky byly v minulosti zcela zničeny a nyní přispívají ke zlepšení vzhledu částí městyse.  Důležitá je také podpora mimoškolních aktivit ze strany pedagogů Základní školy a Mateřské školy v Dešenicích – organizují sportovní,, výtvarný, taneční, turistický a divadelní  kroužek. Děti i dospělí využívají kroužku floorbalu a stolního tenisu, aktivně pracuje divadelní spolek, který v loňském roce sehrál inscenaci Rychlé šípy aneb kam se poděli gentlemani. Také Klub žen se pravidelně schází ke svým činnostem – zabývá se ručními pracemi, své výrobky představil na výstavě ručních prací v rámci Annenské pouti v Dešenicích, pomáhá udržovat zeleň v obci.

Občané pomohli při výstavbě dětského hřiště v loňském roce, část žen pomohla při výsadbě květin a zkrášlení obce, fotbalisté odvádějí kus dobré práce na fotbalových hřištích a v okolí koupaliště, o sběr železa se starají hasiči. Především SDH se starají o výchovu mladých hasičů.

Děti Základní školy a Mateřské školy Dešenice, okres Klatovy, příspěvková organizace se nemalou měrou podílejí na kulturním, společenském a sportovním dění městyse, především mimoškolními aktivitami. Při škole působí několik zájmových volnočasových  útvarů pod vedením pedagogů i dobrovolníků z řad rodičů. „Kroužky“ navštěvují nejen současní žáci, ale i děti staršího věku, kteří naši malotřídní školu již dávno opustily. Děti  pravidelně připravují kulturní program k významným příležitostem jako např. Den matek, Setkání důchodců, Setkání rodáků. Již tradičním se stal Adventní koncert pro veřejnost v kostele sv. Mikuláše. Oblíbenou akcí bývá Den otevřených dveří v ZŠ, kdy se do výuky a celého školního žití s radostí zapojují rodiče, prarodiče, mnohdy i ostatní příbuzní.. Ve spolupráci s úřadem městyse a ostatními organizačními složkami ( hasiči, myslivci, sportovci) každoročně připravují a pořádají MDD.

Dětský dramatický kroužek zúročí svoji práci slavnostní premiérou představení. Zároveň pak organizuje setkání „divadelníků“ z ostatních obcí a pořádá přehlídku nastudovaných kusů. V neposlední řadě děti reprezentují školu i městys na poli sportovním. Atletika, stolní tenis, florbal,…

V rámci ÚM pracují sportovní, kulturní a tisková. Přispívají do nich i jednotlivci ze spolků, například SDH. Žákovská družstva jsou důkazem, že mladí se připravují na budoucnost. ÚM při rozhodování vycházel vždy z průzkumu občanů a mládeže. Naposledy tomu bylo například s využitím KD v Mileních, kdy se jednoznačně občané Milenců vyjádřili pro zachování KD a jeho využití pro kulturní, společenské a sportovní účely. Podobně si své zázemí vybudoval SDH v Děpolticích. V současné době se chystají k podobnému kroku v Divišovicích. K formám setkání patří netradiční posezení s harmonikou a kytarou, kde se vždy vyřeší to nejpodstatnější.