Lokalita bludu patří mezi významné přírodní lokality v obci. V minulosti byla tato lokalita nedílnou součástí okolí hrádeckého zámku (Anglický park). Místo je opředeno pověstmi o neštěstí během 30leté války. V olšové aleji je dodnes dochován kamenný podstavec nejasného původu – říká se, že jde o pozůstatek jezdecké sochy.

Přijďte se podívat do „Bludu“ , posadit se do altánku, kde sedávala hraběnka a uvidíte hezký a tichý kus přírody, kousek od centra obce.

Stav tohoto prostranství byl po mnoho let v neutěšeném stavu. Po mnoho desítek let zde nebyla prováděna žádná činnost směřující k nápravě tohoto stavu.  Na základě zadání Obce Hrádek byla navýše uvedeném pozemku provedena prohlídka stavu historické aleje. Prohlídku prováděl Ing. Jan Spěváček – krajná tvorba a ošetřování stromů. Na základě této prohlídky byl vypracován panem Spěváčkem  projekt „Posouzení zdravotního stavu významných stromů obecní zeleně, návrh odborného ošetření a kalkulace nákladů na provedení arboristického zásahu. K ošetření bylo vytipováno 18 významných stromů. Z důvodů velkých finančních nákladů bylo na tuto akci požádáno o poskytnutí finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu pro rok 2004. Žádost byla zaslána na Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR Plzeň. Dne 12.10.2004 bylo rozhodnuto o přidělení dotace ve výši 90.080 Kč.

Práce byly zadány panu Spěváčkovi, který už v minulosti ošetřoval některé významné stromy v obci. Bylo provedeno odborné ošetření 18 vybraných stromů. Součástí těchto prací bylo i odstranění náletových dřevin na celém pozemku. Během provádění prací byl již odstraněn  odpad z černé skládky. Firma Rumpold odvezla z tohoto místa 1 kontejner odpadu. Po vyřezání náletových dřevin se objevila v hrubých obrysech původní pěšina se zbytky dřevěného altánku.

Tímto ošetřením nejvýznamnějších stromů ale záměr obce nekončí. Podle dochovaných fotografií byl v letech 2005 - 2007 obnoven dřevěný altánek a pěšina celou alejí. Zednické práce prováděla firma Jiřího Moravce z Hrádku, altánek vybudovala firma Zámečnictví, Josef Urban z Odolenova. Zemní práce Autodoprava, Štefan Petrík z Hrádku.

V lokalitě budou ještě osazeny lavičky a odpadkové koše.

Reklama – Google

Reklama

AUTOSPOL PLUS spol. s.r.o.
Pivovar LYER Modrava
Pivovar LYER Modrava
Hotel Svatý Tomáš
Hotel Svatý Tomáš
Penzion PUPÍK, Modrava
Pension Klose
Boubín
Pension Klose
Penzion Klose
Chata Modrava
Chata Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Komplexní služby v oboru stavební výroby i dílčí práce. Od projektu, rozpočtu, stavebního povolení až po kolaudaci.
Ubytování na zámku za překvapivě nízké ceny, staročeská kuchyně. Stylově vybavené pokoje, zámecký park, muzeum. (*I)

Reklama – Google