Údaje a informace o mikroregionu

Mikroregion Šumavské podhůří,
ležící v Budějovickém kraji, v severozápadní části okresu Prachatice vznikl koncem roku 1999. Je tvořen třemi obcemi – Vacov, Zdíkov a Stachy a na jeho území žije téměř 4 150 obyvatel. Mikroregion se rozkládá na rozloze 95,3 km2. Návrh založit mikroregion Šumavské podhůří vzešel z jednání zástupců všech tří obcí, které chtějí společnými silami řešit některé problémy. Byla definována řada důležitých otázek:

 • Řešení nedostatku pracovních příležitostí
 • Zkvalitnění infrastruktury
 • Zvýšení kvality občanské vybavenosti
 • Zlepšení dopravní obslužnosti
 • Efektivní využití potenciálu území z hlediska cestovního ruchu

  Vzhledem k velmi širokému okruhu problémů bylo obtížné intuitivně stanovit společné priority a proto se starostové obcí rozhodli pro koncepční řešení. Založili dobrovolné sdružení obcí typu venkovského mikroregionu s cílem zajistit při standardních podmínkách trvalý rozvoj daného území. Jako první krok vzniklého subjektu si starostové vytýčili zpracovat koncepční dokument rozvoje mikroregionu. Dokument Program rozvoje mikroregionu Šumavské podhůří si dává za úkol formulovat klíčové problémy obcí a ve společném konsensu stanovit globální a strategické cíle, rozvojové priority a opatření. Skládá se ze dvou základních částí. První z nich je část analytická skládající se ze situační analýzy a SWOT analýzy, které monitorují a mapují celé území a hledají silné a slabé stránky, rozvojové předpoklady a rozvojová rizika. Druhou – návrhovou částí je strategická část, ze které vyplynou prioritní projektové záměry mikroregionu. Platnost tohoto dokumentu je plánována na období let 2000 – 2006. Program může v tomto období sloužit jako nástroj pro čerpání finančních zdrojů státních (např. POV, SFŽP aj.), z předvstupních programů Evropské unie (SAPARD, PHARE, ISPA), popř. po vstupu ČR do Evropské unie i z fondů strukturálních.

  Obce mikroregionu Šumavské podhůří k prosinci 1999: Stachy, Vacov, Zdíkov.

  V zájmovém území Stachy se nacházejí sídla : Jaroškov, Popelná, Studenec, Úbislav.
  V zájmovém území Vacov se nacházejí sídla : Benešova Hora, Čábuze, Javorník, Lhota nad Rohanovem, Milíkov, Mladíkov, Miřetice, Nespice, Přečín, Ptákova Lhota, Rohanov, Vlkonice, Žár.
  V zájmovém území Zdíkov se nacházejí sídla : Branišov, Hodonín, Masákova Lhota, Nový Dvůr, Putkov, Račov, Zdíkovec, Žírec.


 • KONTAKTNÍ OSOBA MIKROREGIONU:
  Miroslav Roučka, starosta
  Obec Vacov, PSČ 384 86
  Mobil: ******
  Telefon na Obecní úřad: 338 431 180
  Charakteristika obyvatelstva
  Charakteristika přírodních podmínek
  Charakteristika školního vzdělání
  Mapa mikroregionu