PAČEJOV A OKOLÍ : FOTOGALERIE, VIDEO

Cesta: Titulní stránka > Fotogalerie, video > Fotografie z akcí

Fotogalerie, video

Svátek svatého Jiří je velmi významný pro skauty na celém světě. Je jejich patronem a ochráncem. Stalo se tradicí a dobrým zvykem, že oldskauti z Pačejova na tento svátek čistí studánky v regionu a pečují jejich okolí. A tak dnešní dopoledne vyrazil oddíl pačejovských oldskautů ke studánce nedaleko Maňovic a ke studánce do Leštiny. Obě vyčistili, pročistili vodoteče a uklidili okolí. Dále pak navštívili areál bývalé střelnice u lomečku pod Plesníkem, kde vyčistili další zásobárnu vody. Dopoledne zakončili návštěvou vrchu Plesník (605 m n.m.), odkud jsou krásné výhledy do okolní krajiny. Již teď mají naplánovány další akce, na které se těší. /Ing.Jan Vavřička/
Že se lekneme chladného a deštivého počasí? Že radši zůstaneme doma - pěkně v teplíčku, u televizí nebo počítačů? Ani náhodou! Účast na dnešním celorepublikovém Dnu proti úložišti byla i těchto krajně nepříznivých podmínkách naprosto skvělá! Stačí se podívat na přiložené fotky. Potěšitelné je, že na "pačejovské sekci" tradičního štafetového běhu v délce 25 km vedoucího po hranicích lokality "Březový potok" byly vidět hlavně děti. Dík za aktivní přístup patří především těm našim spolkům a organizacím, které se práci s dětmi věnují - mladí fotbalisté a hasiči, žáci základní školy a premiérově i ti nejmenší z mateřské školy. Právě ti se svého úkolu zhostili s neuvěřitelným nadšením. Dík patří i těm jejich vedoucím, trenérům a učitelům, kteří vše organizačně zajistili. Součástí protestní akce bylo i vysazení symbolické "lípy života" v Jetenovicích. Program pokračoval v odpoledních hodinách v sále velkoborského kulturního domu, kde starostové obcí z lokality demonstrovali svou jednotu společným prohlášením. Následně vystoupil pěvecký sbor Velkobor a pěvecký sbor žáků pačejovské základní školy. /Tomáš Cihlář/
Starosta obce Ing.Jan Vavřička besedoval v rámci hodin občanské výchovy se žáky 8. a 9.ročníku Základní školy Pačejov. Své posluchače nejprve obecně seznámil se základními principy a orgány státní správy a samosprávy, poté se samozřejmě dostalo na problematiku související s životem v naší obcí - orgány spravující obec, volební program a jeho plnění, vztah obec a škola, problematika úložiště jaderného odpadu, životní prostředí, nakládání s odpady, mezilidské vztahy apod. V druhé části besedy pan starosta odpovídal na četné dotazy ze strany žáků, které ukázaly na to, že se i ta nejmladší generace živě zajímá o dění kolem sebe. Beseda se určitě vydařila a splnila svůj účel. /Mgr.Tomáš Cihlář/
"Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný...." Tradiční velikonoční koleda nechyběla v našich obcích ani o letošních velikonočních svátcích. Postarali se o to malí koledníci, kteří tak udržují dávné lidové tradice. I za to jim patří náš dík! /Tomáš Cihlář/
V minulých dnech se starosta naší obce zúčastnil motivačního semináře k letošnímu ročníku soutěže Vesnice roku, který pořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj společně s Plzeňským krajem. Jedná se o velice prestižní soutěž a už samo přihlášení do ní je velkým poděkováním občanům obce a jejich místních částí, zájmovým spolkům a obrovskou prezentací obce v rámci kraje i celé republiky.Proto rada obce na svém posledním zasedání schválila podání přihlášky Obce Pačejov do této soutěže v letošním roce. Chtěli bychom touto cestou požádat všechny občany, členy zájmových spolků a všechny, kterým není naše obec lhostejná, aby se zapojili do přípravy účasti naší obce v této soutěži a ti, kteří budou požádáni o prezentaci před hodnotící komisí, aby dobře připravili vše, co mohou předvést. Termíny budou v předstihu známy a zveřejněny. Již teď předem děkujeme! /Ing.Jan Vavřička, starosta Obce Pačejov/
Komise kultury a sportu spolu s SDH Pačejov připravila "Velikonoční dílnu", která proběhla v neděli odpoledne 2. dubna 2017. Ti, co přišli do pačejovské hasičárny, si měli možnost vyrobit velikonoční dekorace z papíru, z květináče či velikonoční přáníčko. Dále zde byla možnost zakoupit si drobnosti nebo i hotová jarní aranžmá Petry Slukové. /Klára Klečková/
Výroční schůze Českého včelařského svazu Pačejov se uskutečnila v sobotu odpoledne v pohostinství „U Jarky“. Schůze měla slavnostní úvod, v němž starosta obce Ing.Jan Vavřička předal funkcionáři spolku panu Václavu Smítkovi ocenění v anketě „Nejlepší z nejlepších“ za rok 2016. Následovala zpráva předsedy o činnosti spolku a zpráva o hospodaření. Starosta obce v diskusi poděkoval včelařům za jejich práci, která je společensky velice významná. Přislíbil rovněž podporu ze strany obce. Současně všechny přítomné vyzval, aby se pokusili ke včelařství přitáhnout mladší generaci. /Tomáš Cihlář/
Tato společenská akce si získala v našem kulturním kalendáři své pevné místo a v předstihu vyprodaný sál pačejovského kulturního domu byl toho tím nejlepším důkazem. Na organizaci plesu se spolupodílejí prakticky všechny místní spolky pod vedením komise kultury a sportu, vše pochopitelně pod záštitou Obecního úřadu Pačejov. I ten letošní ples měl bohatý průvodní program, v němž nescházely vepřové hody, tentokrát v režii klatovského Řeznictví u Pavlíka, uvítací "Welcome Drink", předtančení v podání páru Kristýna Špedlová a Lukáš Běloch, dámská volenka, soutěž o nejsympatičtější a nejpilnější taneční pár nebo tradiční vyhlášení ankety "Nejlepší z nejlepších". Nominaci do této ankety provedly místní spolky samy a ocenění z rukou starosty obce Ing.Jana Vavřičky tak převzali za Český svaz včelařů pan Václav Smitka, za SDH Velešice pan Václav Hlaváč ml., za sdružení JODN paní Marie Chalupná, za SDH Pačejov pan Václav Junger, za AMK Pačejov pan Miroslav Žitník st., za Sbor pro občanské záležitosti paní Božena Hosnedlová, za Myslivecký spolek pan Stanislav Klečka, za Tenisový klub pan Jiří Hák, za Junák Pačejov paní Jana Poláková a za Sokol Pačejov pan Tomáš Cihlář. S napětím očekávané půlnoční losování vstupenek o hodnotné ceny provedla finalistka letošní republikové soutěže Pretty Women Tereza Bendová. Hlavní cenu - velký televizor Hyundai si odnesl pan Jakub Kozlík. K tanci a poslechu hrála sušická skupina Compact a všichni příchozí se skvěle bavili. Nezbývá než konstatovat, že III.pačejovský spolkový ples se vydařil!
P.S. Vzkaz pro pisatele anonymních udání. Poplatek OSA řádně zaplacen!/Tomáš Cihlář/
Za účasti 21 z 30 členů se v sobotu odpoledne konala výroční členská schůze Mysliveckého spolku Pačejov. Jednání probíhalo v klubovně spolku v objektu bývalé školy ve Strážovicích, kterou mají myslivci v nájmu od obce. Zaznělo celkem šest zpráv, za kterých vyplynula bohatá činnost spolku nejen na poli myslivosti, ale i v oblasti pomoci na obnově obecního majetku a společenského života v obci, na němž se myslivci také podílejí. Na závěr bylo přijato usnesení. Jako hosté se zúčastnili starosta Obce Pačejov a starosta Honebního společenstva, kteří ve svých vystoupeních ocenili činnost spolku a poděkovali za spolupráci. Organizační a obsahová úroveň schůze patřila mezi jedny z nejlepších. A tak popřejme našim myslivcům „Lesu a lovu ZDAR!“ /Jan Vavřička/
VELEŠICE - TÝŘOVICE - MASOPUST!!! To patří odedávna k sobě. A nejinak tomu bylo i letos 25.února. V pravé poledne převzal masopustní rychtář Josef Laně z rukou starosty obce Ing.Jana Vavřičky oficiální glejt, jímž se povoluje Velešickým a Týřovickým masopustní obchůzka s prominutím nejedné "rozpustilosti". A že tohoto ostatkového práva účastníci maškarního průvodu beze zbytku využili, svědčí přiložená fotoreportáž. /Tomáš Cihlář/

Sobotní podvečer patřil v sále pačejovského hostince "U Jarky" výroční členské schůzi AMK Pačejov. V hlavním referátu Ing.Pavel Štípek vyzdvihl, že loňský XXXVII.ročník EPLcond Rally AGROPA dopadl na základě hodnocení delegátů i jezdců na výbornou. Před celým spolkem však stojí nelehké období, neboť s pořadateli rally po mnoha letech ukončil spolupráci podnik Agropa a.s. a AMK musí hledat nejen nové zázemí, ale i nové ekonomické zdroje. Ing.Štípek ocenil i spolupráci s Obecním úřadem Pačejov. Místostarosta obce Pačejov Tomáš Cihlář připomněl, že právě dobré vztahy s obecním úřadem jsou jedním ze základních předpokladů budoucnosti "Rally Pačejov". To ostatně bude i jeden z hlavních úkolů nového vedení AMK Pačejov, do jehož čela byl zvolen Miroslav Žitník mladší. /Tomáš Cihlář/
V klatovském divadle se ve středu 22.2. uskutečnilo slavnostní vyhlášení tradiční ankety "Nejúspěšnější sportovec roku 2016 okresu Klatovy". V kategorii "Rozhodčí" se jedním ze třech oceněných stal i člen Sokola Pačejov Ing.Jan Cihlář, který figuruje na listině "Řídící komise pro Čechy" /pro ČFL a divizi/. Ocenění mu předávala JUDr. Jaroslava Havlíčková, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu KÚPK a starosta obce Pačejov Ing.Jan Vavřička. /Tomáš Cihlář/
Sezóna masopustů a maškarních bálů byla v našich obcích zahájena v sobotu 18.2. odpoledne dětským maškarním bálem, který pro naši drobotinu tradičně připravil ve své klubovně Sbor dobrovolných hasičů Pačejov. Akce se bezesporu vydařila a dobrá nálada je patrná ze všech přiložených fotek Martiny Jungerové. /Tomáš Cihlář/
Na společné schůzce se sešli v pondělí 6. února v salónku penzionu Ing. Miroslava Augustina v Záboří členové Automotoklubu Pačejov v AČR se zástupci městských a obecních úřadů, s nimiž pořadatelé spolupracují při zajišťování této populární automobilové soutěže. Loňský XXXVII.ročník EPLcond Rally AGROPA dopadl na základě hodnocení delegátů i jezdců na výbornou. Jménem ředitelství rally Ing. Pavel Štípek poděkoval všem zúčastněným, jichž se průběh rally dotýkal, za jejich vstřícný přístup a podporu. Bez těchto faktorů by nebylo možné soutěž na této úrovni zorganizovat. Všechny zúčastněné subjekty v Záboří projevily vůli a ochotu spolupodílet se na organizaci a zabezpečení letošního XXXVIII.ročníku pačejovské rally. /Tomáš Cihlář/

Sobotní odpoledne 4.února patřilo rokování okrsku č.6 Sboru dobrovolných hasičů. V hospodě "U Barochů" v Olšanech se sešli zástupci SDH z Pačejova, Strážovic, Velešic, Kvášňovic a Olšan. Přítomní vyslechli zprávy o činnosti všech zúčastněných sborů a také zdravice starostů obcí, kteří poděkovali za spolupráci v loňském roce. Hovořilo se i o akcích ,které čekají členy jednotlivých sborů v roce letošním, zvláště v Pačejově, kde připravují oslavy 110. výročí založení SDH a kam byli všichni pozvání. Po skončení valné hromady následovalo občerstvení a potom k dobré náladě vyhrávalo trio harmonikářů. /Ing.Jan Vavřička/
Výroční schůze Spolku pro obnovu památek v krajině pod Slavníkem se konala v sobotu 4.února ve velešické společenské místnosti. Spolek pro obnovu památek je naším druhým nejmladším spolkem a pokud se týká členské základny, patří mezi ty nejmenší. To však neznamená, že by byl spolkem, který není vidět. Opak je pravdou. Především díky neúnavné paní Boženě Behenské je podepsán po řadou významných společenských a kulturních akcí konaných v našich obcích. To ocenil i místostarosta obce Mgr.Tomáš Cihlář ve svém příspěvku. /Tomáš Cihlář/
Žáci Základní školy Pačejov se už řadu let zapojují do akce "Pomáháme přírodě". Během podzimních měsíců sbírají kaštany a žaludy, které následně věnují Správě Národního parku Šumava - územní pracoviště Srní, kde slouží jako doplňkové krmivo pro jelení zvěř v tamější přezimovací obůrce "Beranky". Pro ty nejlepší sběrače byl na jednodenní pololetní prázdniny připraven výlet na Srní. Zde na ně čekal bohatý atraktivní program. Průvodcem byl zaměstnanec NP, bývalý žák pačejovské školy, zkušený lesník Pavel Běloch. Děti postupně navštívily nedávno otevřený výběh s vlky o rozloze 3 ha, napříč kterým vede visutá pozorovací stezka. V budově návštěvnického centra pak zhlédly poučnou expozici o životě vlků v přírodě a několik zajímavých filmů dokumentujících chování těchto zajímavých šelem. Odtud vedla cesta do přezimovací obůrky, kde z pohodlné zasklené pozorovatelny mohly pozorovat přibližně stovku jelenů, laní a kolouchů. Páteční výlet na Srní i díky příjemnému počasí neměl chybu a pro pačejovské sběrače byl určitě zaslouženou odměnou. /Tomáš Cihlář/
Český svaz včelařů nepatří mezi naše nejpočetnější spolky, přesto se však může pyšnit jedním NEJ. Je ze všech místních spolků tím nejstarším. Vznikl totiž už v roce 1903. Na nedělní dopoledne 29.ledna připravil pro své členy vzdělávací akci, kterou vedl zkušený učitel včelařství pan Ladislav Toman z Nýrska. Na programu byly mimo jiné i informace z jednání republikového výboru ČSV, seznámení s dotacemi pro rok 2017 od KÚ Plzeň, přehled o zdravotním stavu včelstev včetně aktuální situace v ČR nebo hlavní zásady při ošetřování včelstev během celého roku. /Tomáš Cihlář/
Sobotní podvečer 28.ledna patřil rokování pačejovských hasičů. Od 18 hodin se v klubovně SDH konala výroční členská schůze. Spolek čeká velice rušný rok v podobě konání tří významných akcí – okrskové hasičské soutěže /13.5./, okresního kola hry Plamen /20.5./ a oslav 110.výročí založení SDH Pačejov /22.7./ Všechny tyto akce se budou konat v areálu hřiště Sokola Pačejov. Spolek se může pochlubit systematickou prací s mládeží, což ocenil ve svém vystoupení starosta obce. /Tomáš Cihlář/
Seriál výročních schůzí našich spolků pokračoval v posledním lednovém víkendu valnými hromadami našich nejpočetnějších spolků – Sokola Pačejov a SDH Pačejov. Sportovci rokovali v sobotu 28.ledna od 15 hodin v pohostinství v Pačejově nádraží. Bezmála dvouapůlhodinové jednání nastínilo některé závažné problémy organizačního a ekonomického charakteru, které bude muset spolek v roce 2017 řešit. Lze bez nadsázky konstatovat, že rok 2017 bude klíčový pro další osud pačejovského fotbalu. Na druhé straně se spolek může pochlubit systematickou prací s mládeží. Na tomto úseku dosahuje velmi dobrých výsledků. Jednání se zúčastnil i starosta obce Ing.Jan Vavřička. /Tomáš Cihlář/
Podvečer mrazivého víkendu mohli divadelní nadšenci strávit v pačejovském kulturním domě ve společnosti břežanských ochotníků. Zde se totiž od 17 hodin v neděli 22. ledna konalo představení „Sluha dvou pánů“ od Carla Goldoniho. Jak sama řekla Jana Dudová, jedna z hlavních postav: „Hrajeme to už 10 let a pořád nás to baví. Pokaždé je to jiné.“ A to právě baví i nás, diváky. Osobně jsem tento kus viděla čtyřikrát a ráda půjdu znovu, protože při takovém představení zapomenu na každodenní starosti a dobře se pobavím. Vždy se mohu těšit na výkony herců a hlavně na jejich improvizace, které vždy děj okoření. Spolu se mnou se bavili i ostatní diváci, kterých se sešel velice slušný počet. Děkujeme „Břežaňákům“ za jejich čas i skvělou práci na pódiu a zároveň se těšíme na další představení, které nám po dlouhé „děkovačce“ slíbil lídr celého souboru Zbynďa Vodička. Za kulturní komisi Jiřina Stichenwirthová
Výroční valná hromada SDH Strážovice
Sobotní podvečer se sešla ve společenské místnosti hasičárny výroční valná hromada SDH ve Strážovicích. Účast byla tentokrát poznamenána obdobím zvýšené nemocnosti, přesto bylo co bilancovat. Spolek hasičů je jediným ve vsi a tak je na jeho bedrech organizace kulturního a společenského vyžití. A zvládá to perfektně. V loňském roce uspořádal mnoho tradiční akcí se zvyšující se účastí veřejnosti. Přitom najdou ještě čas na brigádnickou činnost. Za to vše jim přišel poděkovat i starosta obce, který vyslovil přesvědčení, že i v roce letošním bude spolupráce mezi obcí a spolkem tradičně velmi dobrá. Zároveň seznámil členy spolku s připravovanými akcemi jak v oblasti investic a oprav v jejich místní části, tak v oblasti kultury, neboť Pačejov slaví v tomto roce 790 let první zmínky. /Jan Vavřička/
Tři králové patří k tradičním zvykům v našich obcích. Stejně jako v předchozích letech byla i letos součástí oslav "Tříkrálová sbírka" organizovaná Českou katolickou charitou. Tato akce navazuje na tradici koledování na Tři krále a má charakter celonárodní sbírky, jejímž hlavním účelem je především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí. /Tomáš Cihlář/
Významná životní jubilea oslavili v těchto dnech manželé Božena a František Behenských z Pačejova. Zlatou svatbu si připomněli již 19.listopadu loňského roku, ale z důvodu hospitalizace pana Behenského v nemocnici se oslavy posunuly až na 10.ledna, tedy na den jeho 75.narozenin! Mezi gratulanty samozřejmě nemohli chybět ani zástupci vedení obce a sboru pro občanské záležitosti. Manželům Behenským přejeme do dalších společných let jménem našich spoluobčanů hodně zdraví, štěstí a lásky. Fotky jsou zveřejněny se souhlasem oslavenců. /Tomáš Cihlář/
Adventní období bývá již tradičně ve znamení vánočních koncertů v režii dětí ze Základní školy Pačejov. Na páteční společný olšanský koncert pěveckého sboru paní učitelky Marie Hlůžkové a sboru Velkobor navázal pondělní koncert současných i bývalých žáků pačejovské školy Nesem vám noviny aneb Děti dětem. Ten se opětovně nesl ve znamení charitativní akce, kdy výtěžek z dobrovolného vstupného putoval formou dárků pacientům dětské onkologické kliniky v pražském Motole. Více než dvouhodinový program i letos dokázal zcela zaplnit sál pačejovského kulturního domu. Nechyběly samozřejmě vánoční koledy a písně, oblíbené písničky z „babiččiny krabičky“, novinkou byly duety s Pepou Pintou, zazněla i rocková variace Smetanovy Vltavy. Na pódiu defilovali ryzí talentovaní začátečníci i ti ostřílenější mazáci. Vrcholem koncertu byly bezpochyby špičkové pěvecké výkony Simony Panuškové a Šárky Bělochové. Všem aktérům pačejovského vánočního koncertu v závěru poděkoval starosta obce Ing.Jan Vavřička a předal jim jako projev uznání dva velké krásné dorty. Nejhezčí na celém večeru však byla pohodová předvánoční atmosféra…kéž by v našich srdcích zůstala co nejdéle a ukázala nám všem, že někdy stačí strašně málo k tomu, abychom si byli blíž. /Tomáš Cihlář/
Oslavy 790.výročí Pačejova, resp. první historické zmínky o obci byly slavnostně zahájeny v sobotu 7.ledna. V rámci tříkrálového koncertu ve zcela zaplněném kostele Panny Marie Sněžné vystoupil dětský pěvecký sbor při ZŠ Pačejov pod vedením Mgr.Marie Hlůžkové a pěvecký soubor Prácheň pod taktovkou MVDr. Stanislava Smitky. Starosta obce Ing.Jan Vavřička v krátkém projevu připomněl význam těchto oslav a uvedl některé akce, na něž se naši spoluobčané mohou v letošním roce těšit. Program pak vyvrcholil hudebním ohňostrojem, který připravila blovická firma "Ohňostroje Bystřický". Desetiminutovou velkolepou světelnou show, kterou z různých míst sledovaly stovky diváků, podbarvila působivá hudba Gregorian Chant. Součástí sobotní akce byla i dobrovolná sbírka, jejíž výtěžek 6000,- Kč /!!!/ bude věnován na opravu fasády pačejovského kostela. Celý sobotní hudební ohňostroj lze zhlédnout na odkazu https://www.youtube.com/watch?v=6oVfiZj9R1k&feature=youtu.be /text Tomáš Cihlář, foto Jan Kavale a Tomáš Cihlář/
Konec roku bývá spojen i se silvestrovským fotbálkem na pačejovském hřišti. Tato tradice sahá do nepaměti. Zahrát si tento den mohou nejen aktivní fotbalisté, ale i fanoušci, domácí i přespolní, hosté, mladí i „staří“, ženy i muži, hráči všech věkových kategorií … prostě kdokoli, kdo má chuť oslavit poslední den v roce pohybem na zdravém vzduchu. Nejinak tomu bylo i letos, navíc za krásného slunečného, ale mrazivého počasí. V posledních letech se toto klání odehrávalo jako místní derby Pačejov : Olšany. Letos se bohužel dostavil jediný olšanský – matador Peťa Pavelec, takže se příchozí hráči rozdělili klasicky na „mladé“ a „staré“. Utkání skončilo výsledkem 13 : 8 ve prospěch těch zkušenějších, ale o výsledek zase ani tak nešlo. Nejlepším střelcem zápasu byl s pěti trefami Honza Kodýdek z týmu „mládežníků“. /Tomáš Cihlář/
Po letním turnaji v Plánici „pod širým nebem“ je ten prosincový halový turnaj čtyřher ve Strakonicích druhým vrcholem sezóny pro všechny v našem klubu. Vítězům obou turnajů věnuje starosta Pačejova krásné poháry a stát se někdy vítězem v Plánici nebo ve Strakonicích, to je prostě v Pačívě v tenisu nejvíc. Letos byla účast mimořádně kvalitní, vyrovnaná a 15 předem vytvořených dvojic bylo náhodným losem zapsáno do tří skupin. Celkem 30 hráčů pak odehrálo na 3 kurtech neskutečných 21 hodin tenisu a vydali se opravdu ze všech sil. Odměnou jim bylo kromě chutného guláše nebo plzeňské dvanáctky v podání správce strakonického tenisového areálu i předání diplomů a hodnotných věcných cen v závěrečném vyhodnocení turnaje předsedou TK Pačejov. A jelikož vítězný pohár nakonec zůstal v Pačívě bylo povinností přesunout se večer do „Skleníku“ a tam celý turnaj patřičně „zhodnotit“…. Celkově se akce mimořádně vydařila, všichni si pochvalovali úroveň předváděného tenisu a vyrovnanost jednotlivých dvojic. Zde jsou konečné výsledky:
1. Libor Kubec, František Kába
2. Pavel Němeček, František Čech
3. Vlastimil Makovec, Petr Lávička
/text František Kába, foto Andrea Bohatá/
Velký sál pačejovského kulturáku patřil v týdnu mezi svátky tradičnímu "povánočnímu" či "předsilvestrovskému" sportování. Pro příznivce stolního tenisu a vyznavače šachu připravil agilní Tenisový klub Pačejov dva turnaje, které si už získaly patřičný zájem u všech věkových kategorií naší veřejnosti. Nejinak tomu bylo i letos. Líté boje na pěti stolech daly některým aktérům /především v kategorii "hobby"/ notně zabrat, ale o výsledky snad tolik nešlo. Daleko důležitější byla pohodová atmosféra, nezbytné špičkování a hecování a radost z pohybu. Poháry pro nejlepší věnoval starosta obce Ing.Jan Vavřička. Vítězem šachového turnaje se stal Jiří Kodýdek, v turnaji ve stolním tenisu obsadili 1.místa v jednotlivých kategoriích: DĚTI: David Brant, "HOBBY": Martin Ritter, "PROFI": František Brant. Uznání zaslouží i jediná startující žena - Miroslava Polenová /hrála společně v muži/ a nejstarší účastník turnaje Jan Polena /ročník narození 1944/. Raritou turnaje v královské hře zase bylo, že se nad šachovnicemi sešli zástupci tří generací rodu Kábů - tři Františkové /včetně toho nejstaršího ročník 1934/! /Tomáš Cihlář/
Co se stalo, přihodilo v Betlémě jsme si v Pačejově a ve Velešicích připomněli ne Štědrý den odpoledne v pásmu živých obrazů a vánočních koled a písní. Pořad je každoročně v režii mladých pačejovských hasičů, letos pod "dirigentskou taktovkou" Katky Bělochové. SDH Pačejov je jedním z místních spolků, který se věnuje systematické práci s mládeží. A to je v dnešní době určitě práce velice záslužná. Vystoupení dětí bylo bezprostřední a milé a u všech účinkujících i diváků navodilo tu správnou štědrovečerní náladu a atmosféru. /Tomáš Cihlář/
Stalo se už dobrou tradicí, že vánoční koncert současných i bývalých žáků pačejovské školy „Nesem vám noviny“ má malý, ale velice výstižný dovětek .… „Děti dětem“. Po konzultaci s profesorem MUDr. Petrem Sedláčkem, CSc., vedoucím lékařem transplantační jednotky kostní dřeně Kliniky dětské hematologie a onkologie z pražské Fakultní nemocnice v Motole, se aktéři letošního pačejovského vánočního koncertu rozhodli podarovat malé pacienty, kteří na klinice absolvují náročnou léčbu související s transplantací kostní dřeně. Byla zakoupena sada 10 ks stereofonních sluchátek a kolekce 30 DVD s českými pohádkami a dětskými filmy. Dárky pak „DĚTI DĚTEM“ osobně do Prahy zavezly. „Pačejovskou delegaci“ tvořili Simona Panušková, Vojta Klečka a Josef Pinta, pod dohledem učitele Tomáše Cihláře. Samotné přijetí na klinice bylo velice srdečné. Pan profesor Sedláček se hostům věnoval po dobu dvou hodin, provedl je po lůžkovém oddělení, kam se z důvodu přísné sterility prostředí jen tak někdo nedostane, ochotně odpovídal na četné dotazy související s problematikou transplantace kostní dřeně. Na společenské místnosti pak následovalo improvizované setkání s maminkami a jedním tatínkem všech malých pacientů, spojené s předáním dárků. Rodiče mají totiž možnost být po celou dobu léčby u svých dětí. Léčby, u které závisí na každé maličkosti. Třeba i na takové, že jsme někomu prostě jen tak udělali radost. A to opravdu není málo!
Dík patří všem návštěvníkům pačejovského vánočního koncertu, kteří bezpochyby podpořili dobrou věc a potěšili v předvánočním čase ty, kteří to skutečně potřebují nejvíce. Tento charitativní krok inspiroval i členy pačejovského automotoklubu, který přispěl částkou 2000,-Kč, jako výtěžek z dobrovolného vstupného z besedy s automobilovým závodníkem Vojtěchem Štajfem. /Tomáš Cihlář/
Čilý předvánoční ruch panuje během prosince v pačejovské mateřské škole. Děti se svými rodiči postupně navštívili pravé „peklíčko“, společně vyráběli různé vánoční předměty. Na úterní odpoledne 13.prosince připravily děti se svými učitelkami tradiční vánoční besídku. V jejím úvodu proběhla pro život mateřské školy velice důležitá událost. Po 26 letech oficiálně skončila ve funkci ředitelky paní Věra Chlanová. Místostarosta Mgr.Tomáš Cihlář jí jménem obce za celoživotní obětavou práci poděkoval a současně uvedl do funkce i novou paní ředitelku, kterou se stala paní Vladislava Chalušová. Té popřál hodně zdaru, štěstí a nezbytného pedagogického optimismu. /Tomáš Cihlář/
V kulturní místnosti ve Velešicích se uskutečnila v sobotu 10.prosince výroční schůze SDH Velešice. Hasiči jsou jediným místním spolkem, tudíž jsou nositeli veškerého společenského života v obci. Výroční schůze zhodnotila činnost spolku za uplynulé období, rušná diskuse se pak nesla především ve znamení obecně známých problémů souvisejících s novou hasičskou zbrojnicí. Jednání se zúčastnil i nejstarší člen spolku pan Josef Šimon, který se 11.listopadu dožil úctyhodných 92 let! Jménem obce mu poblahopřál starosta Ing. Jan Vavřička. /Tomáš Cihlář/
Žáci pačejovské základní školy se již řadu let aktivně zapojují do akce „Pomáháme přírodě“. Podzimním sběrem kaštanů a žaludů tak přispívají k zimnímu přikrmování spárkaté zvěře. Letos dokázali shromáždit 300 kg sušených kaštanů a žaludů, které si mezi sebou rozdělí Myslivecký spolek Pačejov a Správa Národního parku Šumava – územní pracoviště Srní, kde poslouží jako doplňkové krmivo pro jelení zvěř v tamější přezimovací obůrce „Beranky“. A právě tam bude pro všechny, kteří se do této akce zapojili, uspořádán během zimy výlet spojený se zimním pozorováním zvěře. Do akce „Pomáháme přírodě“ se zapojili Jakub Jakab, Gábina Bělochová, Katka Lávičková, Kuba Žitník, Roman Behenský, Jana Halíková, Simon a Natálka Valešovi, Jan Mašíček, Vašek Hlaváč, Bára Kodýdková, Vítek Kilián, Milada Havlíková, Jakub Smolík, František Moravec, Míra Havlík, Eliška Turnerová. Nejlepšími sběrači pak byli František Slivoň, Jiří Moravec, sestry Adéla a Marie Voskovy a paní učitelka Petra Mesiarová. /Tomáš Cihlář/
V pondělí 5.prosince zavítal mezi děti pačejovské školy Mikuláš s andělem a čerty. Většinu dětských očí dokázal rozzářit, v některých se naopak zračila nejistota, ojediněle se objevily i slzičky. Ty však brzo oschly a malé dárečky každého určitě potěšily. Večerní "mikulášské" radovánky pak samozřejmě pokračovaly v jednotlivých obcích. /Tomáš Cihlář/
V sobotu 3.12.2016 proběhly dvě důležité spolkové akce. V Olšanech v hospodě U Barochů od 10 hodin jednali členky a členové spolku „Jaderný odpad – děkujeme, nechceme". Po zprávě o činnosti a hospodaření spolku byly přijaty nové stanovy a nový název spolku tak, aby vše bylo v souladu s platným Občanským zákoníkem. Nově zvolený výkonný výbor bude pracovat ve složení: František Kába (předseda spolku), Miroslav Panuška (místopředseda spolku) a členové spolku: Ing.Michael Kopřiva, Josef Laně a Marie Chalupná.
V podvečer v 16 hodin se sešli v restauraci „Skleník“ v Pačejově – nádraží na své Valné hromadě členové Tenisového klubu Pačejov. Stávající výkonný výbor zhodnotil činnost a hospodaření spolku za uplynulé období, představil své plány a akce do budoucna. Valná hromada následně schválila nový název spolku a jeho nové stanovy.
Nově zvolený výkonný výbor ve složení - Andrea Bohatá,Jiří Hák, František Kába, Luboš Štěpán a František Vaněk si ze svého středu zvolil za předsedu spolku Jiřího Háka a místopředsedu Luboše Štěpána.
Jak na Shromáždění členů spolku „JODN“, tak na valné hromadě TK Pačejov byl přítomen starosta obce Pačejov Ing.Jan Vavřička. Oba spolky vedly v závěru svých jednání rozsáhlou diskuzi, která potvrdila, že oba spolky mají své plány do budoucna a jejich činnost je pro občany i vedení obce důležitá a potřebná. /text František Kába, foto Tomáš Cihlář/
Nedílnou součástí adventních, vánočních a novoročních akcí konaných v našich obcích se stal i tradiční vánoční jarmark v podání žáků a učitelů Základní školy Pačejov. O jeho oblibě svědčí i velký zájem veřejnosti, a to nejen té rodičovské. Nejinak tomu bylo i první prosincový den odpoledne a v podvečer v prostorách školy a školní jídelny. /Tomáš Cihlář/
Slavnostní rozsvícení vánočního stromku v Pačejově vsi uspořádal Spolek pro obnovu památek v krajině pod Slavníkem ve spolupráci s Obecním úřadem Pačejov. Hlavní organizátorkou akce byla tradičně kronikářka paní Božena Behenská. V doprovodném kulturním programu vystoupil pěvecký sbor pačejovských dětí pod taktovkou Nadi Polenové, chybět nemohly ani místní populární Šikbaby či duo trubačů. Zcela zaplněnou pačejovskou náves pak pozdravil i starosta obce Ing.Jan Vavřička, který poděkoval aktérům kulturního programu a všem spoluobčanům popřál klidné a pohodové vánoční svátky. Po rozsvícení vánočního stromu přišli mezi děti s nadílkou i Mikuláš s andělem a čerty. /Tomáš Cihlář/
V pátek 25. listopadu pořádal AMK Pačejov každoroční tradiční besedu s osobností motoristického sportu. V letošním roce přijal pozvání Vojtěch Štajf, třetí muž letošního MČR v rally. Od 19 hodin zaplněný sál hostince v Olšanech vyslechl zajímavé vyprávění ze světa automobilových soutěží. Štajf poutavě vyprávěl o svých účastech na Rallye Monte Carlo nebo exotické Arktic rally za polárním kruhem. Velmi zajímavá byla i část věnovaná zážitkům z Rallye Dakar, kterou Štajf absolvoval v posádce Aleše Lopraise. Spoustu zajímavých zážitků má i z mexické rally historických automobilů La Carrera Panamericana. Vyprávění z této exotické soutěže bylo doplněno zajímavým videodokumentem. Závodník dovezl i knihy z této rally, které věnoval do divácké soutěže. Besedou tradičně provázel další automobilový a motocyklový závodník Josef Peták. Výtěžek z dobrovolného vstupného AMK Pačejov již tradičně věnuje v předvánočním čase na charitativní účely. Letos se pořadatelé páteční besedy rozhodli připojit k aktérům chystaného prosincového vánočního koncertu bývalých i současných žáků ZŠ Pačejov „Nesem vám noviny aneb Děti dětem“ a přispět částkou ve výši 2000,-Kč na nákup dárků pacientům kliniky dětské onkologie motolské nemocnice. /Miroslav Žitník ml. + Tomáš Cihlář/
Nedělní podvečer patřil jak se zdá již tradičnímu pačejovskému "křeslu pro hosta". Po úspěšných setkáních se žijící šumavskou legendou Emilem Kintzlem tentokrát pozvání komise kultury a sportu přijal známý redaktor České televize, sušický rodák Přemysl Čech, autor knihy "Trefen šumavským genem". Návštěvníky zaujalo poutavé povídání o zajímavých lidech či místech spjatých se Šumavou, doplněné související videoprojekcí /Joža Mrázek Hořický, Jan Werich, Václav Hrabánek, Lucie Bílá, Dagmar Brčáková, sklárna Klášterský Mlýn, seismická stanice na Kašperských Horách či diskutabilní modravské sídlo Zdeňka Bakaly. Je dobře, že tradice podobných klubových večerů byla u nás založena, že se setkává se zájmem našich spoluobčanů, takže komise kultury a sportu v ní bude pokračovat i v příštím roce. /Tomáš Cihlář/
Nový stolní kalendář "Pačejovsko 2017" je na světě. Mapuje bohatý kulturně společenský a spolkový život ve všech našich obcích. K zakoupení bude přibližně od poloviny listopadu na Obecním úřadu v Pačejově, případně i na dalších místech, o nichž vás budeme informovat. /Tomáš Cihlář/
S trochou nostalgie můžeme prohlížet stará razítka škol z našeho nejbližšího okolí. Dnes totiž existuje na Pačejovsku jediná škola v Pačejově, zatímco v dobách ne zase tak dávných dokázaly děti v hojném počtu zaplnit školní lavice i třeba ve Strážovicích, Kvášňovicích, Kovčíně, Břežanech, Myslívě či v Defurových Lažanech. Zbývá tak jen parafrázovat nápěv jedné známé písničky - "Řekni, kde ty děti jsou, co se s nimi mohlo stát, řekni, kde ty děti jsou, kde mohou být..." /Tomáš Cihlář/
Oslavy státního svátku - Dne vzniku samostatného československého státu - se v Pačejově konaly pod záštitou Obce Pačejov, v úzké spolupráci s některými místními spolky. Hlavní pietní akt se uskutečnil v prostoru u pomníku padlých z I.světové války v Pačejově vsi. Okolí tohoto významného místa v dějinách obce prošlo během roku zásluhou Obecního úřadu Pačejov rozsáhlými úpravami a jeho otevření bylo i úvodním bodem slavnostního programu. Jeho součástí byl i krátký projev starosty obce Ing. Jana Vavřičky, kulturní vystoupení dětského pěveckého sboru při ZŠ Pačejov pod vedením paní učitelky Mgr.Marie Hlůžkové a položení věnce k pomníku padlých. Celý program se těšil značnému zájmu veřejnosti, o čemž svědčí i přiložené fotografie. Po ukončení pietního aktu v Pačejově byl položen věnec i u pomníku padlých ve Velešicích. Oslavy státního svátku byly zakončeny společenským posezením při hudbě v klubovně SDH Pačejov. /Tomáš Cihlář/
Lampiónový průvod každoročně pořádaný Junákem – střediskem Jestřáb se stal už neodmyslitelnou pačejovskou tradicí a těší se velkému zájmu nejen z řad dětí, ale i dospělých. Nejinak tomu bylo i letos – v předvečer státního svátku „Dne vzniku samostatného československého státu“ – ve čtvrtek 27.října. Průvod byl zakončen společným táborákem, opékáním vuřtů a drobným občerstvením. /Tomáš Cihlář, foto Miroslav Žitník ml./
Pačejovské posvícení s muzikou se konalo v sobotu 22.října navečer v místní hasičárně. Nechybělo ani pohoštění včetně tradičních hnětýnek a samozřejmě ani muzika, která jen podtrhla všeobecně dobrou náladu. /Tomáš Cihlář/
První pačejovskou mozkocvičnu uspořádala komise kultury a sportu při Obecním úřadu Pačejov ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Klatovy a Mateřskou školou Pačejov. V sobotu dopoledne 22.října si do sálu pačejovského kulturního domu našlo cestu více než 50 dětí a 20 dospělých, aby zde společně strávili příjemné tři hodiny, během nichž si účastníci různých věkových kategorií mohli vyzkoušet celou řadu společenských her a hlavolamů a procvičit si svou paměť, logické myšlení, postřeh, rychlost a strategické uvažování. Pravidla všem ochotně vysvětloval ředitel DDM Klatovy Tomáš Kovanda a hlavní organizátorka „mozkocvičny“ Kateřina Bělochová. Každý účastník si na závěr odnesl malou pozornost, kterou věnoval Obecní úřad Pačejov. /Tomáš Cihlář/
Žáci pačejovské základní školy mohli zhlédnout hned dvě divadelní představení. Ve čtvrtek 20.října totiž zavítalo do našeho kulturního domu „Divadélko pro školy“ z Hradce Králové. Pro děti z 1.stupně byly připraveny Příběhy veverky Zrzečky, pro jejich starší spolužáky pak komponovaný pořad „Evropou od renesance po realismus“. Jeho součástí byly ukázky z her Williama Shakespeara – Hamlet, Moliéra – Zdravý nemocný, Carla Goldoniho – Sluha dvou pánů, Edmonda Rostanda – Cyrano z Bergeraco a Aloise a Viléma Mrštíků – Maryša. /Tomáš Cihlář/
Významné životní jubileum oslavili v sobotu 15.října manželé Nina a František Sedláčkovi z Týřovic. U příležitosti "Zlaté svatby" - tedy 50 let společného života ji přišli poblahopřát zástupci vedení obce a sboru pro občanské záležitosti. /Tomáš Cihlář/
Pořád se něco děje! Pozornosti spoluobčanů i návštěvníků našich obcí jistě neunikly nové věci, které přispívají k dalšímu postupnému zkrášlování našich obcí. Na velešické a strážovické návsi, u pačejovského kostele a vedle zdravotního střediska na nádraží byly instalovány čtyři turistické přístřešky, které budou sloužit nejen místním starousedlíkům, ale i náhodným pěším výletníkům nebo cykloturistům. Turistické přístřešky byly pořízeny ve spolupráci se sdružením obcí Slavník za přispění dotace od Plzeňského kraje v Programu stabilizace a obnovy venkova, jeden vyšel obec na cca 20tis. Kč, k tomu dotace cca 17 tis. Kč. Dodavatelem bylo ZOD Hlavňovice jako vítěz výběrového řízení.
Parkové úpravy před zdravotním střediskem byly provedeny podle projektového návrhu pana Zdeňka Jindry svépomocí zaměstnanci obce pod vedením pana Jiřího Lišky. Jejich cílem bylo zkrášlení této části obce a zpříjemnění čekání pacientům na ošetření lékařem.
Další etapou úprav volnočasové zóny na farské zahradě v Pačejově je pořízení herní sestavy dětského hřiště a její osazení v horní části zahrady. Jedná se o certifikovanou sestavu, které splňuje všechny bezpečnostní normy. Stalo se tak na základě přání mladší části obyvatel obce. Do budoucna jsou připraveny k realizaci další nápady, které určitě oživí zdejší společenský život a po opravě hřbitovní zdi ještě více zkrášlí tuto z historického pohledu významnou část vesnice. /Tomáš Cihlář/
Malé srovnání historie a současnosti. Na první fotce můžeme vidět svatbu paní Květoslavy Šindelářové - Půtové, která se konala 1.února 1947 /v doprovodu svého otce Vojtěcha Šindeláře/. V pozadí dům č.p. 40 "Jindrů", vlevo dům s bytem pro pana řídícího. Ten byl posléze zbourán a na jeho místě vyrostla přístavba základní školy. V levé části je vidět roh kamenné zdi zahrady Behenských. Druhý pohled pořízený přibližně ze stejného místa nabízí srovnání stavu z roku 1947 a 2016. Poděkování paní kronikářce Boženě Behenské za poskytnutí staré fotografie./Tomáš Cihlář/
V úterý 4. října 2016 proběhlo v Božejovicích na Táborsku shromáždění členských obcí, spolků a sdružení „Platformy proti úložišti“, která byla založena koncem června v Praze a má být protiváhou snahy státu, který prostřednictvím SÚRAO chystá výstavbu úložiště radioaktivního odpadu v některé ze sedmi lokalit. V současné době má Platforma 25 členských subjektů a na tomto shromáždění byla schválena strategie pro nejbližší období, financování a ke všem bodům proběhla velice konstruktivní diskuze přítomných. Jedním z důležitých rozhodnutí byla volba mluvčího Platformy, který podle Statutu zastupuje Platformu navenek. Několika přítomnými byl do této funkce navržen starosta naší obce Ing. Jan Vavřička, který však vysvětlil, proč nemůže kandidaturu přijmout. Po dlouhé diskuzi o několika jménech byl nakonec do této funkce zvolen Petr Klásek z Chanovic, což je pro naši lokalitu Březový potok určitě velkou poctou. A tak byl položen nový základ boje proti úložišti a Pačejov je samozřejmě u toho. /Tomáš Cihlář/

http://www.platformaprotiulozisti.cz/
Tradici gastronomických soutěží nově založila komise kultury a sportu při Obecním úřadu Pačejov. Sobotní odpoledne a podvečer patřil sál kulturního domu "GULÁŠFESTU" - tedy tradičnímu českému jídlo. Pořadatele příjemně překvapila účast soutěžících /sešlo se hned 15 soutěžních vzorků/ i zájem veřejnosti. O výsledcích rozhodovala nezávislá porota ve složení Zdeněk Polák /předseda poroty/, Božena Hošková, Vendula Jandová, František Kába a Miroslav Šimon. Ta hodnotila pokrmy podle předem stanovených kritérií - chuť, celkový dojem, konzistence omáčky, tuhost masa, barva, vůně, nápaditost. Do soutěže se zapojily i děti z místní mateřské školy a z pačejovského Junáka. Po zásluze si odnesly zvláštní ceny. Třetí místo v konečném pořadí pak získal pan Bohumil Novák za "Segedínský špíz". Druhý skončil pan Jindřich Michálek za "Jelení guláš z mladé laňky". Nejlepším pokrmem pačejovského "GULÁŠFESTU" se stal "Týřovický pikantní guláš", který připravily společně týřovické ženy pod vedením Vlaďky Jandové. Vítězové si odnesli hodnotné ceny, které věnoval Obecní úřad Pačejov. Příjemnou atmosféru podbarvil hudební soubor OBŠUKA. Už dnes je jisté, že gastronomická soutěž se v našich obcích ujala a spoluobčané se na ni mohou těšit i v příštích letech. /Tomáš Cihlář/
Možnost pořídit výjimečné snímky Pačejova se nenaskýtá každý den. Dovolil jsem si využít nabídky pracovníků firmy opravující fasádu kostela a v jejich doprovodu vystoupal do samého nitra kostelní věže. Přikládám několik netradičních pohledů Pačejova, stejně jako zajímavého krovu kostelní věže. /Tomáš Cihlář/
Pozornosti veřejnosti jistě neunikl čilý stavební ruch v bezprostřední blízkosti našeho kostela. Finišují zde stavební práce na generální opravě hřbitovní zdi, které provádí firma Stafis s.r.o. a které jsou první etapou celkové rekonstrukce pačejovského hřbitova. Zahájeny byly rovněž práce na opravě a následném nátěru fasády kostela. Jako první přišla na řadu kostelní věž. Výškové rizikové práce zde provádí "vsetínská" firma Vojtěcha Páva. Tato akce je financována především z dobrovolné sbírky, do které významnou částkou 50 tisíc korun přispěla i obec Pačejov. Tyto práce budou pokračovat i v příštím roce, tak aby se pačejovský kostel důstojně připravil na oslavy 790 let první zmínky o Pačejovu. /Tomáš Cihlář/
V příjemném prostředí Sporthotelu Pekárna v Sušici se v pondělí 26.září navečer uskutečnilo setkání členů organizačního ředitelství XXXVII.ročníku EPLcond Rally Agropa 2016. Zúčastnili se ho i senátorka paní Mgr. Dagmar Terelmešová a poslanec Parlamentu ČR pan Mgr. Igor Jakubčík. Ředitel této populární automobilové soutěže Ing. Pavel Štípek z AMK Pačejov na základě předběžného hodnocení nezávislých delegátů Federace automobilového sportu Autoklubu České republiky označil letošní XXXVII.ročník pačejovské rally jako nejlepší v její dlouholeté historii. Laťku vysoce nastavenou v předchozích letech se nejen podařilo udržet, ale ještě ji posunout výše. Tato skutečnost je nesmírně zavazující do budoucna. Potěšitelný je fakt, že všichni účastníci pondělní schůzky projevili dobrou vůli spolupracovat i při přípravě XXXVIII.ročníku v příštím roce. Významnou podporu ze strany "mateřského" obecního úřadu přislíbil i starosta obce Pačejov Ing.Jan Vavřička. Po skončení oficiální části setkání se uskutečnil 1.ročník bowlingového turnaje o pohár ředitele rally. Vítězem se nejtěsnějším rozdílem o jediný bod stal pan Eduard Vrána z EDDY servisu Horažďovice. /Tomáš Cihlář/
Letošní rok 2016 se nesl ve znamení oslav 700.výročí narození krále Karla IV. Významnou měrou se k nim přihlásili i žáci a učitelé pačejovské základní školy. V červnu to bylo celodenním projektovým dnem a 20.září pak návštěvou společné česko-bavorské výstavy „Císař Karel IV. 1316 – 2016“ ve Valdštejnské jízdárně v Praze. Výstava představila Karla IV. jako mimořádnou osobnost evropských dějin, jako zbožného, prozíravého, vzdělaného a cílevědomého panovníka. V průběhu jeden a půl hodinové komentované prohlídky /mimochodem na špičkové profesionální úrovni/ měli žáci možnost seznámit se nejen s osobností Karla IV., ale i z mnoha zajímavostmi souvisejícími s životem ve středověku. K vidění bylo i mnoho unikátních dokumentů a artefaktů, vystavených výjimečně u příležitosti této výstavy. Po skončení prohlídky na žáky čekala společná procházka historickými pasážemi Malé Strany a Hradčan /Valdštejnská zahrada, komplexy Senátu a Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Malostranské náměstí, chrám sv.Mikuláše, Nerudova ulice včetně rodného domu Jana Nerudy, panorama Prahy z hradčanské vyhlídky, Loreta/. Exkurze bezesporu obohatila všeobecný historický a kulturně-společenský rozhled našich žáků. /Tomáš Cihlář/
Týřovice, místní část Obce Pačejov, mají vlastní „kulturáček“. V pátek 16. září v podvečer proběhla malá slavnost, při které byla přestřižena páska a objekt byl slavnostně předán do užívání. Vedle místních občanů se slavnosti zúčastnil starosta obce Ing. Jan Vavřička, zastupitel z Velešic Milan Běloch a zastupitelka a kronikářka obce Božena Behenská. Bylo tak splněno přání místních, aby měli místnost, ve které se mohou scházet a prožívat společné akce. Také celá náves touto realizací prokoukla. Dlužno říci, že sami přiložili ruce k dílu a vše vybudovali vlastní prací za finanční podpory obce. Starosta obce jim také za to v úvodním projevu poděkoval a i občané vyslovili uspokojení nad vykonaným dílem a radost nad splněným přáním. Kvarteto místních děvčat dokonce zazpívalo státní hymnu. Pak už se jen do nočních hodin slavilo, zpívalo při kytaře a jedlo a pilo. Panovala báječná atmosféra a pohoda a lze si jen přát, aby takto to bylo ve všech místních částech obce. Přejeme Týřovickým hodně hezkých společných chvil v novém zařízení. (Jan Vavřička, foto JV, BB a TC/
Prázdniny tradičně utekly jako voda a začátek nového školního roku je tady! Za krásného letního počasí se v areálu před pačejovskou školou shromáždili žáci, jejich rodičovský doprovod, učitelé a hosté. U příležitosti slavnostního zahájení školního roku 2016/2017 se pačejovská základní škola oblékla do nového kabátu. Během letních prázdnin byla totiž dokončena kompletní výměna oken a rovněž stará budova se dočkala nové fasády. Ředitel školy Josef Hromádka poděkoval ve svém projevu Obecnímu úřadu Pačejov, který zajistil potřebné finanční prostředky, za trvalou péči o naši školu. Slova uznání směřovala i k firmě Stafis, která odvedla na stejně jako loni i letos výbornou práci. Následně všechny pozdravil i starosta obce Ing.Jan Vavřička, který ocenil výsledky, jichž škola v uplynulém roce dosáhla, stejně jako způsoby, jimiž se pačejovská škola prezentuje na veřejnosti. Po slavnostním společném zahájení se žáci se svými učiteli rozešli do svých tříd. Zvláštního přivítání se dostalo těm nejmenším – prvňáčkům. V učebně jim starosta obce a zástupce sboru pro občanské záležitosti předali dárkové balíčky s upomínkovými předměty, které dětem v budoucnu tento významný životní krok budou připomínat. /Tomáš Cihlář/
Derniéra letních prázdnin je už tradičně spjata se strážovickým dětským dnem. Nejinak tomu bylo i letos. Krásné počasí přilákalo do areálu dětského hřiště na strážovické návsi v sobotu 25.srpna odpoledne nejen hodně dětí, ale i dospělých. A nikdo se určitě nenudil. Akci, stejně jako i jiné strážovické, připravil a zorganizoval místní sbor dobrovolných hasičů. A nutno zdůraznit, že na podtrženou jedničku! /Tomáš Cihlář/
Někomu patrně vadí, že v našich obcích byly instalovány nové stylové autobusové čekárny. Vše co je nové, svým způsobem provokuje. To je v poslední době zažitá společenská norma. Bohužel! A proto je třeba novou pěknou věc poškodit, znečistit, počmárat, postříkat sprejem atd. Prim v tomto směru hrají obě čekárny v Pačejově vsi. Zalistujeme-li ve fotogalerii kousek níže, můžeme zhlédnout fotoreportáž z počátku prázdnin z čekárny u školy. Dnes přidáváme fotku z druhé čekárny u bývalého obecního úřadu, která během prázdnin zaznamenala stopy místní lidové tvořivosti. Teď to určitě vypadá lépe.... alespoň pro někoho! Pro autory tohoto idiotského "folklóru" je to jistě výraz jejich názorů, postojů a v podstatě i jejich životního stylu. Takový je jejich skutečný vztah k hodnotám. Ani se nemuseli pod své dílo podepsat. Obecně je známo, kdo se zde během prázdnin pravidelně scházel. Nechce se ale věřit, že by to to slušným spoluobčanům bylo lhostejné. /Tomáš Cihlář/
Ještě jedno malé ohlédnutí za letošní pačejovskou poutí....bez komentáře /Tomáš Cihlář/
Dalším centrem, do něhož se každoročně soustřeďují pouťové oslavy, bývá i areál fotbalového hřiště Sokola Pačejov. Nejinak tomu bylo i letos. V sobotu se zde hrálo fotbalové utkání pačejovského áčka s účastníkem krajského přeboru Startem VD Luby. Domácí v samotném závěru ztratili vedení a podlehli 1 : 2. Diváci mohli v rámci zápasu zhlédnout i dvě novinky - zbrusu novou světelnou tabuli s ukazatelem skóre, kterou zakoupil pačejovský obecní úřad a rovněž nové fotbalové dresy. Ty věnovala firma Coolcase v zastoupení pana Pavla Hlůžka. Pouťový dárek obdrželi fotbalisté i od svého trenéra pana Luboše Vašici v podobě sady 20 kvalitních tréninkových míčů a 3 hracích míčů značky Puma. Derniéra bohatého pouťové nabídky se v neděli odpoledne a v podvečer rovněž odehrála v areálu hřiště, kam opět zavítalo velké množství návštěvníků. Odpoledne zde nastoupily staré gardy Pačejova a Kasejovic. Domácí se neukázali jako příliš "zdvořilí hostitelé" a své soupeře vyprovodili vítězstvím 4 : 0. Během zápasu i po jeho skončení zde k tanci a poslechu vyhrávala známá "Malá muzika Nauše Pepíka". A protože i v neděli pačejovské pouti přálo počasí, nezbývá než konstatovat, že letošní pačejovské pouťové oslavy se vydařily! /Tomáš Cihlář/
První pačejovský pouťový jarmark, který zorganizovala komise kultury a sportu, se určitě vydařil. Pořadatelé do poslední chvíle nevěděli, co od tohoto projektu mohou očekávat. Byl to skutečně krok do neznáma. Myšlenka na uspořádání tradičního českého jarmarku s ukázkami starých řemesel se narodila někdy před rokem. Prvním krokem bylo zkulturnění zarostlé bývalé farské zahrady. O to se postarali především členové SDH Pačejov. Následně se podařilo zajistit účast mnoha řemeslníků a vystavovatelů, kteří do Pačejova napoprvé přijeli a dle jejich slov se jim akce moc líbila a určitě se příští rok vrátí. Atmosféru pouťového jarmarku podtrhl i pivovarský dvůr, kde návštěvníci mohli ochutnávat produkty sušického pivovaru "U Švelchů". K poslechu zde vyhrávala zbrusu nová dechovka "Vodrhovanka", tvořená posluchači plzeňské konzervatoře. I pro ně to bylo premiérové vystoupení. Ideální počasí přilákalo na pouťový jarmark nebývalé množství návštěvníků, což bylo pro pořadatele tou nejlepší odměnou. Nová tradice byla založena a druhý pačejovský pouťový jarmark v příštím roce určitě bude! /Tomáš Cihlář/
Neodmyslitelnou součástí pačejovských poutí bývá samozřejmě i mše svatá v kostele Panny Marie Sněžné. Ta letošní měla slavnostní úvod, když pater Stanislav Bušta vysvětil nové obecní symboly – vlajku a znak. Dekret o jejich udělení převzal 23.února starosta obce Ing.Jan Vavřička z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Jana Hamáčka. /Tomáš Cihlář/
Součástí letošních pouťových oslav je i celá řada průvodních akcí, které pro veřejnost připravil Obecní úřad Pačejov, potažmo jeho komise kultury a sportu. Vše odstartovala v sobotu dopoledne slavnostní vernisáž tradiční pouťové výstavy. Během celého víkendu se budou moci v prostorách školní jídelny návštěvníci obdivovat obrazům Josefa Duspivy, sbírce starých vah manželů Ivany a Evžena Kourových nebo starým pohledům Pačejova a okolí Bohuslava Šotoly. Vernisáž otevřel starosta obce Ing.Jan Vavřička, který úvodem představil nové oficielní obecní symboly, paní Božena Behenská následně představila všechny tři vystavovatele. O příjemné kulturní vystoupení se postaral posluchač plzeňské konzervatoře Lukáš Vizinger. Letošní vernisáž se těšila značnému zájmu veřejnosti. /Tomáš Cihlář/
XXXVII.ročník EPLcond Rally Agropa 2016 je minulostí. A pořadatelé z AMK Pačejov mohou být bezesporu spokojeni. Několikaměsíční náročnou přípravu totiž dokázali přetavit ve výbornou soutěž. Laťku, která byla v předchozích ročnících nasazena velice vysoko, se letos určitě podařilo udržet. To nebyl úkol jednoduchý, neboť vloni byla Agropa vyhlášena jako nejlepší soutěž v celém seriálu mistrovství ČR. Vše začalo v pátek v areálu před horažďovickým kinem tradiční předstartovní show, jejíž součástí bylo představení nejlepších posádek XXXVII.ročníku. Čtyřhodinový pořad doplnila hudební produkce sušické skupiny Compact a vše vyvrcholilo ve 22 hodin velkým hudebním ohňostrojem Ivana Bystřického z Blovic. Páteční program se těšil nebývalému zájmu diváků. Sobota pak už patřila vlastní soutěži. Pořadatele z AMK Pačejov jistě potěšila nejen rekordní účast 151 posádek, ale i kvalita startovního pole. Vždyť na absolutní prvenství mohlo před startem pomýšlet hned 5 - 6 posádek. Po absolvování 8 RZ o celkové délce 73,5 km se z celkového prvenství radovala posádka Jan Dohnal a Michal Ernst s vozem Ford Focus WRC. Druhé místo vybojoval za volantem Škody Fabie R5 Tomáš Kostka s Ladislavem Kučerou a třetí skončili obhájci loňského prvenství Roman Odložilík a Martin Tureček s Fordem Fiesta R5. Soutěž historiků ovládli Jiří Káňa a Ivo Vybíral /Sierra RS Cosworth/. Na závěrečné tiskové konferenci nejlepší posádky nešetřili chválou a uznáním nad vlastní organizací soutěže a kvalitou tratě. Rychlostní zkouška Čečelovice - Čečelovice si vysloužila přívlastek "erzeta světových parametrů". Ředitelství XXXVII.ročníku EPLcond Rally Agropa děkuje všem pořadatelům a funkcionářům, kteří a o úspěch letošní Agropy zasloužili. /Tomáš Cihlář/
Spolek „Jaderný odpad - děkujeme, nechceme!“ a Sbor dobrovolných hasičů Maňovice pořádá každoročně od r. 2004 protestní pěší pochod a cykloakci proti záměru MPO a SÚRAO, umístit do lokality s pracovním názvem státu „Březový potok“ hlubinné úložiště vysoce radioaktivního odpadu . Trasy pro pěší a cyklisty vedou z Pačejova – nádraží do Maňovic a tato protestní akce je současně Memoriálem Slávka Šimka, čestného prezidenta spolku „JODN“, který v roce 2003 dokázal lokalitu zvednout k mohutnému odporu proti záměru státu. Na startu před Kulturním domem v Pačejově se 23.7 2016 sešlo 230 občanů, kteří protestovali proti tomu, že stát nemá koncepci a kritéria, jak vybrat transparentně místo pro umístění hlubinného úložiště v ČR, že nerespektuje vůli občanů vyjádřenou v místních referendech, že pro ně obce v čele se starosty nejsou rovnocennými partnery, že legislativa zatím neumožňuje obcím vyjádřit svůj účinný nesouhlas s tím, že budováním úložiště, by bylo nevratně poškozeno životní prostředí v jejich obcích.
Proslovy starostů, zástupců spolků i hosta Matěje Stropnického potvrdily účastníkům protestní akce jejich názor, že stát nehraje s obcemi ani s občany lokality „Březový potok“ férovou hru. Mění své sliby a garance tak, jak se mu právě hodí a jasným důkazem jsou tři tiskové zprávy SÚRAO v tomto týdnu, kdy jedna popírá druhou … Dnešní akce opět demonstrovala jednota odporu k úložišti jaderného odpadu v lokalitě na Klatovsku a starostové, kteří jsou pozváni ve čtvrtek 28. 7. k ministrovi Mládkovi na MPO mu sdělí vůli občanů, které zastupují. Všem, kteří dnes byli účastníky protestní akce za pořadatele upřímně děkuji. /František Kába, foto Tomáš Cihlář/
Ke zkrášlení našich obcí bezesporu přispěly v nedávné době instalované stylové dřevěné autobusové čekárny. Ty by samozřejmě měly sloužit především těm, kteří v nepříznivém počasí čekají na autobus. Bohužel z těchto čekáren se staly během prázdnin objekty sloužící k úplně jiným účelům. Hned na začátku prázdnin se v nich začala po večerech scházet naše omladina. Nic proti tomu, pokud zde bude udržován základní pořádek. Bohužel v mnoha případech je tomu zcela naopak. Prim v tomto směru hrají čekárny v Pačejově vsi. Nehorázný nepořádek přímo bije do očí. Všude se povalují lahve od alkoholu, plechovky, zbytky potravin, krabičky od cigaret, nedopalky, střepy od rozbitých lahví. Alkoholu zde holdují často i děti sotva odrostlé školním lavicím. Je toto zažitá norma našeho soudobého životního stylu? Je toto lhostejné i nám dospělým, kteří před tímto nešvarem často raději zavíráme oči? Jsme skutečnými patrioty, kteří chtějí mít obce, ve kterých žijeme, opravu hezčími nebo nám je to jak se říká „šumafuk?“ Na závěr školního roku bylo okolí školy včetně čekáren bezvadně uklizeno, včera 20.července v rámci pravidelných služeb na školním pozemku děti čekárnu u školy opětovně uklidily. Jak dlouho to asi vydrží? /Tomáš Cihlář/
Agilní Sbor dobrovolných hasičů Strážovice uspořádal pro veřejnost tradiční letní "Posezení s písničkou". Tomu letošnímu konanému v sobotu 16.července na strážovické návsi přálo počasí, a tak se se v odpoledních i večerních hodinách sešlo skutečně hodně místních rodáků i prázdninových hostů. Všichni se dobře pobavili a právě to je hlavním smyslem těchto akcí. /Tomáš Cihlář/
Tělovýchovná jednota Sokol Pačejov uspořádala 5.července IV.ročník tradičního turnaje mladších žáků v kopané. Krásné letní počasí přivedlo do ochozů pačejovského sportovního areálu velice slušnou diváckou návštěvu, především z řad rodičovského doprovodu. Poháry a plakety věnovali starosta Pačejova Ing.Jan Vavřička a pačejovská firma Stafis bratrů Smolíkových. Pitný režim pak zajistil pan František Veselý z Týřovic, občerstvení pan Radek Levý z Pačejova. Jednotlivá utkání rozhodovali Tomáš Cihlář, František Kába a Láďa Skuhravý. Třetí místo v turnaji obsadil tým TJ Haas Chanovice. O vítězství v turnaji bojovaly prvoligové plzeňské "Viktorky" a domácí Sokol Pačejov. Samotné finále bylo velmi pohledné a vyrovnané a z vítězství 5 : 3 se nakonec radovala děvčata z Plzně. Plaketu pro nejlepšího střelce získal pačejovský Honza Fiala /7 branek/, plaketu pro nejužitečnějšího hráče Eliška Gajdošová z FC Viktoria Plzeň a nejlepším brankářem se stal Štěpán Bláha z Chanovic. Ceny pro nejbojovnější hráče získali Ondra Šebek z Chanovic a Patricie Remiášová z Viktorky. Úterní pačejovský turnaj se určitě povedl a dík patří všem, kteří se o jeho zdárný průběh zasloužili. /Tomáš Cihlář/
Tenisový klub Pačejov uspořádal v sobotu 2.července již VI.ročník turnaje čtyřher. Na tenisových kurtech v Plánici svedlo "líté boje" celkem 9 dvojic. K nasazené devítce top "profi" hráčů byli nalosováni hráči kategorie "hobby". Tím byly vytvořeny celkem vyrovnané dvojice. Třetí místo v turnaji nakonec získal pár Josef Kopp a Libor Smolík, druzí skončili Pavel Brázdil a Vlastimil Zeman. Vítězem turnaje a držitelem putovního poháru starosty obce Pačejov se nakonec stala dvojice Jiří Jungr a Tomáš Benda. O to, kdo vyhrál a kdo prohrál, ale zase tolik nešlo. Celá akce nenesla totiž jen sportovní kriteria, ale byla především akcí společenskou, s cílem dobře se pobavit. Příjemnou atmosféru dne navíc podtrhly gurmánské speciality z alchymistické dílny Radka a Pavlínky Levých. /Tomáš Cihlář/
Slavnostní zakončení školního roku 2015/16 je tradičně spojeno s datem 30.června. Nejinak tomu bylo i na naší pačejovské škole. Den byl zahájen společným shromážděním všech dětí a učitelů před budovou školy. Ředitel ZŠ Josef Hromádka zhodnotil uplynulý školní rok, který označil jako úspěšný. Ocenil nejúspěšnější žáky, kteří dosáhli výborných umístění v okresních i krajských kolech naukových soutěží - Katku Petráskovou, Janu Halíkovou, Gabrielu Bělochovou a Nikolu Hlaváčovou. Všeobecnou spokojenost s prací školy a její prezentací na veřejnosti vyjádřil i starosta obce Ing.Jan Vavřička. Slavnostní den následně pokračoval předáním vysvědčení v jednotlivých třídách. Závěr programu pak patřil rozloučením s těmi, kteří se s pačejovskou školou loučí - žáky 9.ročníku. Zástupci obce a sboru pro občanské záležitosti jim při této příležitosti předali upomínkové předměty. A pak už mohlo následovat to jediné... "Hurá, prázdniny!!!" /Tomáš Cihlář/
Poslední týden školního roku 2015/16 si žáci druhého stupně pačejovské základní školy zpestřili exkurzí do Parlamentu České republiky, během které je doprovázel i starosta obce Ing.Jan Vavřička. Garanty návštěvy obou komor - Poslanecké sněmovny a Senátu byli pan poslanec Mgr. Igor Jakubčík a paní senátorka Mgr. Bc. Dagmar Terelmešová. Ti se o své hosty z Pačejova vzorně postarali a připravili pro ně zajímavý a pestrý program. Po oficiální prohlídce historických budov, zákulisních prostor našich poslanců a senátorů, přilehlých valdštejnských zahrad nachystali na závěr návštěvy pro všechny účastníky i příjemné pohoštění v areálu senátních zahrad. Celá akce se nesla ve velmi pohodové atmosféře a byla bezesporu vhodným doplňkem výuky dějepisu a občanské výchovy. /Tomáš Cihlář/
První pačejovské pivobraní, které připravila a zorganizovala komise kultury a sportu, se uskutečnilo v sobotu 25.června v odpoledních a večerních hodinách v areálu hřiště TJ Sokol Pačejov. Jednalo se o novátorskou akci, která byla pro pořadatele naprostým krokem do neznáma, a její organizátoři nemohli předvídat, jak na ni veřejnost zareaguje. O to příjemnější bylo překvapení v podobě účasti cca 250 návštěvníků. Pozvání do Pačejova přijali zástupci regionálních pivovarů ze Železné Rudy a ze Sušice. Bohužel nemilé překvapení přichystal avizovaný přihlášený pivovar Bezděkov, který se v den konání akce omluvil s tím, že nemá chlazení ani obsluhu!!! Součástí pivobraní byl i bohatý průvodní kulturní program, který postupně obstaraly hudební formace - "Šraml Franty Strnada", country skupina Štreka a na závěr taneční skupina Fortuna. Předpověď počasí nevěstila nic dobrého, ale silná bouřková fronta dorazila do Pačejova naštěstí až po 21.hodině. Ale ani ta nevzala účastníkům "Prvního pačejovského pivobraní" dobrou náladu a chuť se bavit. A tak se na tanečním parketu pod pergolou hrálo a tančilo až do pozdních nočních hodin. Velké poděkování ze strany pořadatelů patří nejen všem těm, kteří tuto náročnou akci dokázali zajistit, ale i těm, kteří ji přišli v hojném počtu podpořit a kteří se dokázali spontánně bavit. Samozřejmě, že se na celé premiérové akci našly nějaké nedostatky a chybičky. Víme o nich a do budoucna se z nich určitě poučíme. Už teď vás jménem Obecního úřadu Pačejov a jeho komise kultury a sportu můžeme ujistit, že pačejovské pivobraní bude i v příštím roce! /Tomáš Cihlář/
700.výročí narození krále Karla IV. si připomněli žáci Základní školy Pačejov celodenním projektovým dnem. Učitelé ZŠ pod odborným vedením učitelky dějepisu paní Hany Zajícové připravili pro děti řadu stanovišť, na nichž členové jednotlivých družstev formou soutěže nejen plnili rozmanité úkoly související s dobou Karla IV., ale na vlastní kůži si mohli vyzkoušet například středověkou zbroj či módu. Součástí projektu bylo i vystoupení skupiny historického šermu "Rytíři - Žichovice". Zde zdaleka nešlo jen o ukázku rytířských soubojů, ale členové skupiny dětem detailně předvedli a popsali jednotlivé části středověkého oblečení, zbroje i výzbroje a seznámili je s mnoha zajímavostmi souvisejícími se životem ve středověku. /Tomáš Cihlář/
V sobotu dne 11. června se uskutečnila ve sportovním areálu v Rokycanech krajská soutěž mladých hasičů - hra Plamen, v rámci které proběhlo slavnostní vyhodnocení krajského kola literární a výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí. Celkem se zúčastnilo 801 dětí z celého Plzeňského kraje. V kategorii předškoláků obsadil Jan Lávička 3.místo a Vojtěch Klečka 2.místo v kategorii ZŠ 3.
/Klára Klečková/
Blížící se konec školního roku bývá tradičně ve znamení školních výletů, na které se vždy těší nejen děti, ale i jejich učitelé. Nejinak tomu bylo i letos. Ti nejmenší – prvňáci vyrazili na Svatobor u Sušice, druháky a třeťáky teprve čeká výlet na Hlubokou. Čtvrťáci zamířili na Lipno a do jeho okolí. Mimo jiné na ně čekala i tamější stezka v korunách stromů. Žáci 5., 6.,7., a 8.ročníku absolvovali společný dvoudenní výlet, během něhož poznávali krásy Vysočiny. Postupně navštívili zámek Červená Lhota, město Telč, přírodní památku Michova skála, jihlavskou zoologickou zahradu, Chýnovské jeskyně a na závěr město Tábor. Nejstarší deváťáci pak zamířili na Šumavu. Jejich základnu tvořila Bokova chata na Nových Hutích, odkud vyráželi na cesty především v okolí Kvildy. Výlety se vydařily, o čemž svědčí i přiložené fotoreportáže. /Tomáš Cihlář/
Pravé indiánské léto propuklo v sobotu 4.června odpoledne v Pačejově. Komise kultury a sportu Obce Pačejov ve spolupráci s místními zájmovými spolky /SDH Pačejov a Velešice, Sokol, Junák, JODN, Tenisový klub a Myslivecký spolek Pačejov/ totiž společně uspořádaly oslavy Mezinárodního dne dětí. Během putování Divokým západem se startem na zahradě místní mateřské školy čekala na účastníky řada překážek, po jejichž úspěšném splnění získávali barevná pírka do čelenky. Postupně museli během své strastiplné cesty mimo jiné překonávat pověstný Grand Canyon, lovit bizony, házet tomahawkem a podkovou, chytat ryby na divoké řece, střílet z luku a pušky, absolvovat stezku odvahy či prokázat pevnou ruku a ostrý zrak při hodu míčkem na cíl. Na konci putování v areálu fotbalového hřiště Sokola Pačejov byla přichystána další překvapení. Děti si mohly na vlastní kůži vyzkoušet, jaký je pohled na svět z koňského sedla, nechat si namalovat válečnými barvami obličej nebo si vyrobit v tvořivé dílně v pravém indiánském týpý rozmanité ozdoby a indiánské amulety. To vše podbarvovala stylová hudba amerického západu. Dospělí mohli dokonce ochutnat i pravou ohnivou vodu. Na závěr čekala na všechny aktéry lahůdka v podobě nefalšované kovbojské show. K vidění byla práce s koněm, honáckým bičem a kovbojským lasem. Během přípravy a vlastního průběhu pačejovského indiánského léta se doslova „vyřádily“ nejen děti, ale i rodiče a samotní pořadatelé, což je patrné z přiložených fotografií. Nebývalý zájem ze strany dětí i jejich rodičů nejen z Pačejova, ale i širokého okolí a příjemné počasí jen podtrhly pohodovou atmosféru celé akce. /Tomáš Cihlář/
Trochu opožděně se vracíme k letošnímu květnovému pouťovému dění ve Strážovicích. Místní hasiči připravili pro své spoluobčany a další návštěvníky turnaj v nohejbalu, jehož se zúčastnilo 7 družstev, tvořených borci nejen místními, ale i těmi z okolních vsí. Byly pro ně připraveny hodnotné ceny a pohár vítězům věnoval i starosta obce ing. Jan Vavřička. Po skončení vyčerpávajícího sportovního klání pak následovalo tradiční pouťové posezení a hudba hrála k tanci i poslechu. Všichni se výtečně bavili. /Tomáš Cihlář/
Velkého úspěchu dosáhla žákyně 7.ročníku ZŠ Pačejov Jana Halíková. Poté, co obsadila 3.místo v okresním kole biologické olympiády v Klatovech, reprezentovala naši školu i v krajském kole v Plzni. Ani zde se neztratila a v konkurenci 21 nejlepších "biologů" obsadila pěkné 11.místo. Gratulujeme! /Tomáš Cihlář/

Vítání občánků v Pačejově připravil na páteční odpoledne 27.května Obecní úřad Pačejov ve spolupráci se Sborem pro občanské záležitosti. U příležitosti tohoto slavnostního aktu zavítali na půdu Obecního úřadu Pačejov mladí pánové Richard Junger a David Chaluš se svými rodinami. Všechny účastníky přivítal starosta obce ing.Jan Vavřička, který našim spoluobčánkům popřál hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Rodiče pak převzali od organizátorů akce i dárky, které budou tento slavnostní okamžik připomínat. /Tomáš Cihlář/
V sobotu 21.května se na Malém Boru konal závěrečný sraz soutěže "Plamen" pořádaný Okresním sdružením hasičů Klatovy. Děti zde soutěžily v disciplínách: požární útok CTIF s překážkami, klasický požární útok, štafetový běh na 4x60 m a štafetový běh požárních dvojic. Pačejovská družstva se umístila celkově na 15. a na 32. místě z 39 družstev. Současně zde byly vyhlášeny i výsledky okresního kola výtvarné soutěže "Požární ochrana očima dětí". V kategorii M2 (předškolní) obsadil Jan Lávička krásné 1. místo. V kategorii ZŠ 1 se umístila na 2. místě Michaela Kracíková. Kategorii ZŠ 3 celou ovládli mladí hasiči z Pačejova. 1. místo získal Vojtěch Klečka, 2. místo Gabriela Bělochová a 3. místo obsadila Michaela Studničková. Vítězové kategorií Jan Lávička a Vojtěch Klečka se zúčastní slavnostního vyhodnocení krajského kola, které se uskuteční 11.června v Rokycanech. /Klára Klečková/
Automoto klub Pačejov v AČR uspořádal v sobotu 21. května na letišti v Kadově již XI.ročník Pačejovského automobilového slalomu, jehož součástí bylo i 3. kolo Mistrovství České republiky v automobilovém slalomu a 2. kolo seriálu Pošumavského poháru v automobilovém slalomu. Závodů se zúčastnilo celkem 76 soutěžících. Příchozí zájemci si mohli vyzkoušet svoje řidičské umění a porovnat si svoje dovednosti s účastníky mistrovství republiky. Nejúspěšnějším jezdcem v seriálu Mistrovství ČR byl Martin Ušela s vozem Renault 5 GT Tu, druhý skončil Michal Kašpar s vozem Citroen Saxo, třetí místo obsadil Pavel Hradil s Peugeotem 205 GTI. Nejrychlejším účastníkem v rámci Pošumavského poháru byl Jakub Kirchner s vozidlem Caterham Roadsport, další místa obsadili Adrian Blank s vozem Westfield Seven a Břetislav Šindelář ml. s Peugeotem 205. Nejúspěšnějším zástupcem Automoto klubu Pačejov byl Ing. Pavel Štípek, který se Škodou 136 Rapid obsadil druhé místo v ve skupině L1 a Miroslav Žitník ml. – pátý ve skupině S 1. /Tomáš Cihlář/
Atletický Pohár rozhlasu je už desítky let největší lehkoatletickou školní soutěží. Tradice této týmové soutěže školních družstev pořádané Českým atletickým svazem sahá až do poloviny 50.let 20.století. Letošní už 48.ročník startuje v těchto dnech okresními koly. Naše pačejovská základní škola je pravidelným účastníkem této soutěže a v minulosti dosáhla výrazných úspěchů v okresních i krajských kolech. Nade všechny pak vyčnívá 1.místo starších žákyň v celé České republice v roce 2006 v kategorii vesnických škol. Na naše poměry úspěch nevídaný, podložený však souběhem mnoha aspektů. V posledních letech pak už spíše naplňujeme olympijskou myšlenku: "Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se". A tak na další podobný úspěch si musíme počkat. Nicméně jsme ve středečním okresním finále mladšího žactva na stadiónu v Sušici byli jedinou vesnickou školou v konkurenci velkých městských škol. Před časem se Poháru rozhlasu zúčastňovaly prakticky všechny školy okresu Klatovy, dnes zájem o aktivní sportování všeobecně upadá a klesající fyzická zdatnost mladé generace je toho jen dokladem. V tomto úhlu pohledu je pak letošní účast pačejovských školáků bezesporu pozitivní, stejně jako jejich nadšený a zodpovědný přístup k samotným závodům, radost z dílčích úspěchů, vzájemné povzbuzování či výkony na hranicích svých reálných možností. V konečném pořadí mladší žáci obsadili 12.místo, děvčata skončila 14. /Tomáš Cihlář/
V pondělí 16.května 2016 navštívili Pačejov a region Prácheňsko na pozvání starosty obce místopředseda parlamentního Výboru pro evropské záležitosti Mgr. Igor Jakubčík a předseda Rozpočtového výboru Parlamentu ČR Ing. Václav Votava. Při úvodním setkání se starostou obce vyslechli oba poslanci informace o historii a současnosti obce. Měli možnost seznámit se s Programem rozvoje obce do roku 2022 a s připravovanými záměry pro letošní rok. Také diskutovali o problémech rozpočtového určení daní a možnostech jejich navýšení v obecních rozpočtech a byli požádáni o pomoc při řešení některých legislativních problémů, které brzdí rozvoj obcí. Poté odjeli všichni společně do Chanovic a se starostou obce navštívili největšího zaměstnavatele v našem regionu firmu Holzindustrie s.r.o. ze skupiny firem Haas, kde je vedení firmy seznámilo s výrobním programem a provozem společnosti. Také měli možnost besedovat o podmínkách podnikání a některých překážkách, které jej brzdí. Na závěr návštěvy proběhlo v Horažďovicích setkání a beseda na téma „Co trápí starosty regionu“ se starosty Prácheňska. /Tomáš Cihlář/
Jen dva dny po skončení slavnostní školní akademie připravila Základní škola Pačejov pro veřejnost další kulturní akci. Neděle 15.května patřila návštěvě zbrusu nového rodinného muzikálu Ať žijí duchové, nastudovaného na motivy legendárního stejnojmenného filmu. Početnou skupinu "účastníků zájezdu" tvořili žáci pačejovské školy všech věkových kategorií, jejich rodiče a rovněž i někteří učitelé a zaměstnanci ZŠ. Představení se konalo ve velkém sále Kongresového centra na Vyšehradě, a tak byl program obohacen o návštěvu nedalekého Vyšehradského hřbitova a jeho součásti - pantheonu Slavín - společného místa odpočinku vynikajících českých osobností. Po krátké procházce po vyšehradských terasách, odkud je krásný výhled na údolí Vltavy a panorama Prahy, zamířili všichni do Kongresového centra. Samotné představení bylo herecky velmi dobře obsazeno - mimo jiné Roman Vojtek, Chantal Poullain, Iva Bittnerová, Pavel Kopta - a ožily v něm všechny známé postavy filmu natočeného před 40 lety, zazněly známé písničky a autoři muzikálu do něj navíc vkomponovali další oblíbené skladby Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka. Představení bylo velice příjemné a pohodové a v chladném pražském počasí určitě všechny zahřálo. /Tomáš Cihlář/
Zcela zaplněný sál pačejovského kulturního domu byl svědkem dlouho očekávané tradiční školní akademie, kterou připravili učitelé a žáci naší základní školy. Datum - "pátek třináctého" vypadalo hrozivě, ale opak se stal naštěstí pravdou. Bezmála dvouapůlhodinový program splnil očekávání a diváci si určitě přišli na své. Pestrý sled jednotlivých vystoupení měl spád a návštěvníci mohli zhlédnout mimo jiné "večerníčky" v podání těch nejmenších, písničky dětského pěveckého sboru, řadu tanečních, pěveckých i komických čísel. Zaujala i staropražská skupina Šlapeto se svým živým klipem, páteční chvilka poezie aneb satira na reklamu, symbolické společné vystoupení prvňáků a deváťáků. Pořad vyšperkovalo i vystoupení skutečných hvězd světového "šoubyznysu" - skupiny Beatles Juniors Revival či diskotékové hvězdy 80.let - Africa Simona. Celým večerem takřka profesionálně provázeli Gábina Bělochová a Vojta Klečka. Samozřejmě chybičky se najdou všude a ten, kdo by je hledal na pátečním večeru, určitě by je našel. Je jen škoda, že pačejovský kulturní dům nemá dvojnásobnou kapacitu. Poděkování a uznání patří především všem učitelům, kteří se o realizaci školní akademie zasloužili. Jen málokdo si totiž dovede představit, kolik práce, času, úsilí a energie stojí za přípravou a samotnou realizací takového jednoho večera. Akce podobného obsahu i rozsahu totiž dělá jen málo škol. Nejlépe to snad bezprostředně po skončení akademie vystihl starosta obce ing.Jan Vavřička slovy: "S velkým obdivem a uznáním jsem nejen já, ale i stovky diváků v sále našeho kulturního domu, zhlédl celovečerní program, který připravili, nacvičili a předvedli učitelé spolu s žáky naší školy. Těžko se hledají slova chvály a díků. Byly předvedeny naprosto profesionální výkony a na závěr se zpívalo „My jsme šampioni“. Já to musím potvrdit – „ opravdu jste šampioni!“ Za špičkový scénář a režii bych rád poděkoval Tomáši Cihlářovi. A jsem rád, že po roce a půl, kdy jsem řekl, že jsem hrdý na naši školu, se tato moje slova opět potvrdila."
Ve dnech 3.- 8. května navštívilo 11 žáků Základní školy Pačejov pod vedením paní učitelky Aleny Tyrpeklové Anglii. Zájezd pořádala cestovní kancelář CK K-tour. Hlavním cílem akce bylo jednak poznání této ostrovní země, jednak praktické vyzkoušení znalostí anglického jazyka. Cesta patrovým autobusem vedla přes Německo, Belgii a Francii a ve finále samozřejmě Eurotunelem přes kanál La Manche. Účastníci zájezdu postupně navštívili Londýn, Stratford upon Avon /rodiště W.Shakespeara/, krásný hrad Warwick, katedrálu v Salisbury, Stonehenge, lázeňské město, Bath, Winsdor a spoustu dalších zajímavých míst. Ubytování bylo zajištěno v anglických rodinách, což všem alespoň částečně umožnilo seznámit se s anglickým životním stylem. Zážitkem bylo i nakupování nebo jízda „Tube“, tedy londýnským metrem. Výlet se vydařil a určitě splnil své poslání. /Tomáš Cihlář/
Spolek pro obnovu památek v krajině pod Slavníkem uspořádal ve spolupráci s Obecním úřadem Pačejov v sobotu 7.května na pačejovské návsi tradiční májové posezení s bohatým průvodním kulturním programem. Jeho součástí bylo mimo jiné vystoupení dětí z mateřské školy, místních dětí nebo populárního souboru Šikbaby. Májová pačejovská posezení se dlouhodobě těší značnému zájmu veřejnosti, nejinak tomu bylo i letos. Dík patří všem účinkujícím a samozřejmě hlavní organizátorce pořadu paní Boženě Behenské a hlavní dramaturgii souboru Šikbaby paní Hance Krejčové. /Tomáš Cihlář/
Obec Pačejov připravila na čtvrteční odpoledne 5.května oslavy 71.výročí osvobození. Jejich součástí byl i letos tradiční průjezd kolony historických vojenských vozidel všemi našimi obcemi – Strážovicemi, Velešicemi, Týřovicemi, Pačejovem a Pačejovem nádraží, položení věnce k pamětní desce Zdeňka Hanuše na budově školy nebo májová veselice pod taktovkou populární Švitorky. I letošní oslavy se těšily zájmu veřejnosti, o čem svědčí přiložená fotoreportáž. /Tomáš Cihlář, foto Ondřej Hromádka//
V sobotu, dne 23.dubna pořádalo SDH Pačejov ve společenské místnosti hasičské zbrojnice posezení ku příležitosti svátku Dne matek. Mladí hasiči si připravili pro všechny zúčastněné maminky a babičky pásmo básniček, lidových říkadel a hudebních vystoupení, které nacvičili pod vedením paní Kateřiny Bělochové. Na konci jejich vystoupení dostala každá maminka či babička malý dáreček, ručně vyrobené náušnice. Dalším dárkem bylo kosmetické líčení a poradenství zdarma od vizážistek společnosti Mary Kay. Poté následovala volná zábava s občerstvením, jež bylo v režii pana Milana Bělocha a s živou hudbou, která se postarala o příjemně strávený sobotní večer. /Klára Klečková/
Obce z lokality Březový potok - Chanovice, Kvášňovice, Maňovice, Olšany, Pačejov, Velký Bor a Horažďovice zorganizovaly v rámci celorepublikové kampaně DEN PROTI ÚLOŽIŠTI. Centrem této protestní akce byl letos Pačejov. Hlavním bodem programu se stal manifestační štafetový běh o délce 24,9 km, který vedl po hranicích dotčené oblasti. Celá akce začala přesně v poledne varovným zvoněním zvonů. Ve 12:15 se vydala na trasu cyklistická sekce čítající cca 30 účastníků. Ve 12:30 pak starosta obce Pačejov odstartoval samotný štafetový běh. Trasa byla rozdělena do 36 úseků, které obsadili zástupci různých zájmových spolků a organizací. Celkem se štafetového běhu zúčastnilo 152 běžců různých věkových kategorií + 6 maminek s dětmi v kočárcích a dokonce i 3 psi! Zvláštní uznání zaslouží pačejovští borci Pavel a Standa Brázdilovi, kteří absolvovali celou trasu! Poslední úsek běželi starostové obcí z lokality Březový potok, ke kterým se přidali i senátorka Mgr. Dagmar Terelmešová a poslanec Mgr.Igor Jakubčík. V sále KD Pačejov pak starosta Chanovic Petr Klásek předal Ing.Janu Vavřičkovi štafetový kolík s protestní nótou, kterou si účastníci štafety předávali. Starostové obcí rozhodně demonstrovali před zaplněným sálem k otázce hlubinného jaderného odpadu svůj jednotný odmítavý postoj, který se SÚRAO v posledních dnech snaží nehorázným způsobem zpochybňovat. Opak je pravdou. Vždyť petiční listiny na podporu Dne proti úložišti podepsalo 1011 osob! Program následně pokračoval vystoupením pěveckých sborů Velkobor pod taktovkou Radky Kočí a pěveckého sboru Základní školy Pačejov pod vedením Mgr. Marie Hlůžkové. Na závěr zahrála účastníkům country formace Štreka. Celá akce se nesla v pohodové atmosféře a všichni účastníci si ji beze zbytku užili, což je jistě patrno z přiložených fotografií! /Tomáš Cihlář/
Zasedání zastupitelstva obce konané v klubovně SDH v Pačejově v pátek 22.dubna mělo slavnostní úvod. Vodou z lesní studánky v Plesníku zde kronikářka obce, zastupitelka paní Božena Behenská pokřtila novou brožuru "Obec Pačejov". Publikace byla vydaná Obcí Pačejov u příležitosti slavnostního aktu převzetí znaku a vlajky obce v Parlamentu ČR. Brožuru sestavil a graficky upravil Ing.Jan Vavřička, fotografie pocházejí z dílny Mgr.Tomáše Cihláře a částečně i z archivu obce a spolků. Textová část mapuje historii i současnost všech našich obcí - Pačejova, Pačejova nádraží, Strážovic, Týřovic a Velešic, odkazuje i na činnost všech 12 zájmových spolků. /Tomáš Cihlář/
Den Země je každoročně koncem dubna už tradiční oslavou naší matky planety, připomínkou, že naše Země, i když je veliká, nesnese všechno. V tento den jsou na mnoha místech pořádány nejrůznější akce zaměřené na ochranu životního prostředí a Země. ZŠ Pačejov se snaží už řadu let pomáhat aktivně – tedy úklidem v našich obcích. Ano, možná by bylo pohodlnější si tento den připomenout třeba promítáním filmů s ekologickou tematikou, besedami nebo vycházkami do přírody. Pačejovští žáci se svými učiteli místo toho uklízejí nepořádek, který během roku nadělají někteří naši spoluobčané nebo častokrát i řidiči projíždějící našimi obcemi. Za tuto jejich iniciativu jim vyjádřil poděkování starosta obce Pačejov i další starostové obcí z lokality „Březový potok“, v neposlední řadě pak hlavně sama matka příroda. /Tomáš Cihlář/
Základní škola Pačejov ve spolupráci s Obecní knihovnou Pačejov uspořádala v úterý 19.dubna pro žáky 2.stupně zajímavou besedu "Karel IV. a jeho doba". Jejich hostem byla česká spisovatelka a historička Veronika Válková, autorka beletrie pro děti a učebnic dějepisu pro druhý stupeň základních škol a víceletých gymnázií. Píše rovněž knihy v žánru fantasy. Tyto však vycházejí pod pseudonymem Adam Andres. Hlavním tématem její pačejovské besedy byla osobnost Karla IV., jehož 700.výročí narození si v letošním roce připomínáme. Součástí besedy byla i zajímavá "historická soutěž", která děti doslova pohltila. Vítězem se po tuhém boji stalo družstvo ve složení Katka Petrásková, Zdeňka Lávičková, Petr Michálek, Miroslav Havlík a Kryštof Noha. /Tomáš Cihlář/
V prostorách strážovické hasičské zbrojnice se v pátek 15.dubna v podvečer uskutečnilo setkání zastupitelů obce Pačejov se strážovickými občany. Diskutovalo se nejen o věcech, které se přímo dotýkají života ve Strážovicích, ale i o těch, které souvisejí s celým naším regionem. /Tomáš Cihlář/
Na pozvání starosty obce Pačejov navštívil naši obec a lokalitu Březový potok v úterý 29.března ministr životního prostředí Mgr.Richard Brabec s doprovodem. Setkání se zúčastnila i poslankyně Parlamentu ČR Mgr. Miloslava Rutová. Na pačejovské radnici hosty přivítal starosta obce Pačejov Ing.Jan Vavřička, který je v krátkosti seznámil s historií a současností obce, s hlavními rozvojovými záměry i s problémy, které je brzdí. Poté následovala společná schůzka a beseda se starosty obcí lokality Březový potok, včetně starosty města Horažďovice. Ti panu ministrovi demonstrovali svůj jednotný postoj a zásadní nesouhlas se záměrem SÚRAO vybudovat v lokalitě Březový potok hlubinné úložiště radioaktivního odpadu. Pan ministr celou řadu argumentů uznal a na svoji obhajobu z hlediska jím vydaného povolení k provedení průzkumných prací uvedl, že nebyl důvod, proč je nevydat a že průzkumné práce musí v lokalitách proběhnout, neboť nejsou negativním zásahem do přírody a životního prostředí a hlavně, aby se mohlo rozhodnout o zúžení počtu vytypovaných lokalit. Pan ministr rovněž uznal naše námitky a uvedl, že pokládá za velmi důležité, aby se urychlil rozhodovací proces o výběru lokality a zkrátila se tím doba nejistoty pro jednotlivé obce. Současně podpořil návrhy, aby MŽP i obce měly svého zástupce v týmu, který bude zmíněný výběr provádět, aby obce hrály roli rovnocenného partnera v rozhodovacím procesu a aby pro otázku hlubinného úložiště byl přijat zvláštní samostatný zákon. Opakovaně zdůraznil, že by hlubinné úložiště nemělo být vybudováno v těch lokalitách, kde obce a občané s tímto záměrem dlouhodobě nesouhlasí. Po této více než hodinové besedě zamířili její účastníci přímo do prostoru lokality Březový potok, nacházející se mezi obcemi Maňovice a Jetenovice, v níž se uvažuje o výstavbě povrchového areálu o rozloze cca 30 ha v bezprostřední blízkosti obydlí občanů dotčených obcí. Následně všichni společně objeli území o rozloze více než 300 ha, kde SÚRAO uvažuje o výstavbě podzemního areálu v hloubce 500 - 600 m. V další části návštěvy si pan ministr prohlédl nedávno otevřené vzdělávací envirocentrum "Podbranský mlýn" v Horažďovicích, které bylo financováno z rozpočtu Plzeňského kraje a z dotačních titulů. Návštěva pak pokračovala pracovním obědem v areálu Zámku Hrádek a besedou se starosty našeho regionu, včetně zástupců sdružení obcí DSO Horažďovicko, Prácheňsko a Slavník. Na programu byly otázky a problémy životního prostředí s důrazem na oblast odpadů, vodného a stočného, hospodaření s vodou, ovzduší, legislativu, dotační politiku i zadávání veřejných zakázek. Setkání určitě přineslo oběma stranám nové poznatky, argumenty a informace a věřme, že nebylo posledním. /Jan Vavřička a Tomáš Cihlář/
Velikonoce ve všech našich obcích patřily koledníkům. Je dobře, že se tato tradice udržuje i v dnešní době. A protože byl letos přestupný rok, na své si přišla i děvčata. Fotoreportáž z koledování v Pačejově nádraží. /Tomáš Cihlář/
Naši obec navštívila na pozvání starosty dne 15. března 2016 poslankyně Parlamentu ČR paní Mgr. Miloslava Rutová se svým asistentem. Při asi hodinovém setkání ji starosta obce seznámil s historií i současností našich vesnic, s problematikou života na vesnici i s uvažovanými záměry na rozvoj obce. Jednalo se o velmi důležitou návštěvu, neboť paní poslankyně je členkou parlamentního Výboru pro regionální rozvoj, který má v kompetenci právě rozvoj regionů. Po skončení jednání na obci se paní poslankyně i starosta obce zúčastnili jednání rozšířeného předsednictva sdružení obcí Prácheňsko, které projednávalo problematiku rušení pošt v obcích, omezování dopravní obslužnosti a rušení spojů a zabývalo se dalším rozvojem regionu Prácheňska. /Jan Vavřička/
V termínu od 6. 3. do 12.3. 2016 se uskutečnil v areálu Belveder na Železné Rudě lyžařský kurz Základní školy Pačejov. Zúčastnilo se ho celkem devět žáků a dva instruktoři. Kurz byl zaměřen na získání základních dovedností ve sjezdovém lyžování. Začínající i pokročilí mladí lyžaři a lyžařky z pačejovské školy projevili velké nadšení i talent pro zimní sportování a záhy zkušeně a neúnavně zdolávali 622 m dlouhou sjezdovku „Nad Nádražím“. V programu kurzu nechyběly ani večery vyplněné různými sportovními aktivitami v tělocvičně hotelu, přednáška lyžařské instruktorky J.Šišpelové o sjezdovém lyžování nebo přednáška o lavinovém nebezpečí a práci horské služby. Příjemným zpestřením programu kurzu byla i šestikilometrová pěší turistika z hotelu Belveder přes Železnou Rudu, mezinárodní vlakové nádraží v Alžbětíně, návštěva muzea, cukrárny Charlotta a v závěru dne i noční lyžování. Poděkování patří všem účastníkům za vytvoření milé a nadšené atmosféry po celou dobu pobytu na horách, panu řediteli ZŠ Pačejov za všestrannou podporu, panu Zdeňku Šišpelovi za spolehlivou dopravu zavazadel a za aktivní účast při výuce sjezdového lyžování, personálu hotelu Belveder a obsluze sjezdovky Nad Nádražím za kvalitní služby a hlavně pak RODIČŮM za důvěru a finanční zajištění lyžařského kurzu. /Johana Šišpelová, vedoucí lyžařského kurzu/
Komise kultury a sportu ve spolupráci s SDH Pačejov připravila další "Jarní tvořivou dílnu". Ta se uskutečnila odpoledne 13. března v prostorách hasičské zbrojnice v Pačejově za hojné účasti dětí i dospělých. Účastníci tentokrát vyráběli jarní aranžmá v misce a dřevěného závěsného ptáčka. Součástí "dílny" byla i ukázka jarního aranžování a pletení velikonočních pomlázek v podání zahradnice Petry Slukové. Každý měl pak možnost si ještě zakoupit velikonoční přízdoby a celé hotové výrobky. /Klára Klečková, Katka Bělochová/.

Zimní soutěž se konala ve sportovní hale v Nýrsku, za účasti 515 mladých hasičů z celého okresu. V kategorii starších se družstvo Pačejova 1 umístilo na 5. místě a družstvo Pačejov 2 na 24. místě ze 46 zúčastněných družstev. V kategorii mladších družstvo Pačejov obsadilo 24. místo ze 41 družstev. V kategorii jednotlivců se Ondra Denk umístil na 2. místě. /Klára Klečková/
Ve společenské místnosti bývalé školy ve Strážovicích se v sobotu 12.března odpoledne uskutečnila výroční členská schůze Mysliveckého spolku Pačejov. Jednání se zúčastnila drtivá většina členů spolku. Samotná schůze byla výborem spolku velmi dobře připravena a všechny podávané zprávy měly patřičnou úroveň. Na programu byly i volby nového výboru a dozorčí rady. Nově zvolený výbor bude v nastávajícím období pracovat v tomto složení: Stanislav Klečka - předseda, Václav Švec - místopředseda, Jiří Kubík - hospodář, Josef Klečka - jednatel, Robert Behenský - finanční hospodář a Jiří Mrázek - kynologický referent. Dozorčí rada pak bude pracovat v tomto složení: František Veselý st., Miroslav Sluka a Vladimír Kadan. /Tomáš Cihlář/
Za hojné účasti členů proběhla v sobotu 12. března 2016 výroční členská schůze Včelařského spolku Pačejov. Členové projednali a schválili jednotlivé zprávy i plán činnosti na letošní rok. Trápí je mj. nemoci a choroby včelstev, i když se daří zatím udržet výskyt v normě. Spolek má regionální úroveň, neboť členové jsou i z mnoha okolních obcí a také se jedná o nejstarší spolek na Horažďovicku, který byl založen v roce 1903. Všechny ostatní byly založeny později. Včelařství je společensky velmi významná činnost a zaslouží si tudíž podporu. Přál bych vám vidět ten zvláštní výraz v očích, když včelař hovoří o včeličkách. /Jan Vavřička/
Žáci 8. a 9.ročníku spolu se svými učiteli Tomášem Cihlářem a Jakubem Kozlíkem navštívili v pátek večer 11.března v karlínském hudebním divadle představení slavného muzikálu Andrew Lloyd Webbera - Jesus Christ Superstar. Pro mnohé z nich to byla vůbec první zkušenost nejen s muzikálem, ale i s "velkým" divadlem vůbec. Nevšední a silně emotivní zážitek byl umocněn skvělými výkony hlavních protagonistů Kamila Střihavky v roli Ježíše, Václava Noida Bárty /Jidáš/, Jiřího Korna /Herodes/ či nastupující mladé hvězdy Evy Burešové v roli Máří Magdalény. Třešinkou na dortu po skončení představení pak bylo společné /předem částečně předjednané/ fotografování s Kamilem Střihavkou, který mezi děti z pačejovské školy ochotně přišel. Páteční výlet do Prahy za kulturou prostě neměl chybu! /Tomáš Cihlář/
Ve středu 9.března navštívily děti z pačejovské mateřské školy spolu s paní ředitelkou Věrou Chlanovou naši obecní knihovnu. Zde se jim věnovala paní knihovnice Alena Štěpáníková. Po důkladné prohlídce areálu knihovny následovala společná beseda. Není pochyb o tom, že naše knihovna v budoucnu získá nové čtenáře!
Spolkový ples v Pačejově, jehož tradice byla založena v loňském roce, si během dvou let vydobyl pevné místo v kulturním kalendáři nejen Pačejova, ale i širokého okolí, o čemž svědčí prakticky vyprodaný sál místního kulturního domu. Ten se při této příležitosti oblékl do gala. Návštěvníky přivítaly nové pohodlné židle, nové záclony a ubrusy, opravené schodiště, vkusná výzdoba. Součástí pestrého programu plesu bylo i několik průvodních akcí. O předtančení se postaral taneční klub při DDM Klatovy. V samotném úvodu předali zástupci Obce Pačejov a pačejovských junáků výtěžek charitativní akce na podporu léčebných procesů paní Jany Bendové. Během několika měsíců se podařilo shromáždit částku ve výši 54 000,-Kč, kterou převzal spolu se svými dětmi manžel Jany Bendové. Přispěla drtivá většina místních spolků i fyzické osoby. Všem patří VELKÝ DÍK! Součástí plesu bylo i slavnostní vyhlášení výsledků ankety "Nejlepší z nejlepších" za rok 2015. Krásné poháry z rukou starosty obce Ing.Jana Vavřičky převzali postupně F.Vaněk /TK/, M. Žitník ml. /AMK/, Z.Voska /Sokol/, J.Buchta /SDH Pačejov/, M.Šimon /SDH Velešice/, F.Kába /JODN/, soubor Šikbaby" /Spolek pro obnovu památek/, J.Vavřička /Junák/. Zvláštní ocenění obdržel zástupce Klatovského deníku D.Kojan za dlouhodobou spolupráci. O půlnoci došlo i na očekávané slosování vstupenek a samozřejmě na květinovou a perníčkovou dámskou volenku. K tanci a poslechu hrála skupina Relax z Klatov. Atmosféra plesu se dá jen těžko vystihnout. Všichni se přišli především bavit a to bylo znát na každém kroku. Ostatně to alespoň částečně můžete vypozorovat z přiložené fotoreportáže. /Tomáš Cihlář/

V sobotu 27.února 2016 se uskutečnila členská schůze Automoto klubu Pačejov v AČR. Předseda Automotoklubu Miroslav Žitník a ředitel EPLcond Rally AGROPA Ing. Pavel Štípek ve svých zprávách zhodnotili pořadatelsky úspěšný rok 2015. Kromě tradiční a v loňském roce velmi úspěšné rally připravili pořadatelé z automotoklubu i Mistrovství ČR v automobilovém slalomu, čtyřkolový Pošumavský pohár v automobilovém slalomu, jedno kolo Rally talentu, besedu k pravidlům silničního provozu, besedu s jezdci rally a podíleli se i na přípravě dalších rally v mistrovství republiky. Byly vzpomenuty i další aktivity – spolkový ples, běh proti jadernému úložišti, charitativní sbírka. Prioritou pro pačejovské pořadatele zůstává příprava a uspořádání XXXVII. EPLcond Rally AGROPA, která se pojede ve dnech 29.-30.července 2016, a Mistrovství ČR v automobilovém slalomu, které bude pořádáno 21. května 2016. Ve zprávě zazněla i poděkování sponzorům, Obecnímu úřadu v Pačejově, dalším obecním a městským úřadům dotčeným tratí rally. Součástí schůze bylo i poděkování Václavu Štípkovi, který reprezentoval pačejovský automotoklub v automobilovém slalomu a umístil se na prvním místě ve skupině L1. /Pavel Štípek/
V pátek 26.února večer proběhla v olšanské hospůdce za hojné účasti výroční členská Klubu přátel Junáka při středisku Jestřáb Pačejov. Na programu byla zpráva o činnosti za minulý rok, zpráva o hospodaření i zpráva revizní komise. A bylo co hodnotit. Loňský rok byl pro pačejovské skauty jubilejní, neboť uplynulo 70 let od založení Junáka v Pačejově. Na oslavu tohoto výročí bylo uspořádáno mnoho vydařených akcí a některé z nich svým významem překročily rámec regionu a za účasti delegací vyšších skautských orgánů připomenuly období činnosti i zákazů. K některým tématům proběhla i diskuze a po ní následovalo občerstvení a společné posezení. /Jan Vavřička/
23.únor 2016 se zapíše zlatým písmem do historie Pačejova. Tento den převzal starosta obce Ing.Jan Vavřička z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Jana Hamáčka dekret o udělení obecních symbolů - znaku a vlajky. Předseda Sněmovny ve svém krátkém projevu vyzdvihl možnost diskutovat se starosty a mít zpětnou vazbu od těch, kteří jsou v "první linii". Po slavnostním oficiálním aktu byla pro přítomné starosty a místostarosty zúčastněných obcí připravena prohlídka jednacího sálu Poslanecké sněmovny a kanceláře a pracovny předsedy Sněmovny Jana Hamáčka. Odkaz na článek na webových stránkách Poslanecké sněmovny: http://psp.cz/sqw/cms.sqw?z=8745 /Tomáš Cihlář/
Po třech měsících Emil Kintzl opět v Pačejově. Po úspěšné listopadové premiéře první části Zmizelé Šumavy připravila komise kultury a sportu na 22.února její pokračování, spojené s projekcí dalších 11 dílů Zmizelé Šumavy, kterou náš host natočil pro televizi Stream. A ten, kdo v pondělí navečer zavítal do příjemného prostředí klubovny SDH, určitě nelitoval. Pan Kintzl, který následující den 23.února oslaví své 82.narozeniny, dostal od pořadatelů symbolický dárek. Předseda komise kultury a sportu mu daroval srdce zvonu z kostela na Mouřenci z roku 1836, za války zrekvírovaného pro vojenské účely. Srdce zvonu ze Šumavy pro člověka, jehož srdce bije celý život pro Šumavu. Návštěvníky pak může potěšit zpráva, že Emil Kintzl točí s televizí Stream další pokračování Zmizelé Šumavy. Už teď se těšíme! /Tomáš Cihlář, foto Božena Behenská/
Předáním "ostatkového práva" do rukou velešického rychtáře Josefa Laněho odstartoval v sobotu 20.února po poledni pačejovský starosta Jan Vavřička dlouho očekávané "masopustní veselí". Předáním „ostatkového práva" v podstatě starosta předal vládu nad obcí maškarám. A ty se bezprostředně poté svého úkolu horlivě a zodpovědně zhostily. Však se jich letos sešlo celkem 62! A připočteme-li k tomu početnou diváckou kulisu, vypadalo to chvílemi na trase Velešice - Týřovice jako při legendárních prvomájových průvodech. Atmosféra...ta se nedá popsat, ta se musí zažít. Je dobře, že podobné lidové tradice se udržují i v dnešní době. A dík patří všem, kteří k tomuto dílu přispívají. /Tomáš Cihlář/
Obec Pačejov ve spolupráci s občanským sdružením JODN připravila na páteční podvečer 19.února v sále KD Pačejov veřejné promítání filmu "Cesta na nejbezpečnější místo Země". Tento nesmírně zajímavý dokument, který natočil v roce 2013 švýcarský režisér Edgar Hagen, pojednává o problematice radioaktivního odpadu. V současné době je v dočasných skladech a meziskladech uloženo více než 350 000 tun vysoce radioaktivního odpadu. Každý rok k nim přibyde dalších 10 000 tun. Jedná se o nejnebezpečnější odpad, který kdy člověk vyprodukoval. Ústřední postavou filmu je švýcarsko-britský jaderný fyzik Charles McCombie, který už 35 let marně hledá po celém světě bezpečné konečné úložiště pro vysoce radioaktivní odpad. Tento projekt globálního významu se postupně dostává do mnoha protikladů a rozporů v souvislosti s rizikem bezpečnostním i zdravotním. Film současně poukazuje na to, že v naprosté většině demokratických a civilizovaných společností jsou občané dotčených lokalit bráni jako rovnocenný partner při jednání se státem. Věřme, že nejinak tomu bude i v naší republice. Je škoda, že tento dokument nelze spatřit v kinech ani televizi. Určitě by to přispělo k výraznějšímu osvětlení a pochopení celosvětového problému souvisejícího s produkcí radioaktivního odpadu a vyhořelého jaderného paliva. /Tomáš Cihlář/
Dětský maškarní bál se v sobotu 13.února konal již tradičně v režii pačejovského sboru dobrovolných hasičů v jejich klubovně. Příjemné odpoledne bylo vyplněno bohatým programem, řadou soutěží, společenských her a samozřejmě i tancem. /Tomáš Cihlář, foto Božena Behenská/
Již tradičně v salónku penzionu v Záboří uspořádal AMK Pačejov v pondělí 15.února večer setkání zástupců organizačního ředitelství XXXVII.ročníku EPLcond Rally Agropa 2016 se starosty a dalšími představiteli všech zúčastněných obcí a měst. Ředitel Rally Agropa ing.Pavel Štípek zhodnotil úspěšný loňský XXXVI.ročník a poděkoval všem přítomným za jejich vstřícnost a pochopení. Všichni účastníci schůzky následně projevili dobrou vůli spolupodílet se na přípravách a zajištění letošního ročníku této populární automobilové soutěže. /Tomáš Cihlář/
Mimořádného úspěchu dosáhla žákyně 9.ročníku pačejovské základní školy Kateřina Petrásková. V okresním kole olympiády v českém jazyce pořádaném 8.2. v Domě dětí a mládeže v Klatovech obsadila Katka skvělé druhé místo, když ji od vítězství dělilo jen půl bodu. I tak si zajistila postup do dubnového krajského kola v Plzni. Tento výsledek podtrhla v konkurenci 25 soutěžících i Nikola Hlaváčová, která se dělila o 5.-6.místo v konečném pořadí. Oběma děvčatům patří poděkování za vzornou reprezentaci naší školy a obce. /Tomáš Cihlář/
V útulném prostředí velešické hospůdky a v příjemné atmosféře se v sobotu 6.února v podvečer konala výroční schůze Spolku pro obnovu památek v krajině pod Slavníkem. Tento spolek, ač nevelký svou členskou základnou, je velký svými nápady a myšlenkami a má velkou zásluhu na obnově tradic, křížků a nově třeba i studánek v rámci obce Pačejov. Účastníci vyslechli zprávu o činnosti, hospodaření a schválili plán práce na rok letošní. V diskuzi zazněly další podnětné nápady do budoucna. Starosta obce Ing.Jan Vavřička poděkoval členům za organizaci akcí v loňském roce, seznámil s připravovanými záměry v letošním kulturním a společenském kalendáři, s přípravou oslav výročí první historické zmínky o Pačejovu v roce příštím a popřál hodně úspěchů při realizaci nápadů. /Jan Vavřička/
Automoto klub Pačejov v AČR uspořádal v pátek večer 5.února pro veřejnost zajímavou akci. Zkušený lektor pan Pavel Houdek z Horažďovic seznamoval zájemce z řad našich občanů se všemi aktuálními novinkami provozu na pozemních komunikacích vyplývajícími z Vyhlášky č. 294/2015 Sb. /Tomáš Cihlář/
Dne 29. ledna oslavili „Zlatou svatbu“ manželé Marie a Stanislav Karešovi z Pačejova. Mezi gratulanty byli samozřejmě i zástupci vedení Obce Pačejov a Sboru pro občanské záležitosti. Manželům Karešovým jménem všech našich spoluobčanů přejeme do dalších společných let hodně zdraví, rodinného štěstí a lásky. Fotky a text jsou zveřejněny se souhlasem oslavenců. (Tomáš Cihlář)
Bohatou nabídku kulturních, sportovních a společenských akcí na rok 2016 otevřelo v sobotu 23.ledna představení hry "Dovolená po česku" v podání mladé scény ochotnického souboru Čelakovský ze Strakonic. Pořadatelem této akce byla komise kultury a sportu při Obecním úřadu Pačejov, která má v úmyslu nabídnout našim občanům divadelní představení v podání různých ochotnických souborů našeho regionu. Návštěvníky představení navíc čekalo v sále pačejovského kulturního domu příjemné překvapení v podobě zbrusu nových pohodlných židlí, které Obecní úřad Pačejov zakoupil. Náš kulturní dům si to už určitě zasloužil. /Tomáš Cihlář/
Výroční členská schůze TJ Sokol Pačejov se uskutečnila v sobotu odpoledne v hostinci v Pačejově nádraží. Náročný program trval bezmála tři hodiny. Jak předseda TJ Mgr.Tomáš Cihlář ve své zprávě uvedl, Sokol Pačejov patří mezi nejpočetnější spolky v našich obcích. K 31.12.2015 čítá celkem 155 členů - oddíl kopané 133 členů a oddíl SPV 22 členů. Z toho je 32 členů v mládežnickém věku. TJ Sokol Pačejov čeká ve světle nových legislativních předpisů FAČR naprosto klíčový půlrok, který ukáže, v jaké podobě a formě se bude od podzimu v Pačejově hrát fotbal. Předseda TJ vyzval všechny členy, hlavně pak hráče obou týmů k zodpovědnému přístupu a ke konstruktivnímu řešení vzniklé situace. Důležitým bodem bylo i přijetí nových stanov a změna názvu na Tělovýchovná jednota Sokol Pačejov z.s. Součástí programu byla i dobrovolná sbírka na pomoc Janě Bendové. Účastníci výroční schůze přispěli do fondu částkou 2651,-Kč. Díky! /Tomáš Cihlář/
V útulné klubovně SDH Pačejov se v sobotu 17.ledna v podvečer konala výroční členská schůze SDH Pačejov, jednoho z našich nejpočetnějších a nejaktivnějších spolků. Starosta obce Ing.Jan Vavřička ocenil vstřícnost a ochotu spolku směrem k obci při řešení různých problémů, místostarosta obce Mgr.Tomáš Cihlář pak vyzdvihl systematickou práci s mládeží v SDH Pačejov. Po skončení oficielní části výroční členské schůze následovala volná zábava, došlo i na hudbu a tanec. /Tomáš Cihlář/
Sobota 9.ledna patřila protestnímu pochodu proti záměru vybudovat v lokalitě "Březový potok" hlubinné úložiště jaderného odpadu /HÚJO/. Jednalo se o společný protest šesti dotčených obcí Velký Bor, Kvášňovice, Olšany, Pačejov, Maňovice a Chanovice podpořený ORP Horažďovice, se startem i cílem v Chanovicích. V tamějším kulturním domě pak demonstrovali zástupci jednotlivých obcí svou nekompromisní jednotu. /Tomáš Cihlář/
Dobrý den,
rádi bychom Vám poděkovali za tablet, který jste věnovali dětem našeho Dětského domova.
Děti ze 6.rodinné skupiny a vychovatelé Smolová, SeitzV prostorách strážovické hasičské zbrojnice se v sobotu 9.ledna v podvečer konala výroční členská schůze SDH Strážovice. Schůze byla výborem SDH velmi dobře připravena a nesla se v celkově pozitivní atmosféře. SDH Strážovice je jediným místním spolkem a tudíž je organizátorem veškerého společenského života v obci. A ten je na podmínky malé vesnice velice bohatý. To ocenil ve svém příspěvku i starosta obce Ing. Jan Vavřička. /Tomáš Cihlář/
V úterý 29.12.2015 odpoledne se sál kulturního domu zaplnil dětmi i dospělými, kteří se po svátečních dnech rozhodli strávit volný čas sportem. Na pěti stolech probíhaly nelítostné souboje ve stolním tenise ve čtyřech kategoriích - muži, chlapci do 12 let, chlapci nad 12 let a dívky společně s ženami. Celkem se tak turnaje zúčastnilo 33 hráček a hráčů a takový počet by nám mohlo závidět i mnohé město. Pro účastníky byly připraveny pořadateli hodnotné ceny a snahu umístit se na „bedně“ umocnil starosta obce, který věnoval vítězům krásné poháry a medaile. Spokojeni byli všichni, strávili příjemné odpoledne v pohodové atmosféře, vítězky a vítězové si užili pocit z triumfu a na prohrané zápasy všichni poražení rychle zapomněli. Kategorii mužů vyhrál Josef Levý, kategorii chlapců do 12 let Martin Brant, kategorii nad 12 let Karel Kufner a kategorii dívek a žen ovládla Mirka Polenová.
Milým překvapením byl počet 10 účastníků šachového turnaje, který probíhal souběžně s turnajem ve stolním tenise. Na čtyřech šachovnicích se rozehrály partie systémem „každý s každým.“ Černými koni turnaje se záhy ukázali dva klučinové ve věku kolem šesti let, kteří všem dokázali, že královská hra je hra, kde nerozhoduje věk. Šestiletý Vojta Hrabě kosil jednoho dospělého soupeře za druhým a sklízel obdiv všech přítomných. Nakonec ho dokázal porazit jen zkušený šachový matador Olda Velíšek, který náš turnaj každoročně v minulosti vyhrával. Jinak tomu nebylo ani letos, neprohrál totiž žádnou z devíti svých partií. I pro nejlepšího šachistu v Pačejově věnoval starosta Ing.Vavřička krásný pohár a všichni účastníci obdrželi věcné ceny. /foto Andrea Bohatá/
Tenisový klub Pačejov uspořádal v pondělí 28.12. ve Strakonicích již 5.ročník turnaje čtyřher v tenise o putovní pohár starosty obce. Specialitou turnaje je napínavé losování, kdo s kým bude hrát ve dvojici, což nikdo před turnajem nevěděl. Od 10 hodin čekalo na každou dvojici devět zápasů a odehrát během dne devět setů systémem „každý s každým“ není vůbec snadné. Poslední zápasy už někteří kolem 17. hodiny zvládali jen s vypětím posledních sil, ale nakonec právě tyto závěrečné zápasy rozhodovaly o konečném vítězi celého turnaje. Po celý den vládla na turnaji přátelská atmosféra, nechyběla legrace a vzájemné hecování. Velký dík patří správci haly, který nám připravil výborný guláš a i točená plzeňská dvanáctka neměla chybu. Po sedmihodinovém tenisovém maratonu pořadatelé mohli přejít k vyhlášení výsledků a předání cen. Putovní pohár starosty obce zůstal překvapivě „doma“, jelikož vítězem se stal náš prezident Jirka Hák, kterému los určil za spoluhráče Pavla Němečka. Za předvedené výkony je na místě uvést i další pořadí.

2. místo - Karel Hodek, David Suchý
3. místo - František Kába, František Kába Jun.
4. místo - Miroslav Mareš Jun., Jiří Black
5 .místo - Radek Křevký Jiří Harenčák
6. místo - František Štěpán, Miloš Smolík
7. místo - Libor Hák, Luboš Štěpán
8. místo - Tomáš Benda, Pavel Vávra
9. místo - Jiří Svatoš, Andrea Bohatá
10.místo - Karel Kufner, Karel Kufner Jun.

/foto Andrea Bohatá/
Mladí hasiči při SDH Pačejov připravují každým rokem již tradiční vystoupení u vánočního stromku, to letošní s názvem "Pačejovské dobytí severního pólu", inspirované hrou Járy Cimrmana, doplněné básničkami a říkankami. Na Štědrý den odpoledne postupně pobavili početnou diváckou kulisu nejprve v Pačejově nádraží, poté v Pačejově vsi a nakonec ve Velešicích. V úvodu jejich programu se o navození vánoční atmosféry postaralo instrumentální trio ve složení Jakub Straka a Lukáš a Šárka Bělochovi. Po úspěšném dobytí severního pólu si všichni účinkující spolu s diváky společně zazpívali několik vánočních koled. Vystoupení bylo nacvičeno pod vedením Markéty Strakové, Kateřiny Bělochové a Kláry Klečkové. Technicky spolupracovali Luboš Straka a Milan Běloch. /Klára Klečková a Tomáš Cihlář/
Poslední školní den před začátkem vánočních prázdnin bývá na pačejovské škole vždy ve znamení třídních besídek, spojených s předáváním dárečků svým kamarádům, občerstvením, které si děti většinou iniciativně připravují samy, poslechem a zpěvem vánočních koled a písní, prostě předvánoční atmosféra je cítit na každém kroku. Nedílnou součástí tohoto dne se stal i zábavný pořad, který je vždy v režii toho nejstaršího ročníku - tedy deváťáků. Nejinak tomu bylo i letos. /Tomáš Cihlář/
Vánoční zábavný pořad bývalých i současných žáků Základní školy Pačejov "Nesem vám noviny aneb Děti dětem" byl tradičně pojatý jako pořad charitativní. Část výtěžku u dobrovolného vstupného směřovala dětem z Dětského domova v Kašperských Horách, část pak na pomoc Janě Bendové. Té přispěli významnou měrou i aktéři společného vánočního koncertu dětského pěveckého sboru při ZŠ Pačejov a sboru Velkobor. Dík patří všem, kteří se do tohoto dobročinného projektu zapojili a kteří jej podpořili. /Tomáš Cihlář a Marie Hlůžková - autoři projektu/.
V sobotu večer 19.prosince se v kulturní místnosti ve Velešicích uskutečnila výroční valná hromada SDH Velešice. /Tomáš Cihlář/
Základní škola Pačejov připravila v předvánočním týdnu dva koncerty. Po pondělním zábavném pořadu Nesem vám noviny aneb Děti dětem se v pátek v podvečer v sále pohostinství Olšany představily na společném koncertu dětský pěvecký sbor pod vedením paní učitelky Marie Hlůžkové a renomovaný pěvecký sbor Velkobor pod taktovkou sbormistryně paní Radky Kočí. Oba koncerty provázelo několik společných aspektů. Oba se nesly v duchu charity a oba dokázaly zcela zaplnit sály pačejovského kulturního domu a sálu olšanského pohostinství. Nezvratný důkaz toho, že hudba dokáže lidi spojovat, zvláště pak ty, kteří jí chtějí naslouchat. Zvláštní poděkování a uznání patří paní učitelce Hlůžkové, která oba sbory spojuje a která odvádí v této oblasti dlouhodobou výbornou práci a v dětech dokáže v dnešní přetechnizované době probudit lásku i něčemu jinému. A to je určitě dobře! /Tomáš Cihlář/
V čerstvě zrekonstruovaných prostorách předsálí pačejovského kulturního domu se ve středu 16.prosince uskutečnilo zasedání zastupitelstva obce. Hlavními body programu byla zpráva starosty obce ing.Jana Vavřičky o plnění volebního programu v prvním roce a projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2016 /Tomáš Cihlář/
Vánoční pořad Nesem vám noviny aneb Děti dětem v podání současných i bývalých žáků pačejovské školy se stal už neodmyslitelnou součástí předvánočního období. Ten letošní - v pondělí 14.prosince dokázal zaplnit sál našeho kulturního domu. Celý koncert, jehož se zúčastnil i poslanec Parlamentu ČR Mgr.Igor Jakubčík, se nesl v duchu charity. Zatímco výtěžek z loňského dobrovolného vstupného posloužil k zakoupení dárků pro děti, které musely trávit Vánoce na lůžkovém oddělení klatovské nemocnice, letos dárky směřovaly dětem z Dětského domova v Kašperských Horách. Jejich zástupci spolu s ředitelkou domova PhDr. Marii Kučerovou byli hosty večera. Pořad Nesem vám noviny aneb Děti dětem nabídl více než dvouhodinový koktejl písniček a zábavy a tou nejkrásnější odměnou pro jeho aktéry byl v Pačejově nevídaný závěrečný "standing ovation", který byl pro všechny účinkující tou nejkrásnější odměnou. Slova uznání u úst starosty obce ing.Jana Vavřičky, že je hrdý na pačejovskou školu a její žáky, jen podtrhla báječnou atmosféru pondělního večera. /Tomáš Cihlář/
Seriál adventních a vánočních akcí konaných v našich obcích pokračoval dalším dílem. Žáci pačejovské základní školy pod vedením svých učitelů přichystali na čtvrteční odpoledne (10.12.) tradiční vánoční jarmark. I v letošním roce se setkal se značným zájmem ze strany veřejnosti, a to nejen té "rodičovské".
/Tomáš Cihlář/
Pomyslnou štafetu adventních akcí převzali od Sdružení pro obnovu památek v krajině pod Slavníkem pačejovští junáci. Ti připravili pro veřejnost na nedělní odpoledne hned dvě společenské akce. V sále kulturního domu nejprve proběhla tradiční mikulášská nadílka vyplněná tancem, řadou her a soutěží. Po setmění se všichni účastníci přesunuli před budovu obecního úřadu, aby zde slavnostně rozsvítili další pačejovský vánoční strom. Působivou atmosféru podbarvil zpěvem koled a vánočních písní pěvecký a kytarový sbor pod vedením Moniky Buriánkové. /Tomáš Cihlář, foto ing.Pavel Buriánek/
Dárek k Mikuláši dostaly pačejovské fotbalové naděje v podobě výletu na nedělní hokejové extraligové utkání Plzeň : Třinec. Pro mnohé z nich to byl premiérový zážitek s vrcholovým profesionálním hokejem a stál určitě za to! Je dobře, že se mládeži věnují trenéři a vedoucí i touto formou. Patří jim samozřejmě dík i za zajištění dopravy. Samotný hokej malé Pačíváky bezesporu nadchl. Utkání, vysílané Českou televizí, bylo velice dramatické a děti si ho spontánně užívaly. A jako přídavek mohly vidět i nastavení a samostatné nájezdy, které pro domácí Indiány dopadly úspěšně. Třešinkou na dortu pak bylo pozápasové focení s plzeňskými hokejisty, které bylo předem s vedením plzeňského klubu domluveno. Ochotně se přišly vyfotit opory z největších - brankář Matěj Machovský a dva nejproduktivnější hráči týmu Dominik Kubalík a Jaroslav Kracík.
Nedělní výlet do Plzně se určitě podařil! /Tomáš Cihlář/
Bohatou nabídku adventních, vánočních a novoročních akcí na Pačejovsku otevřelo v sobotu 28.listopadu slavnostní rozsvícení vánočního stromku v Pačejově, který tradičně uspořádalo Sdružení pro obnovu památek v krajině pod Slavníkem. Doprovodný kulturní program se odehrál pod taktovkou paní Boženy Behenské a Nadi Polenové a tleskala mu zaplněná pačejovská náves. /Tomáš Cihlář/

V útulném salónku penzionu ing.Miroslava Augustina v Záboří se v pondělí 23.11. konalo setkání členů organizačního ředitelství XXXVI. EPLcond Rally AGROPA. Tradičně se ho zúčastnil i poslanec Parlamentu České republiky Mgr. Igor Jakubčík. Ředitel Rally Agropa ing.Pavel Štípek z AMK Pačejov zhodnotil letošní XXXVI.ročník této populární automobilové soutěže, která i letos dopadla na výbornou. Důkazem toho je skutečnost, že Rally Agropa se i v tomto roce stala s převahou nejlépe bodovaným podnikem ze všech soutěží Rallysprint série 2015. Bodovací systém zahrnuje mnoho aspektů a samotné hodnocení provádějí nezávislí delegáti Federace automobilového sportu Autoklubu České republiky - hlavní sportovní komisař a bezpečnostní delegát. Agropa získala v konečném součtu 538,5 bodu, na dalších místech skončily Rally Vsetín /514,5 b/, Rally Jeseníky /498,5 b/, Rally Vyškov /480 b/ a Valašská rally /457 b/. Rally Agropa byla jedinou mistrovskou soutěží, která se jela v Čechách, zbývající čtyři rallysprinty se jely na Moravě. Ing.Štípek ocenil i podporu dvou hlavních partnerů - firem AGROPA s.r.o. a EPLcond a.s., na vysoké úrovni je i spolupráce s Městem Horažďovice. Všechny zúčastněné subjekty projevily dobrou vůli spolupracovat v příštím roce na organizaci již XXXVII.ročníku EPLcond Rally Agropa 2016. /Tomáš Cihlář/
Povídání se známým šumavským nestorem, spisovatelem, sportovcem, odborným poradcem seriálu Policie Modrava Emilem Kintzlem připravila komise kultury a sportu při Obecním úřadu Pačejov. Ti, co si v pondělí 16.listopadu našli cestu do klubovny SDH Pačejov, strávili velice příjemné dvě hodiny, vyplněné promítáním jednotlivých dílů seriálu Zmizelá Šumava, který náš host natočil pro televizi Stream, a následným povídání o historii Šumavy. Akce se setkala s velmi kladným ohlasem a hned na místě bylo domluveno její únorové pokračování. /Tomáš Cihlář/

Výlov ráznovského rybníka se postupem času stal významnou společenskou událostí, která každoročně přiláká do areálu rybníka velké množství návštěvníků z širokého okolí. Nejinak tomu bylo i v sobotu 14.listopadu. Ostatně posuďte sami z přiložených fotografií. /Tomáš Cihlář/
Památku obětí první světové války uctili společně zástupci Obce Pačejov, Sdružení pro obnovu památek v krajině pod Slavníkem a některých dalších místních spolků u příležitosti státního svátku - "Dne vzniku samostatného československého státu". U pomníků padlých v V Pačejově a Velešicích položili ve středu 28.října věnce a krátkou pietou si připomněli tento významný den v českých dějinách. /Tomáš Cihlář/
Předvečer státního svátku "Dne vzniku samostatného československého státu" patří tradičně v Pačejově lampiónovému průvodu, který každoročně pořádá Junák - středisko Jestřáb Pačejov. Letos se této akce zúčastnil rekordní počet dětí a dospělých, kterých odhadem bylo kolem 150. Průvod byl zakončen táborákem, opékáním vuřtů a drobným občerstvením. /Tomáš Cihlář/
Baseballová show pro žáky pačejovské školy jako odměna za účast v soutěžích Olympijského víceboje proběhla v pondělí 26.října na hřišti TJ Sokol Pačejov. Žáci ZŠ Pačejov jsou už třetím rokem zapojeni do plnění disciplin Olympijského viceboje a pod vedením učitelů tělesné výchovy se snaží zlepšovat svoji fyzickou kondici. Za své snažení dostávají koncem každého školního roku sportovní vysvědčení, kde si mohou porovnat svoji výkonnost s ostatními žáky všech škol v celé republice. A tak i rodiče vidí, jak na tom jejich dítě je a v kterém sportu by mělo šanci vyniknout. V minulém roce byla vypsána soutěž o baseballový trénink s našimi českými reprezentanty a po splnění podmínek byla pačejovská škola jednou z patnácti v republice, kam zavítal baseballový tým a naši žáci si mohli v areálu fotbalového hřiště Sokola Pačejov vyzkoušet na vlastní kůži nadhozy, odpaly a všechno, co k baseballu patří. Všichni nadšeně plnili své pokusy pod vedením čtyř zkušených trenérů a zjišťovali, jak na tom jsou se svým talentem a zda by se i oni mohli stát v budoucnu členy baseballového týmu. Protože součástí výhry byl i tréninkový set s pálkami, míčky a odpalovacím stojanem, určitě se tento sport objeví i v hodinách tělesné výchovy na naší škole. Bylo to zkrátka super dopoledne a my se těšíme na další takové výhry!
/Marie Hlůžková a Tomáš Cihlář/
Ukázku sokolnictví mohli v pondělí dopoledne zhlédnout v areálu hřiště Sokola Pačejov žáci pačejovské základní a mateřské školy. Výcvik mnoha opeřených dravců prezentoval zkušený sokolník Miloslav Vondruška ze Zborov u Českých Budějovic spolu se svým synem. Akce se všem určitě líbila, už i proto, že děti se staly aktivními spoluúčastníky jednotlivých ukázek. /Tomáš Cihlář/
Posvícenské posezení s Úhlavankou připravil Obecní úřad Pačejov na sobotní odpoledne. K tanci a poslechu hrála klatovská dechovka Úhlavanka pod taktovkou kapelníka Jana Červeného. Škoda jen, že tak výborný soubor nepřilákal více posluchačů...snad příště. Ti, co vážili cestu do sálu místního kulturního domu, však rozhodně nelitovali. /Tomáš Cihlář/
Nejstarší dochovaná písemná zmínka týkající se zvonů pačejovského kostela je z roku 1843. Na nejstarším zvonu je však letopočet daleko starší - 1667. Jedná se tedy o zvon v původního gotického kostela, protože na jeho místě byl v r.1685 postaven nový kostel barokní. Do tohoto kostela byl pořízený i nový velký zvon, který byl r.1843 pro velkou puklinu přelitý a opětovně zavěšený na věž. V roce 1908 byl pořízený střední zvon Jan Nepomucký. V období 1. a 2.světové války byly některé zvony postupně zrekvírovány pro válečné účely, naštěstí se podařilo zachránit ten nejvzácnější z roku 1667. V roce 1923 byly pořízeny tři nové zvony. V r.1974 byl zásluhou Doc. ThDr. P. Karla Flosmanna ulitý ve zbraslavské dílně rodiny Manouškových nový zvon. Od tohoto roku je na věži pačejovského kostel kompletní původní sada 4 zvonů, na stolici je navíc místo pro ještě jeden zvon. V tomto směru je pačejovský kostel unikátní, protože takovým počtem zvonů se nemohou chlubit žádné větší osady a města v okolí. Všechny zvony jsou poháněné elektromotorem s časovým spínačem.
Údaje o zvonech:
1/ Panna Maria Královna míru - největší zvon, spodní průměr 820 mm, výška 580 mm, váha 291 kg, rok ulití 1923, ladění C. Zvon není používaný samostatně, ale jen při slavnostním vyzvánění společně s oběma ostatními zvony - např. nedělní zvonění na mši.
2/ Sv.Jan Nepomucký - prostřední zvon, spodní průměr 680 mm, výška 480 mm, váha 162 kg, rok ulití 1923, ladění Es. Tento zvon je nejpoužívanější, kromě společného vyzvánění jej slyší občané každý den v poledne.
3/ Sv.Gabriel (Zvěstování Panně Marii) - menší zvon, spodní průměr 535 mm, výška 435 mm, váha 92 kg, rok ulití 1974, ladění G. Vedle společného vyzvánění zvěstuje tento zvon samostatně úmrtí v obci, protože se na něj zvoní tzv. "hrana"
4/ Nejmenší zvon nemá přímé zasvěcení - nese na sobě reliéfy sv.Ludmily a sv.Ignáce z Loyoly - spodní průměr 320 mm, výška 245 mm, váha neudána, rok ulití 1667. Zvon není používaný ke společnému vyzvánění, slouží pouze jako tzv. "umíráček". /Stanislav Smitka a Tomáš Cihlář/
Už je to tady!!! Už je to tady!!! Ano, 1.září je každoročně dnem, na který se všechny děti nejvíce těší. Začíná totiž nový školní rok. Nejinak tomu bylo i v Pačejově. A děti přivítala škola nově svátečně oblečená. Během letních prázdnin byla provedena celá řada stavebních úprav, o nichž se podrobně píše v předchozí reportáži. Ve svých projevech nezapomněli ředitel školy Josef Hromádka ani starosta obce ing.Jan Vavřička poděkovat zástupcům firmy Stafis za velmi dobře odvedenou práci. Přivítali i nové prvňáčky, kterých se letos sešlo 19. Po slavnostním zahájení před budovou školy se žáci se svými učiteli rozešli do svých tříd. Prvňáky pro dnešek mohli ještě doprovodit i jejich rodiče. V učebně jim pak starosta obce předal dárkové balíčky a upomínkové předměty, které jim v budoucnu tento významný životní krok budou připomínat. /Tomáš Cihlář/
Objekty pačejovské mateřské a základní školy prošly výraznou obměnou a s blížícím se zahájením nového školního roku se doslova oblékly do gala. Zřizovatel obou organizací, Obecní úřad Pačejov, během letních prázdnin totiž zrealizoval dlouho očekávané stavební úpravy, jejichž součástí bylo mimo jiné i zateplení budov, výměna dveří a oken, nástřik střešní krytiny nebo nová fasáda. Náklady na obě stavby činí dohromady 5,5 mil. Kč, z čehož dotace představuje 85 %. Zbytek hradí obec ze svého rozpočtu. Celá akce byla organizačně velmi náročná, neboť ji bylo zapotřebí provést v poměrně krátkém časovém úseku. A to se k všeobecné spokojenosti podařilo. V obou případech byl dodržen termín dokončení a předání stavby dle smlouvy – u mateřské školy 20. srpna 2015, u základní školy 28. srpna 2015. Obě stavby byly předány bez vad a nedodělků. Bez jakýchkoli závad proběhla i kontrola provedená poskytovatelem dotace - Státním fondem životního prostředí. Při předání stavby starosta obce ing.Jan Vavřička oficiálně poděkoval ing. Liboru Smolíkovi, jednateli firmy Stafis, která byla dodavatelem prací, za odvedenou práci a za dodržení termínů i rozpočtu. Už teď se celá akce setkává s kladnými ohlasy široké veřejnosti a nově vyšňořená škola a školka se těší na své děti. Žáci obou našich škol tak dostávají u příležitosti slavnostního zahájení nového školního roku 2015/16 krásný dárek. /Tomáš Cihlář/
Tradiční pačejovskou pouťovou výstavu otevřela v jídelně základní školy slavnostní vernisáž v sobotu 1.8. v 10:00 hodin. Výstavu letos připravila Komise kultury a sportu při Obecním úřadu Pačejov a její součástí jsou tři samostatné expozice - "Život a dílo malíře, grafika a spisovatele Josefa Váchala" - "Historie pošumavského sirkařství filumenisty Tomáše Cihláře" a "Historie mlékárenství v proměnách času sběratele Petra Jany". Výstava bude pro veřejnost zpřístupněna v sobotu 1.8. a v neděli 2.8. - po oba dny v době od 10:00 do 16:00 hodin. /Tomáš Cihlář/
Pačejov : Žihle 1 : 1 / 1 : 1/ PK 2 : 4

Lepší vstup do utkání si hosté ze Žihle ani nemohli přát. Po nedovoleném zákroku Filipa Peloucha dostali už ve 3.minutě možnost pokutového kopu, který kapitán Jan Najman proměnil. Domácím se naštěstí podařilo brzy vyrovnat, když v 11.minutě po centru Vítka Panušky poslal Jarda Kubaň hlavou míč do protipohybu brankáře Bláhy. Ten dostal ve 35.minutě ČK po faulu mimo pokutové území a do branky musel hráč z pole Lukáš Rázek, jenž se stal v dalším průběhu žihelským hrdinou zápasu, když dokázal vyřešit několik ošemetných situací. Popravdě řečeno hra v oslabení více sedla Žihli, která si i v 10 dokázala vytvořit řadu příležitostí. Její hráči byli aktivnější a Kuba Kozlík musel několikrát hasit. Domácí si ve druhém poločasu vytvořili jen dvě šance, které volaly po gólu, ale Vítek Panuška těsně minul a střelu Jardy Kubaně z voleje bravurně vytáhl Rázek na roh. Do konce zápasu se už stav nezměnil, a tak Pačejov po týdnu opět kopal penalty. Bohužel stejně jako v předchozím kole ve Kdyni i tentokrát neúspěšně! Do černého se trefili jen první dva exekutoři Honza Dytrt a Jarda Kubaň, zbylé střelce vychytal náhradní brankář Rázek. Utkání s přehledem řídili rozhodčí Žák Ondřej - Kafka Václav, Komanec Petr.

Sestava Pačejov:

Kozlík – Kubaň M. – Šeba – Pelouch – Polena – Ticháček – Panuška – Klásek – Hlůžek /75.Žák P./ – Dytrt – Kubaň J.
XXXVI.ročník EPLcond Rally Agropa Pačejov 2015 je minulostí. A pořadatelé z AMK Pačejov mohou být s jeho průběhem bezesporu spokojeni. Třičtvrtě roku přípravných prací dokázali přetavit v úspěšně zorganizovanou soutěž, která se pravidelně jezdí jako jeden z dílů seriálu mistrovství ČR ve sprintrally. Vše začalo páteční podvečer v areálu před horažďovickým kinem tradiční předstartovní show. K poslechu na kamiónu hrála sušická skupina Compact a na startovní rampě se postupně představila plejáda těch nejzajímavějších posádek soutěže. Program byl letos ochuzen o populární hudební ohňostroj, ale počasí a příroda byly tentokrát proti, což každý samozřejmě chápal. V sobotu ráno pak posádky odstartovaly na trať. Ta byla rozdělena do 4 rychlostních zkoušek, které jezdci abolvovali dvakrát. Hned od 1.RZ se na čele závodu usadili jedni z horkých favoritů - Roman Odložilík a Martin Tureček s vozem Ford Fiesta R5. Cestu za celkovým vítězstvím jim usnadnily potíže dalších favoritů Jana Sýkory a Štěpána Palivce, jedoucích na stejném typu auta. Ti na 1.RZ trefili zpomalovací retardér, poškodili servo a nabrali cca půminutovou ztrátu, kterou se jim přes maximální snahu už nepodařilo zlikvidovat. Pro třetí místo v celkovém pořadí si v poklidu dojela posádka Martin Vlček - Jindřiška Žáková s vozem Škoda Fabia S2000. Pořadatele určitě potěšila slova všech vítězných posádek na závěrečné tiskové konferenci v horažďovickém kině, že Rally Agropa je dlouhodobě nejlepším podnikem v rámci celého seriálu mistrovství ČR, a to jak po stránce stavby technicky náročných tratí, tak po stránce organizační. Důkaz toho, že i v ryze amatérských podmínkách malého vesnického AMK se dá uspořádat soutěž na vysoké republikové úrovni, že Rally Agropa a potažmo AMK Pačejov dělají dobré jméno své obci po celé republice. A ještě jedna epizoda z dnešní rally, která stojí za připomenutí. Kdyby se udělovala cena fair play, tak by si ji určitě alespoň symbolicky na dálku zasloužil Honza Sýkora. Ten totiž v servisu na letišti u Lnář s naprostou samozřejmostí zapůjčil svému největšímu konkurentovi v boji o absolutní vítězství Romanu Odložilíkovi poškozený volant, který pozdější vítěz rally neměl mezi svými náhradními díly! Důkaz toho, že vyhrávat se vždy nemusí za každou cenu a že i motosport, který nemusí každému "zrovna vonět", může být příkladem i nám ostatním. /Tomáš Cihlář/
Oslavy letošní pačívské poutě vyvrcholily za příjemného letního počasí v areálu místního fotbalového hřiště. Obecní úřad Pačejov ve spolupráci se Sokolem Pačejov připravil kulturně sportovní odpoledne. Od 14 hodin proti sobě nastoupily staré gardy Pačejova a Kasejovic. Domácí se ukázali jako ne příliš "zdvořilí hostitelé" a kasejovické "staré pány" porazili 5 : 3. V té době už všechny aktéry zápasu a početnou diváckou kulisu doprovázela Oplova dechovka. V dalším utkání od 16 hodin proti sobě nastoupilo družstvo pačejovských amazonek proti další staré gardě. Na hrací ploše se objevili i takoví veteráni jako Jarda Buchta, Jirka Švec nebo Láďa Bohatý. Utkání skončilo spravedlivou remizou 3 : 3. A protože se Oplova dechovka činila "o sto šest", taneční parket se brzy zaplnil. Pouťová taneční zábava "pod pergolou" pokračovala až do 20 hodin. Příznivci poctivé české dechovky, dobrého piva a ještě lepších "klobás ala Radek", dobré zábavy a nálady, pohodového fotbálku si určitě přišli na své. Možná se v Pačejově podařilo založit novou pouťovou tradici, a to je určitě mooooc dobře! Ten kdo si totiž v neděli našel cestu do pačejovského sportovního areálu, určitě nelitoval! /Tomáš Cihlář/
Tak se pačejovští tenisté konečně dočkali! Sobota 25.července 2015 se stala dnem, kdy se jejich dávný sen stal realitou v podobě slavnostního otevření nového antukového kurtu. Hlavním investorem stavby byla Obec Pačejov. Kurt byl vybudován nákladem 626 tisíc korun, z toho 150 tisíc korun činila dotace od Plzeňského kraje v rámci Projektu obnovy a stabilizace venkova, zbylé prostředky uhradila obec ze svého rozpočtu. Celé sobotní odpoledne rámoval bohatý průvodní program, který společně připravily Obecní úřad Pačejov, Tenisový klub Pačejov a Sokol Pačejov. Kromě řady významných hostů se otevření kurtu zúčastnil i bývalý profesionální tenista, renomovaný tenisový trenér a nehrající kapitán daviscupového týmu České republiky, přerovský rodák Jaroslav Navrátil. Ten také společně se starostou Pačejova Ing.Janem Vavřičkou slavnostně přestřihl pásku. Následně předseda tenisového klubu Jiří Hák symbolickým klíčem odemkl síť a přítomní diváci mohli zhlédnout první exhibiční utkání dne, ke kterému nastoupily talentované představitelky mladé generace českého tenisu. Do Pačejova zavítaly sestry Adéla a Simona Heinovy, které sbírají úspěchy v České republice i v Německu, a Simona se může pochlubit i účastí na turnajích ve Wimbledonu, Roland Garros, New Yorku či na olympiádě v Číně. V Pačejově je v sobotu doplnila další nadějná tenistka Nikola Schweinerová. Poté kurt patřil dalším dvěma exhibičním utkáním ve čtyřhrách, které obsadili členové Tenisového klubu Pačejov. Ve druhém zápase je doplnil i samotný Jaroslav Navrátil. Ve všech zápasech hraných na jeden set tentokrát o výsledky skutečně nešlo. Všichni se chtěli především bavit. Volná zábava poté pokračovala v areálu Sokola Pačejov, kde se opékalo sele a pod pergolou k poslechu vyhrávala country skupina Štreka. /Tomáš Cihlář/
Veleúspěšná sezóna mladších žáků Sokola Pačejov dostala třešinku na dortu v podobě vítězství ve III.ročníku letního turnaje, jehož jsou Pačejovští každoročními pořadateli. Kromě pořádajícího týmu domácích se turnaje v sobotu 27.června zúčastnily i celky FC Švihov, Sokol Plánice a tradičně i prvoligové družstvo FC Viktoria Plzeň - mladší žákyně, které zvítězily v předchozích dvou ročnících tohoto populárního turnaje.
Po zisku titulu přeborníků okresu Klatovy si pačejovské naděje počínaly stejně suverénně i v sobotu na domácím hřišti. V semifinálovém zápase nejprve porazily Sokol Plánici vysoko 9 : 0 a ve finále pak zdolaly třetí tým letošního okresního přeboru FC Švihov 5 : 1. Obhájkyně prvenství - "plzeňské Viktorky" se tentokrát musely spokojit s 3.místem, když v semifinále překvapivě podlehly Švihovu 1 : 2 brankou posledních sekundách hrací doby. Podrobnosti k jednotlivým zápasů na webových stránkách Sokola Pačejov.
Konečné pořadí:
1. Sokol Pačejov
2. FC Švihov
3.FC Viktoria Plzeň
4.Sokol Plánice
Nejlepší střelcem turnaje se stal Martin Frančík - Sokol Pačejov, nejlepším brankářem byl vyhlášen Jakub Masopust - Sokol Pačejov, plaketu nejužitečnějšího hráče si odnesla Eliška Gajdošová - FC Viktoria Plzeň.
Ceny vítězům předával starosta obce Pačejov ing.Jan Vavřička, který věnoval pohár vítěznému týmu. Ostatní plakety a poháry věnovala firma Stafis Pačejov, občerstvení pak firma pana Františka Veselého z Týřovic. Zápasy rozhodovali Markéta Pitulová a Jan Cihlář. /Tomáš Cihlář/
Slavnostní zakončení školního roku 2014/15 se uskutečnilo v pátek 26.června na nádvoří pačejovské základní školy. Pan ředitel Josef Hromádka v krátkosti zhodnotil skončený školní rok, se svou zdravicí přispěl i starosta obce Pačejov ing.Jan Vavřička. Žáci 9.ročníku vyhodnotili výsledky sportovního dne, který sami zorganizovali. Po tomto společném aktu se jednotlivé třídy odebraly do svých učeben, kde jim jejich třídní učitelé předali vysvědčení....a poté už mohlo zaznít to jediné: "HURÁ, PRÁZDNINY!!!" /Tomáš Cihlář/
Poločasová přestávka sobotního utkání 1.A třídy mezi Pačejovem a Stodem byly vyplněna slavnostním předáním zlatých medailí členům týmu mladších žáků Sokola Pačejov, kteří se v ročníku 2014/15 stali přeborníky okresu Klatovy. Za zvuku We Are The Champions jim medaile v bezvadné atmosféře předávali starosta obce Pačejova ing.Jan Vavřička a člen výkonného výboru OFS Miroslav Šmrha /fotoreportáž v příloze/. O úspěch se zasloužili tito hráči a hráčky: Šárka Růžičková, Veronika Baumruková, Sára Kolorosová, Natálka Valešová, Jan Fiala, Martin Frančík, Michal Frančík, Jakub Masopust, Jiří Havlík, Ondřej Havlík, Simon Valeš, Petr Písečný, Ondřej Vopalecký, Milan Kovanda a Karel Janus. Ocenění a poděkování patří i trenérům a vedoucím - Václavu Růžičkovi, Jirkovi Havlíkovi a Josefu Valešovi. /Tomáš Cihlář/
V sobotu 6.6.2015 byla slavnostně otevřena výstava "70 let skautingu v Pačejově", která mapuje historii tohoto celosvětového hnutí v naší obci. Posláním hnutí je výchova a sebevýchova dětí a mladých lidí se zaměřením na rozvoj jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností. Pačejovský skauting byl od svého vzniku významnou součástí českého skautingu. Důkazem toho je poutavá expozice instalovaná v sále pačejovského kulturního domu. Slavnostního zahájení se zúčastnila i krajská delegace hostů ve složení - předseda Krajské rady Junáka bratr Marek, vůdce Západočeské oblasti Bílého orla bratr Akela, zástupce krajského zpravodaje Kmene dospělých bratr Bongo a člen oddílové rady Svojsíkova oddílu bratr Šerif a samozřejmě si tuto příležitost nemohla nechat ujít dobrá stovka skautů či oldskautů. Součástí programu byl i křest knihy ing.Jana Vavřičky /Toma/ - "70 let skautingu v Pačejově". Výstava bude zpřístupněna do soboty 27.6. vždy v pátek, sobotu a neděli v době od 16 do 20 hodin, v ostatní dny po dohodě na Obecním úřadu Pačejov - tel. 376595155/Tomáš Cihlář + Miroslav Žitník ml./
Školní výlety, to je to nač se děti během roku vždy nejvíce těší. Tak tomu vždy bylo, je i bude. A nejinak tomu bylo letos i na naší škole. Učitelé připravili svým žákům dvoudenní zájezd do východních Čech. Vše začalo časným ranním odjezdem ve čtvrtek 4.6. Naší první zastávkou byla věhlasná zoologická zahrada ve Dvoře Králové, kde jsme objevovali kouzlo Afriky. Odpoledne pak následovala prohlídka českého barokního klenotu - hospitalu Kuks. Zde žáci mohli zhlédnout mimo jiné i sochy ctností a neřestí od sochaře Matyáše Brauna. Stravovací základnou výletu byl motorest Výšinka, kde o nás bylo vzorně postaráno. Nocleh jsme absolvovali ve skromných, ale postačujících podmínkách nedalekého kempu Nesytá. Ráno po snídani v motorestu se účastníci zájezdu přesunuli do Pece pod Sněžkou. Na programu dne byl totiž výstup na českou nejvyšší horu Sněžku, během něhož si každý mohl otestovat svou fyzickou zdatnost. Bohužel ta je i mnohých dětí více než žalostná a mělo by to být alarmující nejen pro ně samotné, ale hlavně pro jejich rodiče. Stejnou trasu totiž ve stejný den absolvovala bez problémů i řada starých turistů, které jsme cestou potkávali. Na vrcholu Sněžky jsme pobyli cca hodinu a poté jsme pokračovali klasickou nenáročnou hřebenovou túrou na Luční boudu a odtud pak sestupem kolem Památníku obětí hor, přes Výrovku a Richterovy boudy zpět do Pece. Po oba dny nám velice přálo pořasí a domů jsme se ve večerních hodinách vrátili unavení, ale spokojení! /Tomáš Cihlář/
V sobotu 30.května uspořádal Tenisový klub Pačejov 5.ročník tradičního turnaje čtyřher v Plánici. Turnaje se zúčastnilo 12 hráčů, kteří byli losem určeni do jednotlivých dvojic. Finálové utkání mezi dvojicí Jiří Hák + Tomáš Benda a Luboš Štěpán a Václav Hlůžek bylo napínavé do samého konce. Vítězem utkání a držitelem putovního poháru starosty Pačejova se nakonec stala dvojice Štěpán + Hlůžek, když jejich soupeři nevyužili tři mečboly. Turnaj v Plánici se vydařil a všichni jeho aktéři si užili příjemný sportovní den. /František Kába/
Oslavy Dne dětí v Pačejově se vydařily! Hlavním organizátorem nedělní akce byla Komise kultury a sportu při Obecním úřadu Pačejov, která za vydatné pomoci některých místních spolků /Junák, Sokol, SDH, Myslivecké sdružení/ připravila bohatý zábavný program pod názvem "Z pohádky do pohádky". Začátek pohádkového putování byl v zahradě mateřské školy a na děti a jejich rodičovský doprovod čekalo postupně několik zastávek: Pohádky ovčí babičky - Perníková chaloupka - O veliké řepě - S čerty nejsou žerty - Červená karkulka - Konec vodníků v Čechách - Obušku z pytle ven - O pejskovi a kočičce. Zde děti plnily jednoduché úkoly, za něž získávaly pomyslné klíče od hradu. Cíl trasy byl v areálu hřiště Sokol Pačejov, kde bylo pro děti přichystáno několik dalších překvapení - např. střelba z luku nebo jízda na koni. Na závěr pohádkového putování byla děcka slavnostně pasována do rytířského stavu a mohla se dosyta vydovádět ve velkém nafukovacím hradu, který byl pro tuto příležitost zajištěn Obecním úřadem Pačejov, který zajistil i chutné občerstvení. Krásné počasí přilákalo na pačejovské oslavy bezmála stovku dětí a taky mnoho dospělých. Všichni se velice dobře bavili a o to přece šlo! /Tomáš Cihlář/
Vítání občánků v Pačejově připravil na pátek 29.května Obecní úřad Pačejov ve spolupráci s místním Sborem pro občanské záležitosti. Pozvání k tomutu slavnostnímu aktu přijali slečny Laura Červeňáková z Pačejova a Karolína Ležáková z Týřovic a pánové Lukáš Janda a Štěpán Fiala z Pačejova nádraží a Pavel Bernášek z Týřovic, všichni samozřejmě v doprovodu svých rodičů, sourozenců či babiček. Všechny účastníky přivítal v budově obecního úřadu starosta obce ing.Jan Vavřička, který našim nejmenším spoluobčánkům popřál hodně zdraví, štěstí a spokojenosti a rodičům pak předal i dárky, které budou tento slavnostní okamžik připomínat. /Tomáš Cihlář/
Mladší žáci Sokola Pačejov se stali přeborníky okresu Klatovy 2014/15. O zisku titulu rozhodli pátečním vítězstvím nad týmem Luby B. Čtyři kola před koncem nadstavbové části má Pačejov luxusní náskok 12 bodů a v tabulce už nemůže být předstižen. /Tomáš Cihlář/
Tradiční lehkoatletický mítink Velká cena Sušice - Memoriál Ladislava Nešpora a Ády Blahůta přilákal v úterý odpoledne na sušický stadión ty největší hvězdy české atletiky - mistry světa a Evropy, úspěšné olympioniky Pavla Masláka, Zuzanu Hejnovou a Denisu Rosolovou. Rámcových závodů se zúčastnili a dva zástupci našeho regionu. V běhu na 60 m žáků obsadil žák ZŠ Pačejov František Sedláček slušné 4.místo časem 8,03 s /elektrická časomíra/. V běhu na 1000 m skončil člen TJ Sokol Pačejov Pavel Štěpáník startující za lehkoatletický oddíl TJ Sušice na 7.místě /z 15 běžců/ časem 2:37.65 min., přestože většinu závodu odtáhl. Hezkou památkou budou pro mladého Fandu Sedláčka fotky s Pavlem Maslákem, Zuzanou Hejnovou a Denisou Rosolovou. Ostatně posuďte sami. /Tomáš Cihlář/
Den matek je den, kdy se vzdává pocta matkám a mateřství. Slaví se v různé dny na mnoha místech po celém světě, vychází z různých tradic. V sobotu dne 9. května se ve společenské místnosti hasičské zbrojnice v Pačejově vsi konal tradiční Den matek, pořádaný SDH Pačejov. Mladí hasiči si připravili pro všechny zúčastněné maminky básničky a hudební vystoupení. Poté následovala volná zábava s občerstvením a živou hudbou. O bezvadný průběh akce se starali pánové Luboš Straka, Milan Běloch a Jan Mráz /Klára Klečková/
Spolek pro obnovu památek v krajině pod Slavníkem pod taktovkou paní Boženy Behenské uspořádal v pátek 8.května již 5.MÁJOVÉ POSEZENÍ na pačejovské návsi. V téměř dvouhodinovém pořadu vystoupily například děti z Mateřské školy Pačejov, soubor starších pačejovských dětí a nemohla samozřejmě scházet ani místní oblíbená skupina "Šikbaby". Tradiční akce dokázala zaplnit pačejovskou náves a všichni se dobře bavili a o to určitě hlavně šlo. Pozitivní atmosféra přímo vyzařuje z přiložených fotografií. /Tomáš Cihlář/
Automoto klub Pačejov v AČR uspořádal 8. května na letišti v Kadově již 9. ročník Pačejovského slalomu, jehož součástí bylo i 1. kolo Mistrovství České republiky v automobilovém slalomu a úvodní kolo seriálu Pošumavského automobilového slalomu. Pořadatelé byli potěšeni velkým zájmem amatérských jezdců především ze široké motoristické veřejnosti. Závodů se zúčastnilo 84 soutěžících. Příchozí zájemci si mohli vyzkoušet svoje řidičské umění a porovnat si svoje dovednosti s účastníky mistrovství republiky. Nejúspěšnějším jezdcem v seriálu Mistrovství ČR byl Martin Lazar s vozem Citroen Saxo VTS. Nejrychlejším účastníkem v rámci Pošumavského poháru byl Jakub Kirchner s vozidlem Caterham Roadsport. Nejúspěšnějším zástupcem Automoto klubu Pačejov byl Ing. Pavel Štípek, který se Škodou 136 Rapid obsadil druhé místo v kategorii licencovaných jezdců. /Tomáš Cihlář/
Družstva starších žákyň a žáků ZŠ Pačejov se zúčastnila ve čtvrtek 7.5. okresního finále lehkoatletického Poháru Českého rozhlasu, které se uskutečnilo v krásném areálu sušického stadiónu. Pohár rozhlasu je soutěží družstev a tam se nemůžeme měřit s velkými městskými školami, které mají vzhledem k počtu svých žáků nesrovnatelně větší možnosti výběru. Účast škol vesnických je spíše ojedinělá. V silné konkurenci se oba naše týmy neztratily. Děvčata obsadila celkové 11. místo z 16 startujících škol, mezi vesnickými školami skončila druhá za Chanovicemi. Chlapci se umístili na konečném 12.místě ze 17 škol, ale z vesnických škol byli nejlepší. V jednotlivých disciplinách jsme zaznamenali výrazné úspěchy. František Sedláček dokázal vyhrát skok vysoký /44 závodníků/ bezesporu nejhodnotnějším výkonem celých závodů. Zdolal laťku na výšce 168 cm, čímž vytvořil nový rekord naší školy. Dokázal překonat 28 let starý rekord Miroslava Saláka z Kvášňovic z roku 1987. Jen lehce shazoval laťku na úctyhodné výšce 172 cm. Franta se vyznamenal i ve sprintu na 60 m, kde skončil na celkovém 2.místě časem 7,7 s /pouhou desetinu za rekordem školy/. Mezi děvčaty je třeba ocenit statečný výkon Markéty Pitulové v běhu na 800 m, kde časem 2:55,0 obsadila celkové 11.místo. V příloze fotoreportáž. /Tomáš Cihlář/
V neděli 3.5. se v Pačejově pod záštitou místního obecního úřadu uskutečnily oslavy 70.výročí osvobození a ukončení II.světové války, spojené s odhalením pamětní desky pačejovskému rodákovi F/Lt. Zdeňku Hanušovi DFC, příslušníku RAF. Celé odpoledne rámovala řada průvodních akcí - například vystoupení kapely Švitorka, příjezd "Kolony vítězství" - "Přátelé 4.brigády Prácheňsko" ve vojenských historických vozidlech a dobových uniformách nebo výstava mapující život Zdeňka Hanuše. Slavnost byla zahájena státní hymnou ČR a zúčastnila se jí celá řada významných hostů, např. poslanec Parlamentu ČR Mgr. Igor Jakubčík, předseda ústředního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu plk.v.v. Ing Jaroslav Vodička, delegace Svazu letců ČR vedená p.Jaromírem Kopačkou či předseda Leteckého historického klubu Plzeň p.Václav Toman. V úvodu vystoupil starosta obce Ing.Jan Vavřička, hlavní referát o životě Zdeňka Hanuše přednesla kronikářka obce paní Božena Behenská. Poté ředitel školy p.Josef Hromádka a starosta p.Jan Vavřička společně odhalili pamětní desku umístěnou na budově pačejovské školy, kterou Zdeněk Hanuš navštěvoval. Za zvuku vojenské večerky v podání trubače Lukáše Bělocha hosté uctili památku Zdeňka Hanuše položením věnců a květin. V těchto chvílích se nad hlavami účastníků objevil letoun, který několika přelety uzavřel oficiální část oslav. Ty následně pokračovaly v Pačejově nádraží, kam kolona vítězství přejela. O tom, že se pačejovské nedělní oslavy vydařily, svědčí i přiložené fotografie /Tomáš Cihlář/
Sbor dobrovolných hasičů Velešice v letošním roce slaví 95.výročí svého založení. Co do počtu členů patří mezi ty menší v rámci Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. V rámci Obecního úřadu Pačejov však zastává velmi významnou úlohu. Je totiž jediným spolkem ve Velešicích, a tudíž organizátorem veškerého společenského života v této obci, za což jí patří uznání a poděkování. Připomeňme si například pořádání pověstných velešických masopustů nebo oblíbených dětských dnů. Součástí oslav 95.výročí založení SDH Velešice byla i dnešní okrsková soutěž, jejímž celkovým vítězem byl SDH Kvášňovice. /Tomáš Cihlář/
Komise kultury a sportu OÚ Pačejov a SDH Pačejov uspořádaly v neděli 26.4. v prostorách hasičské zbrojnice v Pačejově letošní už druhou „Tvořivou dílnu“, tentokrát zaměřenou na „korálkování“. Děti i dospělí měli možnost objevit kouzlo vlastnoručně vyrobeného šperku, například náramku z paměťového drátku a korálků nebo náušnic. Patronkami akce byly zkušené lektorky Katka Bělochová a Petra Sluková. /Tomáš Cihlář/
JUNÁK, středisko Jestřáb Pačejov a Klub přátel skautingu připravily "Slavnostní zasedání k 70.výročí založení Junáka v Pačejově. Zaplněný sál Kulturního domu v Pačejově byl v sobotním podvečeru 25.dubna svědkem bilancování sedmdesátileté historie pačejovského skautingu. Pozvání přijala i řada významných osobností, které psaly historii skautingu v našem okrese i kraji. Hlavní projev přednesl bratr Miroslav Žitník - Slavík, vůdce střediska. S kulturním programem vystoupil pěvecký sbor ze Základní školy Pačejov vedený Marií Hlůžkovou - Majkou. Součástí oslavy bylo i předání vyznamenání a ocenění zasloužilým skautům. Po oficielní části, kterou s precizností sobě vlastní režíroval bratr Jan Vavřička - Tom, následovalo občerstvení a společenský večer. Celá akce se setkala s velkým zájmem veřejnosti a nesla se v přátelské atmosféře, což je více než patrné z přiložených fotek (Tomáš Cihlář)
Letošní celorepubliková medializovaná akce "Ukliďme Česko" není pro žáky a učitele ZŠ Pačejov žádnou převratnou novinkou. Naopak smysl této akce naplňují v Pačejově a přilehlých obcích už minimálně pět let. A každoročně je co uklízet! I když největší objem odpadků byl pochopitelně nasbírán během prvních let. Letos se kupodivu nejvíce nepořádku neobjevilo přímo v obytných zástavbách, ale při komunikacích mezi jednotlivými obcemi. Nasbírané odpadky /převážně plasty/ byly shromážděny ve velkých plastových pytlích a ve spolupráci s obecním úřadem byl zajištěn jejich následný svoz. Je důležité si uvědomit, že touto smysluplnou ekologickou akcí pomáháme především přírodě a tím i celé naší Zemi.
/Tomáš Cihlář/
V sobotu 18. dubna 2015 se na všech lokalitách po celé České republice, kde Správa úložišť radioaktivních odpadů hledá místo pro trvalé hlubinné úložiště, uskutečnila velká manifestační akce. Součástí společného protestu v lokalitě „Březový potok“ byl i štafetový běh Pačejov - Chanovice, pořádaný pod záštitou Obecního úřadu Pačejov. K této akci se aktivně přidaly i okolní obecní úřady - Olšany, Kvášňovice a Maňovice. Celková délka trasy činila 12,1 km a byla rozdělena do 30 úseků, které obsadili členové místních spolků. Start štafety byl v Pačejově na fotbalovém hřišti a trasa vedla přes Pačejov nádraží - Olšany - Kvášňovice - Defurovy Lažany - Újezd u Chanovic - až do Chanovic. Poslední úsek absolvovali společně starostové Pačejova, Olšan, Kvášňovic a Maňovic spolu s předsedou sdružení JODN. V sále chanovického kulturního domu předali ´do rukou starosty Chanovic Petra Kláska protestní petici, v níž rezolutně odsuzují záměr státu vybudovat v lokalitě "Březový potok" hlubinné úložiště radioaktivního odpadu. Celé odpoledne vyvrcholilo společným koncertem pěveckých sborů. Celá akce se těšila velkému zájmu veřejnosti i médií a nesla se v pozitivní pohodové atmosféře. Ostatně posuďte z přiložených fotek sami (Tomáš Cihlář)
Pamětní list Českého olympijského výboru obdržela členka TJ Sokol Pačejov - oddílu SPV - ing.Jana Cihlářová 14.dubna v Praze. Slavnostního aktu se mimo jiné zúčastnili i ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek, předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval či legendární sportovkyně Věra Čáslavská.
Dne 10.4. oslavila životní jubileum paní Božena Behenská, dlouholetá kronikářka obce a neúnavná organizátorka kulturního a společenského života v Pačejově vsi. Při této příležitosti ji přišli poblahopřát a poděkovat za odvedenou práci i zástupci vedení Obce Pačejov, Sboru pro občanské záležitosti a Sboru dobrovolných hasičů Pačejov. Paní Behenské všichni přejeme nadále pevné zdraví a hodně elánu a energie do dalších let. (Tomáš Cihlář)
Komise kultury a sportu při Obecním úřadu Pačejov ve spolupráci se SDH Pačejov uspořádala v prostorách klubovny SDH v neděli 22.3. „Tvořivou velikonoční dílnu“ .

Přibližně 30 účastníků z řad dětí i dospělých si mohlo vyzkoušet výrobu malovaných hedvábných okenních vitráží, různých květináčových zápichů nebo jarních závěsů z dřevěných výřezů, barevných peříček a mašliček . Součástí akce byla i prodejní výstava jarních a různých velikonočních aranžmá floristky Petry Slukové. Patriotem celé akce byla Kateřina Bělochová za vydatné pomoci Kláry Klečkové a Markéty Strakové. (Tomáš Cihlář)
1.spolkový ples v Pačejově je minulostí. Dlouho chystaná a pečlivě připravovaná akce se určitě povedla a setkala se s nebývalým ohlasem zaplněného sálu pačejovského kulturního domu. A kladné reakce na sebe nenechaly čekat i v následujících dnech. Potvrdilo se, že lidé na Pačejovsku se nejen chtějí, ale i umějí dobře bavit. Součástí večera byl bohatý průvodní společenský program, jehož vrcholem bylo slavnostní vyhlášení ankety "Nejlepší z nejlepších". Dík patří všem spolkům i jednotlivým pořadatelům, kteří jsou pod tímto úspěchem podepsáni. Samozřejmě se našly i drobné nedostatky, ale ty společnými silami určitě napravíme. Už dnes můžeme za pořadatele slíbit, že 2.spolkový ples v roce 2016 určitě bude!!! (Tomáš Cihlář)
Zimní soutěž mladých hasičů - Sušice 7. února 2015
Soutěž se konala ve sportovních halách při ZŠ Lerchova v Sušici, za účasti téměř 500 mladých hasičů. Naše družstva se této soutěže účastnila poprvé.
V kategorii starších družstvo Pačejov 1 se umístilo na 17. místě a družstvo Pačejov 2 se umístilo na 29. místě ze 47 zúčastněných družstev.
V kategorii mladších družstvo Pačejov obsadilo 1. místo !!!
V kategoriích jednotlivců : mladší hoši - Šimon Straka obsadil 2. místo
mladší dívky - Tereza Sluková získala 2. místo
Dne 30. ledna oslavili „Zlatou svatbu“ manželé Jana a Jan Pitulovi z Velešic. Mezi gratulanty byli samozřejmě i starosta Pačejova ing. Jan Vavřička, místostarosta Mgr. Tomáš Cihlář a za Sbor pro občanské záležitosti paní Pavla Klečková. Manželům Pitulovým jménem všech našich spoluobčanů přejeme do dalších společných let hodně zdraví, rodinného štěstí a lásky. Fotky a text jsou zveřejněny se souhlasem oslavenců. (Tomáš Cihlář)
PĚŠÍ POCHOD 2015 V OBCI CHANOVICE - 12. ročník
S mottem „Příroda, lesy a krása Pošumaví & Šumava jako na dlani“ „K uctění a zachování přírody a života v Pošumaví“
My zde chceme skutečně žít a umožnit dalším generacím pokračovat v práci našich předků.
Zkrácená verze vánočního zábavného pořadu "Nesem vám noviny" pobavila na Štědrý den malé pacienty dětského oddělení Klatovské nemocnice. To ale nebylo vše! Pačejovští školáci malým pacientům i zazpívali a hlavně si pro ně připravili vánoční dárky. V příloze několik fotek Davida Kojana z Klatovského deníku. (Tomáš Cihlář)
Mikulášskou nadílku organizoval Junák Pačejov.
#starefotoPohledy a další použité materiály ze soukromých sbírek Bohuslava Šotoly a Tomáše Cihláře. Zveřejněno se souhlasem majitelů.
#starefoto

Pohledy a další použité materiály ze soukromých sbírek Bohuslava Šotoly, Tomáše Cihláře a Boženy Behenské. Zveřejněno se souhlasem majitelů.