Obecní úřad Hrádek - oficiální internetové stránky

Obec HRÁDEK
Hrádek  a okolí
Hrádek - fotogalerie
Hrádek - fotogalerie
Hrádek - fotogalerie
Hrádek - televize

Nepřehlédněte 

 

Informace o projektu ČOV a kanalizace  Hrádek u Sušice

Obec Hrádek se stala oficiálním partnerem výzkumného projektu
Inteligentní řízení provozu tlakových stokových sítí“ č. TA04010023

Další informace zde

Vyhledávání

Napište nám

Podmínky dodávky

Podmínky dodávky vody a vypouštění odpadních vod

 

 

Podmínky,za kterých dodavatel  OBEC HRÁDEK  dodává nebo odvádí vodu ze zařízení odběratele,se řídí zákonem o vodách,vl.nařízením o přípustném znečištění vod,směrnicí o veřejných vodovodech a kanalizacích a podmínkami stanovenými obcí.

 

Je-li odběratelem právnická osoba,řídí se tento závazkový vztah obchodním zákoníkem,je-li jím fyzická osoba-občanským zákoníkem.

 

1)       Odběratel,který hodlá své zařízení napojit na veřejný vodovod nebo kanalizaci,předloží dodavateli žádost na zřízení vodovodní přípojky (kanalizační přípojky) a  přihlášku k odběru.

 

2) Potvrzením této dohody vzniká smluvní vztah.V případech vyžadujících stanovení zvláštních podmínek je dodavatel oprávněn podmínit potvrzení přihlášky její doplněním samostatnou přílohou.

 

3) Odběratel je povinen bez zbytečného odkladu   (nejpozději do konce následujícího měsíce) písemně oznámit dodavateli všechny změny skutečností proti údajům uvedeným v dohodě.

 

4) Dodavatel je oprávněn kdykoliv přezkoušet u odběratele

správnost údajů uvedených na dohodě.U rozhodujících údajů majících vliv na výši fakturace bude dodavatel rozdíl dofakturovávat s pokutou za nesprávné uvedení těchto údajů.

 

 5) Má-li odběratel pochybnosti o správnosti údajů měřícího přístroje (vodoměru),může písemně požádat o jeho přezkoušení.Žádost o přezkoušení měřícího zařízení nezprošťuje odběratele povinnosti zaplatit předloženou fakturu za vodné a stočné.Zjistí-li se při přezkoušení,že údaj zkoušeného vodoměru se neodchyluje od správné hodnoty více než připouští technická norma,uhradí náklady spojené s přezkoušením a výměnou vodoměru odběratel.V opačném případě hradí náklady na přezkoušení dodavatel.Zjištěný finanční

rozdíl,způsobený odchylkou měřícího zařízení větší než je povolená tolerance,uhradí ten,jemuž byla odchylka ku prospěchu.

 

6) Odběratel je povinen chránit měřící zařízení před poškozením (zvláště mrazem) a ihned hlásit dodavateli závady,které zjistí na měřícím zařízení.Měřící zařízení musí být pracovníkům dodavatele přístupné a bez svolení dodavatele nesmí být přemisťováno.Pokud je umístěno v šachtě,musí být odvodněná a rovněž přístupná pro provádění odečtů stavu.V případě poškození vodoměru dodavatel vyfakturuje náklady spojené s výměnou a bude požadovat úhradu nákladů vzniklých opravou a cejchováním měřícího zařízení(nebo úhradu nového měřícího zařízení).Spotřeba vody bude do okamžiku výměny nového vodoměru vypočtena technickým propočtem nebo dle vyhlášky 144/78 Sb.

 

7) Je-li odběratel v době odečtu měřícího zařízení nepřítomen,je povinen na zvláštním tiskopise ohlásit přesný stav počitadla měřícího zařízení do 5 dnů.(tiskopis k ohlášení stavu vodoměru zanechá u odběratele pracovník provádějící odečet).

 

8) Pokud odběratel hodlá ukončit odběr vody,je povinen tuto skutečnost oznámit dodavateli písemně 14 dnů předem a umožnit jeho pracovníkům  provést konečný odečet,případně demontáž zařízení za úhradu nákladů.Neoznámí-li odběratel ukončení odběru nebo neumožní-li dodavateli provedení konečného odečtu je povinen zaplatit vodné a stočné až do uzavření smlouvy s novým odběratelem,nebo do zastavení dodávky.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Faktury za vodné a stočné se vystavují na základě odečtu stavu

vodoměru(u neměřených odběrů na základě přiznaných skutečností roku),které probíhá podle odečtových cyklů dodavatele.Cenu vodného a stočného z veřejného vodovodu a kanalizace stanoví dodavatel cenovým výměrem.Dodavatel může požadovat zálohové platby za vodné a  stočné.

 

10)Vzniknou-li chyby nebo omyly při vyúčtování nesprávným odečtem,početní chybou apod.,mají odběratel i dodavatel nárok na vyrovnání nesprávně vyúčtovaných částek.Odběratel uplatní 

reklamace do 15 dnů ode dne obdržení faktury.V případě neoprávněné reklamace budou vzniklé náklady vyúčtovány odběrateli.

 

11) Pokud odběratel uhradí fakturu po termínu splatnosti bude mu účtováno penále (smluvní penále) za prodlení v částce0,1%

z dlužné částky za každý den prodlení.

 

12) V případě,že odběratel nezaplatí předložené faktury za vodné a stočné do 14 dnů od zaslání písemné výzvy k úhradě,má dodavatel právo přerušit,popř. .zastavit,dodávku vody a odvádění odpadních vod.

 

13)Pokud odběrateli byla z důvodu nezaplacení zastavena dodávka vody,je povinen uzavřít novou „DOHODU“.Obnovení

dodávek bude realizované až po úhradě  pohledávek a nákladů spojených s předchozím přerušením vody a jejím novým obnovením.

 

14) Odběratelem je vlastník (případně oprávněný uživatel nemovitosti) odběrného místa,pro něž se voda z veřejného vodovodu dodává (odvádí do veřejné kanalizace).Je oprávněn  odebírat vodu do sjednané výše a není-li výše odběru sjednána,podle skutečné spotřeby.Při tom je povinen dbát předpisů a ustanovení vydaných k zajištění správné funkce vnitřního vodovodu a jeho součástí a řídit se pokyny dodavatele.

Dodavatel má právo kdykoliv provést prohlídku a kontrolu odběrného místa za účelem,zda nejsou v rozporu s technickými normami a připojovacími podmínkami.

 

15)Voda vypouštěná (odpadní) je veškerá voda odváděná z nemovitostí v jakosti a množství vymezeném kanalizačním řádem-není dovoleno vypouštět do kanalizace látky,které nejsou odpadními vodami nebo škodí provozu veřejné kanalizace(oleje,fenoly,postřikové látky,vody obsahující kovy apod.).Při zjištění se uplatní sankce,viz bod 18.

 

16) Odvádět vodu do veřejné kanalizace,získanou z jiných zdrojů než z veřejného vodovodu,je možno jen se souhlasem provozovatele veřejné kanalizace.

 

17) V případě, že dojde k úpravě ceny vodného a stočného a nebude proveden fyzický odečet,provede se fakturace na základě denní spotřeby propočtené počtem dnů za původní cenu,resp. počtem dní do doby platnosti nové ceny do doby provedeného fyzického odečtu.

 

18) Neoprávněný odběr nebo odvádění vod-takto jsou hodnoceny případy odběru či odvádění vod bez potvrzení této dohody ,odběru vody k jinému účelu,než bylo sjednáno,neoznámení změny sazby(po dobu platnosti rozdílných cen pro domácnosti a ostatní odběratele) a výše paušálu,poškození měřícího zařízení a jeho plomb,nepřístupnost měřícího zařízení a manipulace s měřícími zařízeními,s uličními a domovními uzávěry,zřizování odběrů před měřícím zařízením, použití požárního obtoku k jiným účelům než požárním,překročení sjednaných limitů kvality odpadních vod nebo kanalizačního řádu.Dodavatel je v těchto případech po předchozím upozornění oprávněn omezit,popř.přerušit dodávku či odvádění vod.Současně je oprávněn k uložení peněžité pokuty.

                                              
Poslední aktualizace dokumentu: 23.11.2005