Obecní úřad Hrádek - oficiální internetové stránky

Obec HRÁDEK
Hrádek  a okolí
Hrádek - fotogalerie
Hrádek - fotogalerie
Hrádek - fotogalerie
Hrádek - televize

Nepřehlédněte 

 

Informace o projektu ČOV a kanalizace  Hrádek u Sušice

Obec Hrádek se stala oficiálním partnerem výzkumného projektu
Inteligentní řízení provozu tlakových stokových sítí“ č. TA04010023

Další informace zde

Vyhledávání

Napište nám

dohoda na odběr vody

Obec Hrádek,  Hrádek u Sušice 78,  342 01 Sušice

 

 

DOHODA

o odběru vody a vypouštění odpadních a srážkových vod

 

číslo dohody:

 

Dodavatel:        Obec Hrádek 

                           IČ : 00255530

                           č.účtu: KB, pobočka Sušice, 3424-351/0100

 

   a

 

Odběratel:jméno a příjmení:  ____________________________  název firmy: _______________________

 

                                         Adresa: _____________________________

 

                                         Telefon: ____________________ mobil: __________________ e-mail: ______________

                                      

                                          IČO (u podnikatelů): __________________

     

       Místo odběru(adresa,PSČ): ______________________________

 

                                             ______________________________

 

 -uzavírají dohodu o dodávce vody,vypouštění odpadních vod a srážkových vod za následujících podmínek:

 

 

1. Dodávka vody  bude zabezpečena v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek. Bližší je uvedeno v „Podmínkách dodávky vody a vypouštění odpadní vody“ ,které jsou součástí této dohody.

 

 

 

2. Měření vody bylo dohodnuto vodoměrem      

 

 

3. Platba za vodné a stočné se uskutečňuje formou:ročního vyúčtování  na základě fyzického odečtu

    Druh platby: a) složenkou

                          b) převodním příkazem u peněžního ústavu: ________________________________

 

                                                                                          č.ú.: ________________________________

 

4. Dohoda se vystavuje ve dvou vyhotoveních, jedno obdrží odběratel, jedno dodavatel.

 

5. Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti podpisem obou oprávněných osob

 

Poznámka: Odběratel řádně a pravdivě vyplní  tuto dohodu a odešle ji na adresu OÚ Hrádek.V případě nepravdivých                        údajů se vystavuje sankcím uvedeným v „Podmínkách dodávky vody a vypouštění odpadní vody“ ,které jsou součástí této dohody.

 

 

    Datum: ____________________________________

 

    

 

ODBĚRATEL:podpis__________________________DODAVATEL:razítko,podpis___________________________
Poslední aktualizace dokumentu: 23.11.2005