| OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Obecně závazná vyhláška č.2/2003-Požární řád obce Hejná

Obecně závazná vyhláška č. 2/2003

 

 

 

      Zastupitelstvo obce Hejná se na svém zasedání dne 13.10.2003 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1, písmeno o), zákona č. 1333/85 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 15 nařízení vlády  č. 172/2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraně, ve znění zákona 489/2002 Sb. a v souladu s § 84 odst.  písm. i zákona č. 128/2000 Sb. o obcích(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.  

 

 

 

 

 

                              P o ž á r n í    ř á d

                                         o b c e   H e j n á

 

 

 

1.     Účel

 

    Požární řád stanoví zásady organizace a provádění požární ochrany v obci.Určuje povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti požární ochrany (dále jen „PO“) na území obce. Určuje úkoly osob pověřených zabezpečováním požární ochrany obce a vztahu obecního úřadu k těmto osobám.

 

 

 

 

   2. Organizace požární ochrany

 

 

      Za  zabezpečení požární ochrany obce odpovídá obecní úřad v čele se svým starostou.

Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce Hejná je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce Hejná.

    Obec plní obdobně povinnosti uložené zákonem o požární ochraně právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám.

 

 

 

                                 3. Úkoly osob pověřených zabezpečováním PO

 

 

A) Preventista PO obce:

může provádět jen činnost odpovídající jeho odborné způsobilosti, podle § 11 zákona o PO odst.4.

 

1.      Zpracovává a vede dokumentaci PO obce ( podle § 1odst. 3 NV š 172/2001 Sb.,  

                v rozsahu jeho odborné způsobilosti.

2.      Provádí kontrolní činnost

a)      požární preventivní kontroly

-         v objektech ve vlastnictví obce(§5 odst.1 pís.d a e zákona PO)

-         dodržování podmínek PO stanovených obcí pro akce, kterých se zúčastňuje větší počet osob

-         v objektech fyzických osob a podnikajících fyzických osob, na základě předběžné dohody (smlouvy)

b)      dohlíží na zabezpečení PO v obci

                -   ohlašovny požárů a místa, odkud lze hlásit požár ( označení,

                     vybavení, použitelnost)

-         trvalou použitelnost stanovených zdrojů vody pro hašení požárů

-         plnění ustanovení požárního řádu obce

3.      Organizuje preventivně výchovnou činnost

a)      práce z mládeží

-         zabezpečuje besedy,přednášky,praktické ukázky pro děti

-         podporuje a propaguje práci z mládeží všech věkových kategorií

-         organizuje a podporuje soutěže dětí s hasičskou tematikou

-         rozdává propagační materiály a předměty s tematikou PO

-         zabezpečuje ukázky techniky a činnosti jednoty PO obce pro občany

b)      práce s veřejností

-         podporuje preventivně výchovnou činnost mezi občany

-         před obdobím se zvýšeným nebezpečím vzniku požárů (začátek topné sezóny, žně)informuje o možném nebezpečí a způsobech, jak předejít mimořádným událostem

-         v období mimořádných klimatických podmínek (sucho, povodně) operativně informuje občany o nebezpečí a o preventivních opatřeních stanovených obcí

4.      Provádí hodnocení činnosti na úseku prevence PO obce

            a)zpracovává zprávy, rozbory a informace o stavu PO v obci

            b)zpracovává zprávy o příčinách vzniklých požárů

            c)navrhuje příslušná opatření

            d)zprávy a návrhy projednává v zastupitelstvu obce

 

B) Velitel jednotky PO

 

1.      Zpracovává plán odborné přípravy členů JPO obce podle pokynů vydaných HZS pro příslušný rok. 

2.      Udržuje trvalou akceschopnost jednotky PO v obci.

3.      Provádí a zajišťuje pravidelnou odbornou přípravu členů JPO obce v rozsahu stanoveném plánem odborné přípravy, minimálně jedenkrát za měsíc v délce dvou hodin. Jednou ročně provádí školení o bezpečnosti zásahu

4.      Provádí praktický výcvik s vlastní technikou

      a)   nácvik požárního útoku

      b)   výcvik v užívání osobní výzbroje, výstroje a ochranných pomůcek

5.      Zajišťuje odbornou přípravu strojníků JPO. Její součástí je:

a)      pravidelné absolvování povinného školení řidičů

b)      odborná příprava strojníků

c)      pravidelné kondiční jízdy dle stanoveného předpisu.

6.      Provádí dle plánu kontrolu požární techniky a ve stanovených lhůtách zajišťuje

údržbu a zkoušení věcných prostředků a techniky PO, např. sirény.

7.      Jednou ročně provádí inventarizaci prostředků svěřených JPO obcí.

8.      Zajišťuje účast členů JPO na lékařských prohlídkách. U členů jejichž zdravotní stav

je hodnocen jako neschopen navrhuje obci ukončení jejich členství v JPO.

           9.   Vede předepsanou dokumentaci o činnosti JPO a její odborné přípravě, o provede-

                 ných cvičeních a dokumentaci o zkouškách a kontrole požární techniky a jiných 

              věcných prostředků PO, u nichž je tato povinnost stanovena.

         10.   Zvyšuje si své odborné znalosti absolvováním cyklické a základní přípravy velitelů

               JPO obcí v rozsahu stanoveném Ministerstvem Vnitra, prováděné HZS kraje.

11.      Spolupracuje s preventistou požární ochrany obce.

12.      Plní další úkoly na úseku požární ochrany dle rozhodnutí starosty obce.

 

 

 

 

                           

                            4. Základní úkoly právnických osob

                                  podnikajících fyzických osob

             a ostatních fyzických osob na úseku PO v obci

 

1.      Úkoly právnických a podnikajících fyzických osob.

 

Zajišťují, aby ve všech činnostech byly respektovány zásady PO stanovené obecně závaznými právními předpisy ( zákonem  č.133/85 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, Nařízením vlády č. 172/2001 sb. o požární prevenci, vyhl. MV

247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek PO, zákonem č 50/76 Sb. stavební zákon ve znění pozdějších předpisů a dalšími předpisy majícími vztah k požární ochraně.

        

 

2.      Úkoly fyzických osob

 

Povinnosti fyzických v oblasti PO jsou dány obecně závaznými právními předpisy § 17,18 a19 zákona č 133/85 Sb. o požární ochraně ve znění  pozdějších předpisů a § 42, 43 a 44 vyhl. MV č 246/2001 Sb. o požární prevenci.

 

 

 

                            5. Jednotka požární ochrany  

       

Obec

1.      Zřizuje na území obce jednotku PO kategorie :V

a)      celkový počet členů jednotky – 10

b)      počet členů v pohotovosti na výjezd – 8

c)      vybavení jednotky – požární vozidlo Avia s vybavením a stříkačkou PS12

stříkačka PS 12 na podvozku za tažné vozidlo

 

d)      členové JPO

Funkce:   velitel jednotky: Kohout František

                velitel družstva: Štípek Vojtěch

1.      strojník: Zdeněk Stanislav

2.      strojník: Šatra Václav ml.

hasič: Petřík Jan

          Šíp Josef ml..

          Krejčí Milan

          Musil Vlastimil st.

          Bečvář Jaroslav ml.

          Polan Petr ml.

 

2.Zajistí:

           

a)      prostředky nezbytné pro provoz jednotky SDHO

b)      zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů PO a požárně bezpečnostních zařízení

c)      potřebné zásoby pohonných hmot

d)      členům JPO osobní výstroj, výzbroj a ochranné pracovní pomůcky

e)      vhodné prostory pro odbornou přípravu členů JPO

f)        alespoň jednou ročně vyhlášení taktického cvičení

g)      účast velitelů JPO a strojníků popř. dalších členů jednotky na odborné přípravě

h)      funkčnost svolávacího systému členů JPO pro případ vyhlášení poplachu

 

 

             6. Zdroje požární vody, hasební látky

  

  1.       Obec zabezpečuje zdroje vody pro hašení požárů a jejich trvalou použitelnost a stanoví další zdroje vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti.

  2.      Zajišťuje potřebné zdroje požární vody a vyžaduje od majitele vodní sítě její údržbu, tak aby byla pro potřeby požární ochrany vždy použitelná.

  3.     Jako zdroje požární vody určuje:

a)      požární nádrž u Šlechtů umístěna ve východní části obce

b)      potok na návsi u č.p.20  po přehrazení stavidlem , které je umístěno v č.p. 20

c)      rybník na Drahách

  4.     Předává JPO plán obce s vyznačením vodních zdrojů

 

                             

                    7. Ohlašovny požárů a vyhlášení poplachu

 

Ohlašovna požáru

 

       V katastru obce jsou  tyto ohlašovny požáru

 

1.      Kohout František – velitel jednotky PO Hejná č.p. 83  tel. 376 513 573

2.      Štípek Vojtěch – velitel družstva PO Hejná č.p. 97  tel. 376 512 011

3.      Zdeněk Stanislav – strojník Hejná č.p.20  tel. 376 512 024, 607 904 464

Pro ohlašovnu požáru musí být zpracován „ Řád ohlašovny požárů“, který upravuje

a)      způsob přijímání hlášení o vzniku požáru

b)      vyhlášení požárního poplachu místní jednotce PO a její vyslání na místo události

c)      oznámení požáru na územně příslušné operační a informační středisko

d)      pravidla pro vyhlášení požárního poplachu v obci včetně náhradního opatření pro případ poruchy spojovacích prostředků nebo požárně bezpečnostních zařízení    

         Součástí ohlašovny požáru je:

a)      seznam sil a prostředků jednotek PO z požárně poplachového plánu okresu

b)       seznam důležitých telefonních čísel

         Řád ohlašovny požáru se pravidelně aktualizuje a udržuje v souladu  se skutečným  

           stavem

 

Vyhlášení požárního poplachu

   

          Vyhlášení požárního poplachu místní jednotce sboru dobrovolných hasičů se provádí :

                 a)   sirénou , umístěnou na č.p. 13 (na návsi) – ovládá se ručně, přerušovaným  

                       tónem sirény po dobu jedné minuty(25 sek tón – 10sek. Pauza – 25sek tón)

b)      telefonicky na tel. čísla  - viz. ohlašovna požáru

 

 

 

8.    Způsob zabezpečení pohotovosti jednotek PO

     

1. Trvalá pohotovost jednotek PO pro účely obce je zajištěna:

a)      nepřetržitou službou stanice HZS kraje v Horažďovicích

b)      akceschopností JPO obce

        Obecní úřad ověřuje alespoň jednou ročně, jak je ustanovení tohoto „Požárního řádu“ plněno, vyhlášením cvičného požárního poplachu JPO obce. Od vyhlášení cvičného poplachu může být upuštěno v případě, že byla akceschopnost JPO obce v průběhu roku ověřena výjezdem k požáru nebo jinému zásahu s kladným výsledkem.

      Jednotky PO jsou povolávány v počtu potřebném pro zdolávání požárů podle poplachového plánu HZS kraje v souladu s plošným pokrytím jednotkami PO. Jednotky povolává velitel zásahu prostřednictvím operačního střediska HZS.

 

 

 

9. Účinnost

 

     Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.11.2003   

 

 

                                                           

10. Zrušovací ustanovení

 

      Účinnost obecně závazné vyhlášky 1/2003  „Požární řád obce“ se ruší nabytím účinnosti  obecně závazné vyhlášky 2/2003 „ Požární řád obce“

 

 

 

 

Vyvěšeno: 15.10.2003                                                                Sejmuto: 30.10.2003

    

            

Starostka obce                                                                                          Místostarostka

 

 

 

Příloha č.1 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2003 “ Požární řád obce“

 

 

Jmenování

Členů požární jednotky obce

 

 

 

Starostka obce Hejná jmenuje členy jednotky požární ochrany .

 

 

 

 

Velitel SDH:                      Kohout František Hejná č.p.83

 

Velitel družstva:                 Štípek Vojtěch Hejná č.p.97

 

Strojník I                            Zdeněk Stanislav Hejná č.p. 20

 

Strojník II                           Šatra Václav Hejná č.p. 67

 

Hasič                                  Petřík Jan Hejná č.p.94

 

                                           Krejčí Milan Hejná č.p.43

 

                                           Musil Vlastimil st. Hejná č.p.98

 

                                           Bečvář Jaroslav ml. Hejná č.p. 95

 

                                           Polan Petr ml. Hejná č.p.91

 

                                           Šíp Josef ml. Hejná č.p.34

 

 

 

 

 

                                                                                      Starostka obce

                                                                                      Zdeňková Růžena

 

 

Příloha č.2 k obecně závazné vyhlášce č2/2003 „ Požární řád obce“

 

 

 

Jmenování krizového štábu obce Hejná

 

 

 

         Na základě zákona č 240/2000 Sb. o krizovém řízení (Krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů  ustavuje starostka obce krizový štáb obce.

 

 

Jmenný seznam krizového štábu:

 

 

Zdeňková Růžena č.p.20         starostka obce    tel: 376 512 024,   mob.724 262 968

 

Štípek Vojtěch  č.p 97    předseda povodňové komise   tel.  376 512 011,  376 512 756

 

Polan Petr  č.p. 91      člen povodňové komise      tel:376 513 567,    376 531 291

 

Hnídek Petr  č.p.101  člen povodňové komise      tel:   376 5110243

 

Kohout František  č.p.83           velitel JPO           tel:   376 513 573,   376 512 756

 

Zdeněk Stanislav č.p. 20        strojník JPO            tel:   376 512 024, mob.607 904 464

 

Hnídková Jitka  č.p.101     místostarostka             tel:   376 511 243

 

Novák Milan    č.p. 96       zastupitel                     tel: 376 512 442,  mob.603 210 043

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Starostka obce

                                                                                                          Zdeňková Růžena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připravenost obce na řešení krizových situací

 

 

    Oblast připravenosti  obce na řešení krizových situací je řešena zákonem 240/2000 Sb. o krizovém řízení a změně některých zákonů ( krizový zákon)

 

 

     Krizová situace je mimořádná událost, při níž je vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav nebo stav ohrožení státu.

 

 

Krizový štáb zajišťuje:

 

 

     1)  Připravenost obce na řešení krizových situací.

 

 

     2)  Organizuje přípravu obyvatel na krizové situace.

 

 

     3)  Podílí se na zajištění veřejného pořádku při krizových situacích.

  

 

     4)  Podává hlášení krizové situaci v obci krizovému štábu Horažďovice a HZS Klatovy

 

 

     5)  Zpracovává dokumentaci o své činnosti a průběhu krizové situace

 

 

 

 

                                                                                                               Starostka obce

                                                                                                              Růžena Zdeňková
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ