| OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Řád veřejného pohřebiště

                            Řád veřejného pohřebiště

 

 

 

 Obecní zastupitelstvo v Hejné se na svém zasedání dne 17.9.2002  usneslo vydat podle ustanovení § 19 a 29 odst.7 zákona čís. 256/2001 o pohřebnictví a v souladu s ustanoveními § 10 a 84 odst. 2 písm. i) zákona čís. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tento řád veřejného pohřebiště.

 

 

                                                                         Článek 1

                                                                 Úvodní ustanovení

 

 

 1. Řád veřejného pohřebiště( dále jen pohřebiště) upravuje pohřebiště v Hejné.
 2. Provozovatel pohřebiště Obec Hejná zajišťuje provozování pohřebiště v souladu se zákonem čís.256/2001 Sb. o pohřebnictví (dále jen zákon.

 

 

                                                                 Článek 2

                                                   Provozní doba pohřebiště

 

 

Pohřebiště je zpřístupněno veřejnosti nepřetržitě.

 

                                                                    

                                                                     Článek  3

                                                           Pořádek na pohřebišti

 

 1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti

zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti:tzn. zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku,požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.

 1. Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
 2. Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
 3. Na pohřebiště je zakázáno jezdit na kolech, koloběžkách, skateboardech, kolečkových bruslích a pod.
 4. Přístup na pohřebiště nebo jeho část může správce pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
 5. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.
 6. Svítilny a svíčky je možno na pohřebištích rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. V odůvodněných případech může správce pohřebiště používání otevřeného ohně ( svíček) omezit nebo zakázat.
 7. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu pohřebiště pít vodu z vodovodní výpustě. Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebiště, na zalévání zeleně a při údržbě hrobových míst. Je zakázáno odnášet vodu z pohřebiště.
 8. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa, pokud je na pohřebišti zavedeno třídění odpadu, je nutno tato opatření respektovat.
 9. Návštěvníci a nájemníci hrobových míst nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem pohřebiště, včetně nové výsadby, bez jeho souhlasu.
 10. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem správce pohřebiště.

Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu(zákon čís. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů)

 1. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, 

který stanoví tento řád.

 1. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.

 

 

                                                                       Článek 4

                                          Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti.

 

  Správce pohřebiště poskytuje tyto služby:

 

a)      pronájem hrobových míst

b)      vedení evidence o hrobových místech a uložení lidských ostatků

c)      správu a údržbu pohřebiště včetně okolní zeleně

 

                                                        

                                                                           Článek 5

          Povinnosti a činnost správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst

 

Správce pohřebiště je povinen:

 

a)      nájemci hrobového místa předat k užívání hrobové místo vyznačené a číselně označené

b)      umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v čl. 8

c)      umožnit nájemci užívání pronajatého hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup k hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné např. v důsledku živelní pohromy bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště – v takovém případě je omezení přístupu k hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu, dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.

Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

 

 

                                                                           Článek 6

          Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

 

1.Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze oprávněná osoba jen se souhlasem správce

   pohřebiště. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.

2.Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce pohřebiště

   a způsobem, který stanoví.

3. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí

    spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové

    díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky,při

    výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity toxické látky.

4. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a to

-         celo dubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka

-         kovové s nepropustným dnem

5.Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce pohřebiště provádět pouze

   se souhlasem hygienika.

 

                                                                           Článek 7

                                                                         Tlecí doba

 

  Tlecí doba pro ukládání lidských pozůstatků do hrobu činí 14 let.

 

 

                                                                           Článek 8

                    Zřizování hrobového zařízení a podmínky pro provádění prací na pohřebišti.          

              .

 

1.      Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:

a)      Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí

60 cm

b)      Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu,

odolného proti působení povětrnosti např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného

příp. cihlového zdiva a  pod.

c)      Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů

d)      Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.

 

2.      Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:

a)      Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných rakví, maximálně 260 cm.

b)      Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů, např. cihly, pokud bude použit litý

beton, musí být vyvedena z hrobky difúzní zátka.

c)      Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého

betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přizdívkou, včetně impregnovaných nátěrů.

d)      Dno hrobky může být  bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že

bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40x40 cm a hloubce

50 cm, vyplněný drenáží.

e)      Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šířce podle

předpokládané vyzdívky.

f)        Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.

g)      Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny

antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.

h)      Zastropení hrobky je nutno provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá

stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být  nejméně 220 cm

(podle velikosti rakve).

i)        Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry

zality betonem a povrch zaizolován.

j)        Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy, sloužící jako pachová zátka nebo umístit krycí

desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými tmely.

k)      Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg/m2.

l)        Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámů musí být postaveno mimo hlavní konstrukci

hrobky na samostatném základě.

3.      Správce pohřebiště může ve  svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit:

a)      dobu výstavby hrobky

b)      zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova

c)      způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace

d)      požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště

e)      povinnost dozoru při výstavbě

průběžné a závěrečné kontroly postupu prací.

4.      Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro trvalé užívání

stavby určit.

a)      druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce

b)        způsoby a cyklus revizí hrobky

       Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebiště povinen archivovat.

5.      Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté

správcem pohřebiště, zejména:

      a)   respektování důstojnosti místa a omezení hlučných prací

b)      neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům

c)       nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst

d)      zajištění ochrany veřejné zeleně, kořenového systému.

6.      Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do

původního stavu.

 

 

                                                             Článek 9

                                                              Sankce

       Porušení řádu veřejného pohřebiště bude postihováno podle zákona o přestupcích a

zákona o obcích.

 

 

                                                                      Článek 10

                                                                      Účinnost

   Řád veřejného pohřebiště nabývá účinnosti dne: 1.10.2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno:                                                                                                                Sejmuto:

              17.7.2002                                                                                                            5.8.2002

 

           

 

 

starostka obce                                                                                 místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ