| OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Obecně závazná vyhláška č.1/2012  

OBEC HEJNÁ

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012,

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

 

Zastupitelstvo obce Hejná se na svém zasedání dne 28.12.2012 usnesením č. 6 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

(1) Obec Hejná touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).

 

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1

 

 

Čl. 2

Poplatník

 

(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů platí2:

a) fyzická osoba,

 

1. která má v obci trvalý pobyt,

2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České

    republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,

3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky

    pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,

        1 § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon

     o místních poplatcích“) 2 § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích

4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl

    nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu

    cizinců,

 

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt

nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osob, a to

ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené

k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob,

jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

 

(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce.

Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu

oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek

platí.

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

 

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti

nejpozději do 15 dnů 3 ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla,

případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu

od poplatku.

(2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno,

popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.

 (3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo

popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li

stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník

parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník

povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo

bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba,

ve které se byt nachází, označena orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník

parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem.

(4) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku

zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny

vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

(5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie,

jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské

konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování. 4

(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto

změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. 5

3 Pozn. pro obec: Nelze stanovit lhůtu kratší než 8 dnů (viz § 32 odst. 2 daňového řádu). Ministersvo vnitra

doporučuje stanovit lhůtu minimálně 15 dnů.

4 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

 

 

Čl. 4

Sazba poplatku

 

(1) Sazba poplatku činí 500,- Kč a je tvořena:

 

a) z částky 250,- Kč za kalendářní rok a

b) z částky 250-. Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě

skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz

netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

 

 (2) Skutečné náklady za rok 2012 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu

činily: 154 910,-Kč a byly rozúčtovány takto:

Náklady 154 910,- Kč děleno 223 (180 počet osob s pobytem na území obce + 43

počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není

hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = .694,66 . Z této částky je stanovena sazba

poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 250,- Kč.

 

 

Čl. 5

Splatnost poplatku

 

 (1) Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního

roku.

 

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek

splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková

povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

 

 

Čl. 6

Osvobození a úlevy

 

(1) Od poplatku se osvobozují:

     majitelé čp. 1,čp.4, čp.9,  čp. 57, čp.70, čp.89, če.10 a majitelé chat v chatové osadě v Luhu.

      Výše zmíněné nemovitosti neprodukují odpad, nebo nejsou v dosahu obslužnosti vyvážející

      firmou.  Další nemovitosti , které nejsou obývané ani jinak využívané na základě písemné žádosti,

      kterou posoudí  ZO.

 

 (2) Úleva se poskytuje / nárok na úlevu od poplatků má:

      nezletilé osoby  ( do 18-ti let ) ve výši 250,- Kč

 

 (3) Pokud má občan trvalý pobyt v obci Hejná, kde se ale celoročně nezdržuje, může být 

      osvobozen od poplatku, pokuď prokáže uhrazení poplatku v jiné obci, městě a

      písemně požádá o úlevu.

 

Pozn. Úlevou se rozumí snížení poplatkové povinnosti vyjádřené procenty nebo

pevnou částkou. Osvobozením se rozumí úplné vyjmutí z poplatkové povinnosti. Úleva či

osvobození musí respektovat zásadu zákazu diskriminace, aby nedocházelo k nedůvodnému

zvýhodňování jedné skupiny poplatníků před druhou.

 

 

Čl. 7

Navýšení poplatku

 

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu

obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.7

(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. 8

 

 

Čl. 8

Odpovědnost za zaplacení poplatku

 

(1) Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za

zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně;

zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník.

7 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

8 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

(2) Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří obecní úřad

poplatek jednomu z nich.

 

 

Čl. 9

Přechodné a zrušovací ustanovení

 

(1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2011, ze dne 11.11.2011

(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnost této vyhlášky se posuzují podle

dosavadních právních předpisů.

 

 

Čl. 10

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1..2013 dnem vyhlášení z důvodu naléhavého obecného zájmu.

 

 

 

 

 

                                                                   

...................................                                                     ..........................................

 Vlastimil Šatra                                                                       Milan Novák

   místostarosta                                                                            starosta

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 31.12.2012

 

 

Sejmuto z úřední desky dne: 15.1.2013

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ