| OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení za rok 2004

Usnesení z veřejného zasedání OZ č.1/2004

dne 26.1.2004

OZ schvaluje :

program zasedání

volbu návrhové komise ve složení : předseda M.Kordíková,členové Štípek Vojtěch a Milan Novák

zakoupení tiskárny a plechové skříně pro OÚ nad rámec rozpočtu do částky 18.000 Kč

prominutí poplatku za odvoz domovního odpadu pro p.Hlavatou a p.Bečváře

 

OZ bere na vědomí :

závěrečnou zprávu Svazku obcí Pošumaví za rok 2002

 

  

předseda návrhové komise :                                     členové návrhové komise :

 

Usnesení z veřejného zasedání OZ č. 2/2004

dne 22.3.2004

Zastupitelé obce na svém zasedání:

Schvalují:  Návrhovou komisi ve složení: předseda Milan Novák,

                                                            členové Marie Hlavatá, Vojtěch Štípek

                                                            Členové jsou zároveň ověřovateli zápisu.

                Směrnice pro provedení inventury

                Inventurní komisi ve složení: předseda Milan Novák

                                                           členové Marie Kordíková, Jitka Hnídková

                Zadání vypracování územního plánu obce firmě UrbioProjekt Plzeň

                Odprodej vyřazené tiskárny za 100,-Kč – špatný tisk

                Obecně závaznou vyhlášku o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejném prostranství

                Úprava rozpočtu – zvýšení dotace pro státní správu z 1 900 na 2 050 Kč

                Úprava návsi – vysazení zeleně do 300 tisíc

                Odprodej betonových rour za 10,-Kč použitého lesního pletiva za 400,- Kč

 

 Berou na vědomí:

                Kontrolu VZP ze dne 10.2.2004

 

 Neschvalují:

                Prodej obecního pozemku pč1/5 panu Šatrovi Josefovi Hejná č.p.51 a Petříkové Marcele Hejná č.p.94

 

předseda komise                           členové komise

 

Usnesení z veřejného zasedání OZ č.3/2004

dne 28.5.2004

 

Zastupitelé na svém zasedání :

 Schvalují:

              1) Návrhovou komisi ve složení: předseda: Kordíková Marie

                                                              členové: Novák Milan, Hnídková Jitka

                                                              Členové komise jsou zároveň ověřovateli zápisu.

              2) Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu obce Dětský den do výše 3tis.Kč

                  maximálně. Za finanční prostředky bude nakoupeno občerstvení a ceny

                  za soutěže.

              3) Zvýšení odměn pro zastupitele:

                  Starostka – 8 500,-Kč

                  místostarostka – 5 000.- Kč

                  předseda fin. výboru – 930,- Kč

                  předseda rev. výboru + kulturní komise – 1 600.- Kč

                  předseda pov. komise + místní hospodářství – 1 600.-Kč

              4) Opravu stávajících garáží na návsi, s tím, že si obec vezme na opravu

                  půjčku od Komerční banky.Oprava proběhne v příštím roce.

              5) Zakoupení přístroje na pitnou vodu do kanceláře OÚ.

              6) Úpravu rozpočtu :

                                 Příjmy: Prodej dřeva + 150 000,-

                                    Dotace na volby + 22 125,-

                                             Daň z příjmu práv. osob - obec + 108 284,-

                          Vydání: Daň z příjmu práv osob – obec + 108 284,-

                                             Volby – předpoklad + 11 400,-

                                     Lesy - materiál +60 000,-

                                              lesní práce – služby +220 000,-

                                    Dokončení plynofikace + 307 000,-

Berou na vědomí:    Usnesení zasedání

 

předseda                                       členové

 

Usnesení z veřejného zasedání OZ č.4/2004

dne 30.6.2004

Zastupitelé na svém zasedání:

Schvalují: 1) Návrhovou komisi ve složení: předseda – Kordíková Marie

                                                               členové – Novák Milan, Štípek Vojtěch

                                                                               Členové komise jsou zároveň ověřovateli zápisu.

              2) Zprávu o hospodaření obce a závěrečný účet za rok 2003

              3) Zprávu o hospodaření svazku obcí a závěrečný účet za rok 2003

              4) Úpravu rozpočtu takto:

                               Příjmy: Pol. 2111 + 250 tis.

                               Výdaje: Pol. 5169 lesy + 100 tis.

                                                  2343 + 150 tis.

                                                  5169 komun.+ 190 tis

                                                  5321 škola + 33 tis

                                                  3111 - 30 tis

                                                  5141 úroky + 14 tis

                                                  5169 odpady + 10 tis

                                             ----------------------------------

                                                      celkem + 370 tis

                                                      5169 zeleň - 150 tis

                                               dotace na komunikaci + 90 tis

                                                     5137 DHDM+ 5 tis

                                                     5139 mat. + 5 tis.

                                                     5173 dotace + 5 tis.

                                                     5154 elekt. + 12 tis.

                                                     5169 služby + 30 tis

                                     ------------------------------------------------

                                                           celkem + 250,40 tis

                                               Příjmy po změnách – 2 082,13tis

                                               Výdaje po změnách – 2 276,78 tis

Rozpočet je nevyrovnaný. rozdíl mezi příjmy a výdaji bude uhrazen z finanční rezervy na BÚ, která činí celkem 204,89 tis.Stavební dozor – 60 tis stav. dozor plynofikace bude z důvodu nové rozpočtové skladby přesunut z položky 5169 na pol.2661.

 

Předseda :                                                       Členové:

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ