| OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení z veřejných zasedání OZ 2002,2003

Usnesení OZ za rok 2002

 

Usnesení z veřejného zasedání OZ ze dne 8.2.2002

Předseda návrhové komise : Kordíková Marie

Členové : Kohoutová Marta

Osahlová Věra

Schvaluje : Program veřejného zasedání

Volbu zapisovatele a dvou ověřovatelů

Volbu návrhové komise

Rozpočet obce na rok 2002

Neschvaluje : Odprodej veřejného osvětlení ZPČ energetice

Ukládá : ----

Usnesení z veřejného zasedání OZ v Hejné dne 12.4. 2002

Složení návrhové komise : Předseda - Marie Kordíková

Členové - Milan Novák

Vladimír Hodánek

Schvaluje : Program zasedání

Zapisovatele, předsedu návrhové komise a dva ověřovatele

Příslib prodeje obecních pozemku p. Franclovi

Rozdělení pozemku 664/2 na dvě části a výstavbu kolny na nově vzniklém pozemku č. 664/3

Přezkoumání hospodaření obce za rok 2001

Zrušení vyhlášky 4/2001 o zimní údržbě komunikací

Zvýšení odměn pro starostku obce a pololetní odměny všem zastupitelům obce

Zakoupení počítačové sestavy pro potřeby OÚ

Zadání vypracování LHP - doporučuje výběr z více nabídek

Realizaci projektu “Integrovaný plán rozvoje infrastruktury cestovního ruchu sdružení obcí Sušicka - mikroregion Pošumaví”.

Neschvaluje : Předložený návrh na vypracování LHP

Ukládá : Projednání financování celkové údržby kostela v Hejné.

Usnesení z veřejného zasedání OZ dne 25.6.2002 ve 20.00 hodin

Předseda komise : Marie Kordíková

Členové : Vojtěch Štípek

Vladimír Hodánek

Schvaluje : Opravu hráze potoka

Prodej akcií Čs. spořitelny

Usnesení z veřejného zasedání OZ dne 6.8.2002

Zastupitelé obce Hejná schvalují:

program zasedání

zapisovatele, dva ověřovatele a předsedu návrhové komise

stavební úpravu domu čp. 11 p. Francl

spolupráci s městskou knihovnou v Horažďovicích a uzavření

smlouvy o poskytování regionálních služeb

roční zápis v kronice obce

prodej obecního pozemku manželům Kubičkovým a stanovují cenu pozemku na 10 Kč za m2

zaplacení fa.neinvestičních nákladů škol v Horažďovicích připadajících na 1 žáka pouze ve výši zálohy 42 000, Kč

Stanovují:

7 členů zastupitelstva pro komunální volby v roce 2002

Nevyjadřují se:

ke stavbě větrné elektrárny na pozemku p. Francla se OZ vyjádří až ke stavebnímu řízení

Usnesení z veřejného zasedání OZ 17.9.2002 v Hejné

Zastupitelé obce Hejná schvalují:

program zasedání

zapisovatele, předsedu návrhové komise a dva ověřovatele

zřizovací listinu knihovny a knihovní řád

OZV pro provoz hřbitova

smlouvu se SFŽP ČR na čerpání dotace na výstavbu plynovodu

změny v rozpočtu obce

spolupráci s firmou EKO _ KOM v oblasti separovaného odpadu

uvolnění 10 000,- z rozpočtu obce na reprezentační účel

Usnesení z ustavujícího zasedání OZ konaného 12.11.2002 v 18 hod.

Volební a návrhová komise ve složení :Předseda: Nováková Iveta

Členové: Hodánek František Osahlová Věra

Zastupitelé schvalují: Program zasedání

Volbu mandátní komise

Volbu volební a návrhové komise

Způsob volby starosty, místostarosty a předsedů komisí

Volbu starosty, místostarosty a předsedů komisí revizní a finanční

Odměňování OZ dle zákona 386/2002 Sb.

Usnesení z ustavujícího zasedání

Nedoporučuje: Stanovit uvolněného člena obecního zastupitelstva.

Usnesení z veřejného zasedání OZ 2003

 

Usnesení z veřejného zasedání dne 2.1.2003

Obecní zastupitelé schvalují:Program zasedání

Návrhovou komisi ve složení – předseda Kordíková Marie

- členové Novák Milan

Štípek Vojtěch

Rozpočtové provizorium

Usnesení z veřejného zasedání OZ dne 14.1.2003 v 19.hod.v Hejné

Zastupitelé obce schvalují: Program zasedání

Jako zapisovatele Hnídkovou Jitku po celý rok 2003

Návrhovou komisi ve složení :předseda Kordíková Marie

členové Novák Milan, Štípek Vojtěch

Odměny pro předsedy komisí Kordíkovou Marii a ŠtípkaVojtěcha

ve výši dvojnásobku základní odměny

Prodej pozemku p. Štěpánkovi p.č. 679/5 – 6m za 10 Kč za m

Ukládá: -------

Usnesení z veřejného zasedání OZ 11. 3. 2003 ve 20 hod.

Předseda návrhové komise: p. Milan Novák

Členové: p.Vojtěch Štípek

p. Václav Kohout

Zastupitelé obce schvalují:

- volbu návrhové komise

- rozpočet obce na rok 2003

- odkoupení pozemku k.č- . 41 od paní Marie Kloudové za cenu 10 Kč- /m

a zaplacení kupní smlouvy a převod nemovitosti

- nákup multifunkční tiskárny a rozšíření paměti počítače v ceně 18.000,-Kč

- vyplacení dalších ( pololetních) odměn zastupitelům ve výši poloviny

měsíční odměny

Usnesení z veřejného zasedání OZ ze dne 1.4.2003

Obecní zastupitelé schvalují:Program zasedání

Návrhovou komisi ve složení: Předseda – Novák Milan

Členové - Štípek Vojtěch

Zdeněk Josef

Uzavření veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti ve věci

přestupkové komise

Uzavření smlouvy na servis PC s firmou Kinetic KT spol. s.r.o. Klatovy

Usnesení z veřejného zasedání OZ dne 25.4.2003

Zastupitelé schvalují : Program zasedání

Návrhovou komisi ve složení : předseda - Kordíková Marie

členové - Štípek Vojtěch

Novák Milan

Neschvalují : Poskytnutí finančního příspěvku městu Sušice na zachování dětské LSPP.

Poskytnutí finančního příspěvku městu Horažďovice na zachování LSPP.

Usnesení z veřejného zasedání dne 24.6.20003

Složení návrhové komise: Předseda: Kordíková Marie

Členové: Novák Milan, Hlavatá Marie

Zastupitelé obce schvalují:Program zasedání

Závěrečný účet obce za rok 2002

Upravený rozpočet na rok 2003

Požární řád obce

Neschvalují:

Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2002

Nesouhlasí se zprávou o hospodaření v odstavci “ Rozpočet” , kde se uvádí, že rozpočet obce byl schválen jako vyrovnaný ale ve výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu je vykázána jiná částka. Toto vzniklo tím, že kontrolor krajského úřadu nevzal v úvahu položku - 8126 převod peněz z TV a položku 8223 - půjčka na příjmových účtech, dále položku 8224 - splátku úvěru na výdajovém účtu. Tyto položky byly v minulých letech vždy součástí rozpočtu a proto jsme je do rozpočtu zahrnuli i v roce 2002. Dále nesouhlasí s tím, že změna rozpočtu, která byla schválena v zastupitelstvu 17.9.2002 nebyla promítnuta v účetnictví. V roce 2002 nám sestavy o plnění rozpočtu zpracovával okrasní úřad, který na nás žádné změny rozpočtu nepožadoval. Změny jsme si prováděli vždy jako pomocný doklad. V ostatních bodech zastupitelé ze zprávou o přezkoumání souhlasí.

Náprava:

V roce 2003 již obec schválila rozpočtové provizorium tak jak ukládá zákona a ve stanovené lhůtě byl schválen závěrečný účet.

Doporučení:

Zastupitelé doporučují pro přezkoumání hospodaření obce za rok 2003 objednat audit, který si obec zaplatí z rozpočtu obce.

Usnesení z veřejného zasedání OZdne 9.9.2003

Zastupitelé schvalují:1. Program zasedání

2. Volbu návrhové komise ve složení: předseda Kordíková Marie, členové

Novák Milan, Štípek Vojtěch – členové jsou zároveň ověřovateli zápisu

3. Odprodej části pozemku 640/1 na Radvance za 10Kč / m3

4. Úpravu rozpočtu na rok 2003

Ukládá:

Starostce obce projednat s firmou Hasit a.s. Velké Hydčice stížnost občanů na zvýšenou prašnost v obci.

Usnesení z veřejného zasedání OZ 13.10.2003 v Hejné

Zastupitelé schvalují:

1) Program zasedání

2) Návrhovou komisi ve složení: předseda : Kordíková Marie

členové : Novák Milan, Štípek Vojtěch

3) Zapisovatelku Kordíkovou Marii

4) Obecně závaznou vyhlášku 2/2003 “ Požární řád obce”

5) Uzavření smlouvy na funkci lesníka s p. Kubernou.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ