| OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Veřejné zasedání OZ 10.5.2011

Zápis ze zasedání OZ 10.5.2011

1)   Zasedání Zastupitelstva obce Hejná bylo zahájeno v 19.00 hodin starostou obce Milanem Novákem.

Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce  Obecního úřadu Hejná zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 3.5.2011 do 10.5.2011. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

Starosta obce dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

2)   Volba návrhové komise-starosta navrhl předsedou návrhové komise p.Vlastimila Musila, členy p.Marii Kordíkovou a p.Jitku Hnídkovou. Starosta vyzval ZO, aby se vyjádřili a potom hlasovali. Nebyly vzneseny žádné protinávrhy

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Hejná schvaluje předsedou návrhové komise p.Vlastimila Musila a členy p.Marii Kordíkovou a p.Jitku Hnídkovou

 

Výsledek hlasování:   Pro 6          Proti 0          Zdrželi se 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

 

3)   Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p.Vlastimila Šatru a p.Rajmunda Ušiaka  a zapisovatelem p.Ivetu Novákovou . Starosta vyzval ZO, aby se vyjádřili a potom hlasovali. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Hejná určuje ověřovateli zápisu p.Vlastimila Šatru a p.Rajmunda Ušiaka a zapisovatelem p.Ivetu Novákovou

 

Výsledek hlasování:   Pro 6         Proti 0          Zdrželi se 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

4)   Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Diskuse: Nikdo se diskuse nezúčastnil

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

      Návrh usnesení:

    Zastupitelstvo obce Hejná schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

 

1)    Zahájení

2)    Volba návrhové komise

3)    Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o     obcích)

4)    Schválení programu zasedání

5)    Prodloužení splatnosti faktury na 21 dní za užívání veřejného prostranství dle vyhlášky 1/2011

6)    Zhotovení asfaltu před hasičskou zbrojnicí

7)    Schválení rozpočtového opatření č.2

8)      Usnesení

9)      Závěr

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6           Proti 0            Zdrželi se 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

 

5)   Starosta seznámil ZO s žádostí p. Josefa Jůna o prodloužení splatnosti na faktuře na 21 dní za poplatek za užívání veřejného prostranství dle vyhlášky 1/2011.  

Diskuse: nikdo se do diskuse nepřihlásil

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Hejná schvaluje prodloužení splatnosti p. Josefu Jůnovi na 21 dní.

 

Výsledek hlasování:   Pro 6        Proti 0          Zdrželi se 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

 

6)    Starosta seznámil ZO s nabídkou zhotovení asfaltu a podkladu ze štěrkodrti před hasičskou zbrojnicí a klubovnou m2 za 1080,-Kč a celková plocha 360 m2. Tato úprava nebyla zahrnuta v ceně stavby hasičské zbrojnice a klubovny firmou Zetes a stejně se musí vyřešit. Druhou variantu ( zámková betonová dlažba ) nedoporučila firma Zetes ani Ing.Jiří Lejsek, který stavbu projektoval. Je třeba prostranství před zbrojnicí upravit do 27.5.2011.  

Diskuse: p. Ušiak-betonová zámková dlažba by se nehodila do naší obce

               p.Musil-zámková dlažba by byla o něco levnější, ale hodně záleží na  kvalitě podloží

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Hejná schvaluje zhotovení asfaltu před novou hasičskou zbrojnicí.

 

Výsledek hlasování:   Pro 6         Proti 0          Zdrželi se 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

 

7) Starosta přečetl Rozpočtové opatření č.2.

Diskuse: Nikdo se diskuse nezúčastnil

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Hejná schvaluje rozpočtové opatření č,2

 

Výsledek hlasování:   Pro 6         Proti 0          Zdrželi se 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

 

8)          Usnesení – přečetl p. Vlastimil Musil - ZO jednohlasně schválilo.

 

9)          Závěr – starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ukončil.

 

 

 

Zápis byl vyhotoven: 12.5.2011

 

 

Zapisovatel : Iveta Nováková

 

Ověřovatelé zápisu : Vlastimil Šatra

 

                                      Rajmund Ušiak

 

 

Starosta obce : Milan Novák

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ