| OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Veřejné zasedání sne 22.4.2011

Zápis ze zasedání OZ 22.4.2011

1)   Zasedání Zastupitelstva obce Hejná bylo zahájeno v 19.00 hodin starostou obce Milanem Novákem.

Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce  Obecního úřadu Hejná zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 15.4.2011 do 22.4.2011. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

Starosta obce dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

2)   Volba návrhové komise-starosta navrhl předsedou návrhové komise p.Vlastimila Musila, členy p.Marii Kordíkovou a p.Jitku Hnídkovou. Starosta vyzval ZO, aby se vyjádřili a potom hlasovali. Nebyly vzneseny žádné protinávrhy

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Hejná schvaluje předsedou návrhové komise p.Vlastimila Musila a členy p.Marii Kordíkovou a p.Jitku Hnídkovou

 

Výsledek hlasování:   Pro 6          Proti 0          Zdrželi se 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

 

3)   Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p.Vlastimila Šatru a p.Jiřího Langmajera  a zapisovatelem p.Jitku Hnídkovou . Starosta vyzval ZO, aby se vyjádřili a potom hlasovali. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Hejná určuje ověřovateli zápisu p.Vlastimila Šatru a p.Jiřího Langmajera a zapisovatelem p.Jitku Hnídkovou

 

Výsledek hlasování:   Pro 6         Proti 0          Zdrželi se 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

4)   Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu byl vznesen  návrh na doplnění programu starostou obce Milanem Novákem – schválení dlouhodobého úvěru.

Diskuse: Nikdo se diskuse nezúčastnil

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

      Návrh usnesení:

    Zastupitelstvo obce Hejná schvaluje následující program ustavujícího zasedání i s doplněným bodem:

 

1)    Zahájení

2)    Volba návrhové komise

3)    Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o     obcích)

4)    Schválení programu zasedání

5)    Nákup vývěsky před obchod

6)    Projednání rozpočtové úpravy + nákup dětských knih do knihovny

7)    Projednání návrhu koupě rybníka – vyjádření občanů

8)    Projednání smlouvy s firmou na přezkum hospodaření

9)    Hospodaření v lesích

10)   Úklid v Kovářovce

11)   Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu

12) Digitalizace obce

13)Rozštěpkování větví u mobiliáře naučné stezky

14)Dlouhodobý úvěr

15)Diskuse na jiná témata, než je v programu

16)                        Usnesení

17)                        Závěr

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6           Proti 0            Zdrželi se 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

 

5)   Nákup vývěsky-starosta navrhl nákup hliníkové vývěsky na zeď před obchod místo staré nefunkční, která je krytá sklem. Cena je cca 5 000,-Kč.

Diskuse: Vl. Musil – navrhl, že zhotoví levnější vývěsku do 2 000,-Kč z polystyrenové desky a dřevěného rámu.

J.Langmajer-chce, aby byla veřejně přístupná.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Hejná schvaluje levnější variantu vývěsky. P.Vlastimil Musil zajistí výrobu u p. Hodánka

 

Výsledek hlasování:   Pro 4        Proti 2          Zdrželi se 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

 

6)    Rozpočtová úprava-starosta seznámil s jednotlivými body úpravy rozpočtu č.1/2011a také nákup knih do knihovny, které jsou určeny pro malé děti a začínající školáky. Položka nákup služeb je navýšená o zaplacené faktury na přeshraniční spolupráci, která nás stála již cca 22 tis. Kč.

Diskuse: Nikdo se diskuse nezúčastnil.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Hejná schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2011 a nákup knih do knihovny

 

Výsledek hlasování:   Pro 6         Proti 0          Zdrželi se 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

 

7) Koupě rybníka – opět se ozval p. Dudáš, jestli obec Hejná má zájem o koupi rybníka. Nabídnutý pozemek je stále za cenu 100,-Kč za m2. Starosta vyzval přítomné, aby se k tomuto tématu vyjádřili.

Diskuse: Vl. Šatra – cena je nadsazená a obec vodní plochu užívá déle jak 10 let a proto si myslí, že by se mohlo zřídit věcné břemeno

Starosta – věcné břemeno s užíváním nemá souvislost

Musil-konzultace u právníka jestli může chtít takovou cenu a jestli máme předkupní právo za odhadní cenu

Starosta-chtěl jsem pro obec tuto vodní plochu koupit, a to v zájmu občanů. Myslím si, že to má pro obec význam.

 Starosta-pověřuje místostarostu, aby zjistil situaci u právníka

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Hejná se ke koupi rybníka nevyjádřilo a tento bod odkládá na další zasedání

 

8) Firma HZ Plzeň-starosta informoval občany, že obec bude muset platit DPH již v první polovině letošního roku a proto jsme oslovili firmu, která nám pomůže s účtováním DPH. Starosta ZO předložil navrženou smlouvu s firmou HZ Plzeň.

Diskuse: Nikdo se diskuse nezúčastnil

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Hejná schvaluje uzavření smlouvy s firmou HZ Plzeň

 

Výsledek hlasování:   Pro 6         Proti 0          Zdrželi se 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

 

9)    Hospodaření v lesích – starosta informoval o těžbě v lesích, o sázení pasek a jejich vyčištění. Konstatoval, že je mu líto, že občané nemají zájem o vyklizení paseky po těžbě, kde se nachází spousta dřeva, které se nedalo použít k prodeji.

Diskuse: Nikdo se diskuse nezúčastnil

 

10) Kovářovka - na nepořádek v Kovářovce nás upozornila kontrola, která proběhla v našich lesích v zimě. Minulý týden zaměstnanec na VPP tento nepořádek uklidil a odvezl do nebezpečného odpadu, který se shromažďoval na návsi k odvezení na skládky firmou Becker. Byly toho 4 káry za osobní automobil.

Diskuse: Vl. Šatra-je třeba nafotit a poslat na životní prostředí

 

11)   Svoz odpadu – odpad bude odvezen 23.4.2011 ráno. Občané na toto byli upozorněni a měli možnost odpad navézt na místa k tomu určená. Při nakládce odpadu bude přítomen místostarosta. Sběr železného šrotu zajistilo SDH Hejná, ale veškerý železný šrot byl vysypán na výkrmě Hejná, protože nebyl zajištěn dostatek valníků, jako v uplynulých letech.

Diskuse: Nikdo se diskuse nezúčastnil

 

12)   Digitalizace obce-starosta informoval občany, že dne 12.5.2011 v době 9.00-12.00 hod a 13.00-17.00 hodin bude na obecním úřadě vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát. Za přítomnosti zaměstnanců katastrálního úřadu. Text celého oznámení je vyvěšen na úřední desce OÚ Hejná i na internetové úřední desce.

Diskuse: Nikdo se diskuse nezúčastnil

 

13)     Štěpkování na naučné stezce - starosta poděkoval zastupitelům a p. J.Hlaváčovi, kteří se zúčastnili štěpkování větví ořezaných na rozcestí u mobiliáře naučné stezky a větví u rybníka. P.Hlaváč poskytl také techniku. Práce byla velmi namáhavá a bohužel prováděná v dešti, ale akci se nám podařilo dokončit za dva dny.

Diskuse: Nikdo se diskuse nezúčastnil

 

14)     Dlouhodobý úvěr – na dokončení výstavby Hasičské zbrojnice a společenské centrum Hejná  je třeba, aby si obec vzala dlouhodobý úvěr, který bude kryt blanko směnkou a to z důvodu, že obec nezastavila obecní majetek. Takže v případě, že nebude schopna splácet, bude tato blanko směnka použita. Blanco směnka vlastně není směnka, neboť neosahuje všechny zákonem požadované náležitosti pro to, aby to byla směnka.

Směnkou se blankosměnka stane až tehdy, kdy se vyplní. Blankosměnka se používá jako        zajišťovací směnka. Zajištění se realizuje zpravidla tak, že v blankosměnce není vyplněná směnečná suma a datum splatnosti.

Diskuse: Nikdo se diskuse nezúčastnil

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Hejná schvaluje dlouhodobý úvěr 1 200 000,-Kč, který bude zajištěn krycí blankosměnkou obce.

 

Výsledek hlasování:   Pro 6        Proti 0          Zdrželi se 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

 

15)     Diskuse na jiná témata než byla v programu –

M.Novák-kdy přijdou peníze se SZIF.

Starosta – po kolaudaci Hasičské zbrojnice požádáme SZIF o kontrolu a peníze by měly přijít do 60-ti dnů, ale ze zkušeností od ostatních obcí tyto fin.prostředky přicházejí i po půl roce.

Starosta – komunikace-opozdily se z důvodu nepřízně počasí a v letošním roce došlo ze strany státu k pozastavení všech limitek až do března. Začínají se dělat až nyní.

VL.Musil – před p.Polatou je špatný odtok vody při deštích. Navrhuji vybudovat katr 1 m x 1 m a překopat komunikaci, aby tato voda odtékala do potoka.

Starosta – v komunikaci je umístěn plyn a telekomunikační kabely. Z tohoto důvodu vidím tuto akci nereálnou.

Vl. Musil – zadní část pozemku by se mohla odbagrovat (rýha) aby voda mohla odtékat za p. Štěpánka.

Starosta – nevidím v tom problém a 1 hodinu práce bagru obec uhradí, aby majitelé navazujících pozemků měli lepší přístup na své pozemky.

J.Langmajer – proč se provádí kácení na paseky – nevypadá to hezky

Starosta – obec má stanovený těžební plán, který musí dodržet a i přes to nemá obec tento plán splněn. Na paseky se těží z toho důvodu, že takto je dané hospodaření v lesích. Jsou na to normy. Tento způsob těžby je obvyklý ve všech lesích.

 

16)     Usnesení – přečetla p. Kordíková - ZO jednohlasně schválilo.

 

17)     Závěr – starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ukončil.

 

 

 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven: 27.4..2011

 

 

Zapisovatel : Jitka Hnídková

 

 

 

Ověřovatelé zápisu : Vlastimil Šatra

 

                                      Jiří Langmajer

 

 

 

 

Starosta obce : Milan Novák

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ