| OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Hejná dne 29.12.2010

Zápis ze zasedání OZ 29.12.2010

1)   Zasedání Zastupitelstva obce Hejná bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Milanem Novákem

Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce  Obecního úřadu Hejná zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 20.12.2010 do 29.12.2010. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

Starosta obce dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu .7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

2)   Volba návrhové komise-starosta navrhl předsedou návrhové komise p.Jiřího Langmajera členy p.Vlastimil Šatra a p.Vlastimil Musil. Nebyly vzneseny žádné protinávrhy

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Hejná schvaluje předsedou návrhové komise p.Jiřího Langmajera a členy p.Vlastimila Šatru a Vlastimila Musila

 

Výsledek hlasování:   Pro 6          Proti 0          Zdrželi se 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

 

 

3)   Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p.Jitku Hnídkovou a p.Rajmunda Ušiaka a zapisovatelem p.Ivetu Novákovou  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Hejná určuje ověřovateli zápisu p.Jitku Hnídkovou a p.Rajmunda Ušiaka a zapisovatelem p.Ivetu Novákovou

 

Výsledek hlasování:   Pro 6         Proti 0          Zdrželi se 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

4)   Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

      Návrh usnesení:

    Zastupitelstvo obce Hejná schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

1)    Zahájení

2)    Volba návrhové komise

3)    Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o     obcích)

4)    Schválení programu zasedání

5)    Hospodaření a práce OÚ a ZO Hejná v roce 2010

6)    Projednání a schválení rozpočtu a rozpočtového výhledu

7)    Projednání a schválení rozpočtové opatření

8)    Hasičská zbrojnice-projednání a schválení úvěrů

9)    Dotace-Dispoziční fond-přeshraniční spolupráce cíl3

10)   Podání žádosti k projektu PSOV PK

11)   Oprava komunikací-projednání s občany

12)   Úložiště jaderného odpadu v Maňovicích

13)                        Usnesení

14)                        Závěr

 

Výsledek hlasování:   Pro 6           Proti 0            Zdrželi se 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

 

5)   Starosta obce informoval občany s hospodařením obce za uplynulý rok. Náklady byly malé, protože se žádalo na dotace a v roce 2010 se akce jen začaly a dodělají se až v roce 2011. Obec požádala o pracovníka na VPP, který se nám osvědčil a ušetřil obci hodně fin.prostředků,  vykonává momentálně práci na obecních cestách a v prosinci uklízel sníh v obci a sypal obecní komunikace, na jaře bude zase sekat trávu a ještě je třeba pálit v lese na pasekách. Starosta se pokusí ještě zažádat o jednoho zaměstnance. Na účtech k 29.12.2010 je zhruba 766 tis. Kč

6)   Starosta obce předložil zastupitelstvu obce návrh rozpočtu, který visel na úřední desce od 14.12.2010 a byl sejmut 29.12.2010, aby se k němu vyjádřili. Přečetl jen významné položky z tohoto rozpočtu a otevřel diskusi: Nikdo k rozpočtu neměl připomínku.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Hejná schvaluje rozpočet na rok 2011- příjmy ve výši 12 511,9 tis. Kč + financování 1 200,- tis. Kč, výdaje ve výši 13 394,61,- tis. Kč + financování 201,71,- tis. Kč  a rozpočtový výhled obce na roky 2012, 2013 a 2014.

 

Výsledek hlasování:   Pro 6         Proti 0          Zdrželi se 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

 

7)    Starosta předložil a přečetl  ZO a přítomným občanům rozpočtové opatření č.11,12 a 13. Nikdo neměl k rozpočtovému opatření připomínku.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Hejná schvaluje rozpočtové opatření č.11,12 a 13

 

Výsledek hlasování:   Pro 6         Proti 0          Zdrželi se 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

 

8)    Hasičská zbrojnice- starosta informoval přítomné o probíhajících pracích. Obec se snaží šetřit, ale stejně si musí vzít úvěr ve výši 1,2 mil.Kč u Komerční banky na 7 let s úrokem 2,7 % a krátkodobý úvěr na dotaci zhruba na 6 měsíců na 1,8 mil.Kč.

Starosta obce otevřel diskusi k tomuto bodu: Nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Hejná schvaluje dlouhodobý úvěr na hasičskou zbrojnici ve výši 1,2 mil. Kč a krátkodobý úvěr na hasičskou zbrojnici ve výši dotace, kterou obec má dostat od SZIF.

 

Výsledek hlasování:   Pro 6         Proti 0          Zdrželi se 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

 

9)    Dispoziční fond-naučná stezka. Starosta informoval o stavu projektu, práce na naučné stezce se dokončují, jen zbývá osadit nad Hejnou mobiliář (mapu a stůl a lavici). Pracovník obce na VPP vyčistí a vyřeže cestu na Klocno, aby se obnovila. Dále starosta informoval, že obec požádala o dotaci na Přeshraniční spolupráci s Regenem, na které se budou opět podílet všechny tři obce, jako při Naučné stezce. Akce se bude konat v květnu 2011. Dotaci máme přislíbenu ve výši 2 554 eur.

Starosta k tomuto bodu otevřel diskusi: Nikdo neměl připomínky.

Starosta  vyzval ZO aby schválilo dotaci na přeshraniční spolupráci.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Hejná schvaluje dotaci na Přeshraniční spolupráci ve výši 2 554 eur.

 

Výsledek hlasování:   Pro 6         Proti 0          Zdrželi se 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

 

10)                 PSOV-budeme žádat na investiční akci. Žádost musí být podána do 28.1.2011. Ještě ZO musí projednat na které akce se bude žádat.

Starosta otevřel k tomuto bodu diskusi:

-p. Fr. Hodánek-bylo by třeba opravit vodoteč, je v dezolátním stavu, hlavně přítok do nádrže je třeba vyhrabat a udělat odkalovací nádrž. Dále potok u výtoku z nádrže je také v dezolátním stavu. Taras na návsi - bylo třeba zaspárovat kameny, aby mezi nimi nerostly rostliny a dále na hřbitově je třeba přebetonovat cihly na obvodní zdi a na márnici vyměnit tašky.

-p.Vl.Musil – především je třeba udělat rýhu kolem zdi kostela, aby netekla voda pod kostel.

ZO bere na vědomí návrhy občanů a vybere nejdůležitější projekt.

 

11)                 Oprava komunikací-starosta informoval občany, že požádal o odložení stavby a to z důvodu špatného počasí. Stavba se dokončí na jaře. Každý kus stavby se bude projednávat s jednotlivými občany, kterých se to bude týkat. Je třeba aby fungovala komunikace s OÚ a občany.

 

12)                 Úložiště jaderného odpadu v Maňovicích-starosta seznámil občany s problematikou výstavby úložiště jaderného odpadu v Maňovicích. Zdůraznil, že se problém týká nás všech a že OÚ Hejná plně podpoří nesouhlas s tímto projektem.

 

13)                 Usnesení – přečetl p. Jiří Langmajer. ZO usnesení jednohlasně schválilo.

 

 

14)                 Starosta poděkoval ZO a přítomným občanům, popřál všem hodně štěstí a zdraví do roku 2011 a zasedání ukončil.

 

 

 

Přílohy:4

 

 

Zápis byl vyhotoven: 7.1.2011

 

 

Zapisovatel : Iveta Nováková

 

 

 

Ověřovatelé zápisu : Jitka Hnídková

 

                                      Rajmund Ušiak

 

 

 

 

Starosta obce : Milan Novák

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ