| OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení z ustavujícího zasedání dne 13.11.2010

Zápis ze zasedání OZ 13.11.2010

1)   Zasedání Zastupitelstva obce Hejná bylo zahájeno v 19.00 hodin dosavadním starostou obce Milanem Novákem

Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 29.11.2010  žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce  Obecního úřadu Hejná zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 2.11.2010 do 13.11.2010 Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

Starosta obce dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu .7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 A předal slovo panu Langmajerovi, který je tímto do zvolení starosty obce předsedajícím.

2)   Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).  Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích

 „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2). Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

3)   Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu a zároveň členy návrhové komise  p.Vlastimila Musila a p.Rajmunda Ušiaka a zapisovatelem p.Ivetu Novákovou  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Hejná určuje ověřovateli zápisu a členy návrhové komise  p.Vlastimila Musila a p.Rajmunda Ušiaka a zapisovatelem p.Ivetu Novákovou

 

Výsledek hlasování:   Pro 7          Proti 0          Zdrželi se 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

4)   Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

Návrh usnesení:

    Zastupitelstvo obce Hejná schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

Zahájení

Složení slibu členů zastupitelstva

Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o     obcích)

Schválení programu zasedání

Volba starosty a místostarosty obce

o   určení počtu místostarostů

o   určení způsobu volby starosty a místostarosty

o   volba starosty

o   volba místostarosty

Zřízení finančního a kontrolního výboru

o   určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

o   volba předsedy finančního výboru

o   volba předsedy kontrolního výboru

o   volba členů finančního výboru

o   volba členů kontrolního výboru

 

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)

Rozpočtové opatření

Diskuse

Usnesení

Závěr 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7           Proti 0            Zdrželi se 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

 

5)          - Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

 

 Návrh usnesení:

      Zastupitelstvo obce Hejná schválilo zvolení jednoho místostarosty.

      Výsledek hlasování:   Pro 7            Proti 0            Zdrželi se 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

 

-  Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba  starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou ověřovateli zápisu spočítány a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Člen zastupitelstva p.Jiří Langmajer podal návrh na tajné hlasování. Předsedající dal o tomto návrhu hlasovat:

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Hejná schvaluje tajný způsob volby starosty a místostarosty postupem uvedeným předsedajícím.

Výsledek hlasování:   Pro 7         Proti 0       Zdrželi se 0

 

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

 

- Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O kandidátech bude hlasováno tak, že se jejich jméno doplní do připravených hlasovacích lístků a volba proběhne zakřížkováním  příslušného okénka u zvoleného kandidáta.

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány následující návrhy:

Člen zastupitelstva p.Milan Novák  navrhl zvolit do funkce starosty p.Jitku Hnídkovou  Před hlasováním byla dána možnost navrženému kandidátovi sdělit své stanovisko. Nepřijímá

Člen zastupitelstva p.Jitka Hnídková, p.Marie Kordíková, p.Rajmund Ušiak, p.Vlastimil Šatra a p.Jiří Langmajer navrhli zvolit do funkce starosty p.Milana Nováka. Před hlasováním byla dána možnost navrženému kandidátovi sdělit své stanovisko. Přijímá

Člen zastupitelstva p.Vlastimil Musil  navrhl zvolit do funkce starosty p.Vlastimila Šatru. Před hlasováním byla dána možnost navrženému kandidátovi sdělit své stanovisko. Přijímá

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Hejná volí starostou p.Milana Nováka

Výsledek hlasování:   Pro 6        Proti 0        Zdrželi se 0

1 hlas byl neplatný

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

Návrh usnesení:

 

Zastupitelstvo obce Hejná volí starostou obce Hejná p.Vlastimila Šatru

Výsledek hlasování:   Pro 0       Proti 6         Zdrželi se 0

1 hlas byl neplatný

Usnesení nebylo schváleno.

 

- Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly podány následující návrhy:

Člen zastupitelstva p.Marie Kordíková, p.Jitka Hnídková,p.Rajmund Ušiak a p.Jiří Langmajer navrhli zvolit do funkce místostarosty p.Vlastimila Šatru. Před hlasováním byla dána možnost navrženému kandidátovi sdělit své stanovisko. Přijímá

Člen zastupitelstva p.Milan Novák navrhl zvolit do funkce místostarosty p.Jitku Hnídkovou. Před hlasováním byla dána možnost navrženému kandidátovi sdělit své stanovisko. Nepřijímá

Člen zastupitelstva p.Vlastimil Musil navrhl zvolit do funkce místostarosty p.Marii Kordíkovou. Před hlasováním byla dána možnost navrženému kandidátovi sdělit své stanovisko. Nepřijímá

Z důvodu že je z návrhů patrný jen jeden kandidát navrhl předsedající provést volbu místostarosty veřejným způsobem a to hlasováním.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Hejná schvaluje veřejný způsob volby místostarosty postupem uvedeným předsedajícím.

Výsledek hlasování:   Pro 7         Proti 0       Zdrželi se 0

 

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

 

Zastupitelstvo obce Hejná volí místostarostou p. Vlastimila Šatru

Výsledek hlasování:   Pro  5       Proti  0           Zdrželi se  2

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

 Po zvolení starosty a místostarosty  převzal starosta vedení zasedání (dále  veden jako „předsedající“).

 

6)   Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).

 

- Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:

  Zastupitelstvo obce Hejná zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba          výbory budou tříčlenné.

      Výsledek hlasování:   Pro 7        Proti 0          Zdrželi se 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

- Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byly podány následující návrhy:

 Člen zastupitelstva p.Jitka Hnídková navrhla zvolit do funkce předsedy finančního výboru p.Rajmunda Ušiaka. Před hlasováním byla dána možnost navrženému kandidátovi sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Hejná volí předsedou finančního výboru p.rajmunda Ušiaka

Výsledek hlasování:   Pro 6         Proti 0            Zdrželi se 1

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

- Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy:

Člen zastupitelstva p.Rajmund Ušiak navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru p.Jitku Hnídkovou. Před hlasováním byla dána možnost navrženému kandidátovi  sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Hejná volí předsedou kontrolního výboru p.Jitku Hnídkovou

Výsledek hlasování:   Pro 6              Proti 0              Zdrželi se 1

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

- Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru a finančního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva p.Jitka Hnídková navrhla zvolit členem kontrolního výboru p.Marii Kordíkovou a p.Jiřího Langmajera.

Člen zastupitelstva p.Rajmund Ušiak navrhl zvolit členem finančního výboru p.Jitku Hnídkovou a p.Vlastimila Musila.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Hejná volí členy finančního výboru p.Jitku Hnídkovou a p.Vlastimila Musila

Výsledek hlasování:   Pro 5           Proti 0           Zdrželi se 2

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

 Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Hejná volí členy kontrolního výboru p.Marii Kordíkovou a p.Jiřího Langmajera

Výsledek hlasování:   Pro 5          Proti 0           Zdrželi se 2

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

7)   Předsedající navrhl, aby všem neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční odměna ve stejné výši, jako v minulých volebních obdobích a to ode dne 13.11.2010 .  Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Hejná v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění,  stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce 437,-Kč, předsedům a členům výborů jen pokuď jsou současně zastupiteli ve výši 563,- Kč hrubého měsíčně. Neuvolněnému starostovi obce 9 000,- Kč hrubého měsíčně a neuvolněnému místostarostovi 5 000,- Kč hrubého měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení.

 

Výsledek hlasování:   Pro 7          Proti 0             Zdrželi se 0

Usnesení č. 13 bylo schváleno.

 

 

8)   Dále předsedající přečetl rozpočtové opatření a nechal ZO hlasovat o jeho přijetí

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Hejná schvaluje rozpočtové opatření č.10 ve znění přílohy č.3

Výsledek hlasování:   Pro 7          Proti 0           Zdrželi se 0

Usnesení č. 14 bylo schváleno.

9)   Diskuse:

-p.Zdeňková popřála nově zvoleným členům zastupitelstva obce hodně úspěchů do nového volebního období.

-p.Langmajer se ptal občanů, jestli mají zájem o Vánoční koncert v jeho podání, jako v minulých letech

-p.Kordíková-jsou objednané učitelky z Horažďovic již měsíc

-p.Zdeňková se vyjádřila, že 2 koncerty jsou moc

-p.Polanová se vyjádřila, že lidi jsou zvyklí na p.Langmajera

-p. Musil podotkl, že učitelky zpívají zdarma

-p.Langmajer sdělil, že jeho honorář bude jen 1 000,-Kč

-zastupitelé se nakonec shodli, že jsou pro oba koncerty

-starosta informoval občany, že obec připravuje každoroční Mikulášskou nadílku s rozsvěcením stromku

-p.Portášik-blahopřál ZO ke zvolení a popřál do nového volebního období hodně úspěchů

10)     Starosta obce poděkoval přítomným za účast a ukončil ustavující zasedání.

  

 

Přílohy zápisu :

1. prezenční listina

2.  listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce

3. rozpočtové opatření č.10/2010

4.  zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1      zákona o obcích

5.volební lístky pro volbu starosty obce

 

  

Zápis byl vyhotoven dne: 19.11.2010

                  

Zapisovatel:Iveta Nováková

 

 Ověřovatelé zápisu a návrhová komise:

                                 Vlastimil Musil                      dne  19.11.2010

 

          Rajmund Ušiak                       dne 19.11.2010

  

 

Starosta:                    Milan Novák                           dne 19.11.2010

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ