| OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení a zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 29.6.2007

Veřejné zasedání ZO dne 29.6.2007

Program:

 

1)     Zahájení

 

2)     Volba návrhové komise

 

3)     Schválení závěrečného účtu za rok 2006

 

4)     Schválení zprávy o hospodaření obce za rok 2006

 

5)     Komunitní plánování sociálních služeb

 

6)     Schválení fin. protř. na pož. nádrž.

 

7)     Různé informace pro občany

 

8)     Diskuse

 

9)     Usnesení

 

10)Závěr

 

 

                                                                Usnesení č.2 zastupitelů obce

veřejné zasedání dne29.6.2007

 

 

Zastupitelé obce schvalují:

 

 

1)     Program zasedání

2)     Návrhovou komisi ve složení:,

3)     Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2006 s výhradou a ukládají opatření: Obecní úřad bude důsledněji kontrolovat termíny vracení neproinvestovaných dotací. Zodpovídá starostka obce a účetní. Kontrolní výbor bude řádně provádět vnitřní kontrolu. Zodpovídá předseda výboru Štípek Vojtěch  

4)     Závěrečný účet obce za rok 2006

5)     Výstupy ukončené etapy 1 a 2 projektu Komunitního plánování na území  správního obvodu Horažďovice a Prácheňsko.

6)     Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu obce na opravu požární nádrže ve výši 140 tis. + 200 tis dotace z Krajského úřadu, celkem 340tis.

 

starostka obce                                                               předseda návrhové komise

 

 

 

                                                          místostarostka

 

 

 

                                        Usnesení zastupitelů obce

veřejné zasedání dne 29.6.2007

 

 

1)      zastupitelstvo obce vzalo na vědomí výstupy ukončené 1. a 2. etapy projektu  „Komunitní plánování na území správního obvodu obce Horažďovice a mikroregionu Prácheňsko“ a to především závěry zpracované analytické části jmenovitě:

a)      sociodemografická  charakteristika

b)      výsledky zjišťování  potřeb seniorů  v Horažďovicích a na Prácheňsku

c)      výsledky zjišťování potřeb lidí se zdravotním postižením v Horažďovicích a na Prácheňsku

d)      Výsledky dotazníkového šetření u dětí, mládeže a rodičů v Horažďovicích a na Prácheňsku  

e)      SWOT analýzu – senioři

f)        SWOT analýzu – lidé se zdravotním postižením

g)      SWOT  analýzu – lidé ohrožení sociální exkluzí, děti a mládež

 

      Zastupitelé obce vzali dokumenty na vědomí  bez připomínek.

 

2)      Zastupitelé obce se seznámili s vizí rozvoje systému sociálních služeb do roku 2012 a

      s prioritními oblastmi, kterým se bude věnovat sociální politika obce.

 

VIZE 2012

 

Prácheňsko je region se silnou rodinnou soudržností a sociálním cítěním. Sociální služby budou zajištěny až do domu kvalifikovaným personálem a doplněny domovem se sociální a zdravotní péčí. V regionu bude zajištěna vlastní dopravní služba a řešeny bariery. Bude existovat sociální poradenství a široká nabídka volnočasových aktivit dětí a mládeže v duchu moderních trendů.

 

Prioritní oblasti

 

Posílení sociální politiky obcí

 

Podpora terénních sociálních služeb

 

Vybudování domova se sociální a zdravotní péčí v regionu

 

Vytvoření vlastní dopravní služby přístupné všem a odstraňování barier

 

Posílení sociálního poradenství

 

Modernizace volnočasových aktivit mládeže

 

Zastupitelé obce přijali vizi systému sociálních služeb a prioritní oblasti bez připomínek.

 

 

 

3)      Zastupitelé obce vzali na vědomí, že  případné připomínky budou zapracovány do znění vize a prioritních oblastí v rámci dalšího procesu komunitního plánování sociálních služeb.

4)      Zastupitelé obce vzali na vědomí a souhlasí s tím, že projekt „Komunitní plánování na území správního obvodu obce Horažďovice a mikroregionu Prácheňsko“, bude prodloužen o dva měsíce a bude tedy uzavřen k 31.12.2007. Důvodem je potřeba delšího času na kvalitní zpracování celého dokumentu a přípravu projektových záměrů.

 

 

           starostka obce                                                                        místostarostka

 

 

 

Zápis z veřejného zasedání ZO dne 29.6.2007

 

   1.     Zahájení provedla starostka obce p.Zdeňková, přívítala přítomné a prohlásila zasedání za usnášeníschopné.

  1. Do návrhové a mandátní komise byla zvolena : předseda Kordíková Marie,členové Štípek Vojtěch a Novák Milan.
  2. Starostka seznámila přítomné se závěrečným účtem obce za rok 2006,součástí závěrečného účtu je i Zpráva o hospodaření obce za rok 2006,kterou provedla p.ing.Pacáková.OZ schvalují Závěrečný účet obce s výhradou a zároveň přijímá toto opatření :OÚ Hejná bude důsledněji kontrolovat termíny vracení neproinvestovaných dotací.Zodpovídá starostka obce a účetní.Kontrolní výbor bude řádně provádět vnitřní kontrolu,zodpovídá předseda výboru Štípek Vojtěch.
  3. Závěrečná zpráva o hospodaření obce- byla projednána společně s bodem č.3.
  4. Komunitní plánování- starostka obce seznámila veřejnost s výsledkem komunitního plánování a s výsledky ankety. ZO obce schvaluje.
  5. Starostka obce seznámila veřejnost a zastupitele s opravou požární nádrže, která bude činit 340 tis Kč. Výběrovým řízením byla vybrána firma Stazap Velké Hydčice. ZO s výší nákladů na opravu souhlasí.
  6. Starostka  obce seznámila občany s činností zastupitelů, s hospodařením v lesích. Hospodaření je prodělečné cena dřeva je nízká a finanční podporu lesní obnovy krajský úřad poskytuje jen minimální. Pro naši obec jen 25 tis. Dále starostka seznámila občany s nutností zvýšit poplatek za likvidaci domovního odpadu, s činností zásahové jednotky hasičů, hasili dva požáry obecního lesa, s kulturou v obci a průběhem Dětského dne.
  7. Do diskuse se přihlásil pouze p.Plochý- jak velká byla vratka nepotřebovaných financí za volby- odpověděla starostka
  8. Usnesení přečetla p.Kordíková.
  9. Zasedání ukončila starostka obce, poděkovala za účast.

 

zapisovatel : Hnídková Jitka                          ověřovatelé zápisu : Novák Milan

                                                                                                  Štípek Vojtěch                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ