OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č.4, O POHYBU PSŮ A JINÉHO ZVÍŘECTVA........ | OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č.4, O POHYBU PSŮ A JINÉHO ZVÍŘECTVA........

Obecně závazná vyhláška č.4, O pohybu psů a jiného zvířectva........

Obecně závazná vyhláška

obce Hejná

č. 1/2004

 

o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích                                   k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

 

Zastupitelstvo obce Hejná se na svém zasedání dne 22.3.2004 usneslo vydat podle § 10 písm.

a)      a c) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

 

V zájmu lepšího zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku obec Hejná stanovuje, které činnosti by mohly narušit veřejný pořádek v obci Hejná nebo výt v rozporu s ochranou zdraví a některé z těchto činností z uvedených důvodů omezuje z hlediska místa a čau a některé z těchto činností z uvedených důvodů zakazuje na veřejně přístupných místech.

 

Čl. 2

 

Pro účely této obecně závazné vyhlášky se rozumí veřejnými prostranstvími obce Hejná místní komunikace a veřejně přístupné účelové= komunikace, náves, ulice, veřejná prostranství přiléhající k rodinným domům, veřejná zeleň  a další prostory přístupné každému bez omezení (sloužící obecnému užívání), a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

 

Čl. 3

 

Činnostmi, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy a ochranou zdraví, jsou:

a)      ponechání psů a jiných domácích a hospodářských zvířat, aby volně pobíhala bez dozoru,

b)      vystupování se psy a jinými zvířaty nebo jejich vpouštění na dětská(é) hřiště/pískoviště, veřejné hřiště, do areálu požární nádrže sloužící jako veřejné koupaliště a plochy veřejné zeleně.

 

Čl. 4

 

Na veřejném prostranství:

a)      se mohou psi pohybovat pouze v doprovodu svého majitele nebo jím pověřené osoby, vždy na vodítku, vyjma případů oprávněného použití služebního psa. Chování psů musí být usměrňováno odpovědnou osobou tak, aby neohrožovalo majetek, životní prostředí nebo životy a zdraví. Tato osoba odpovídá za to, že v případě znečištění veřejného prostranství toto uvede, bez zbytečného odkladu na vlastí náklady, do původního stavu. Povinnosti podle tohoto odstavce se vztahují na majitele chovaných ostatních šelem psovitých a kočkovitých, vyjma kočky domácí.

b)      je pohyb všech dalších zvířat možný jen v nezbytné míře po dobu nezbytně nutnou pod dozorem odpovědné osoby tak, aby bylo zabráněno vzniku škod na majetku, životním prostředí nebo zdraví a životech. Veřejné prostranství znečištěné nebo poškozené zvířaty jejich majitel uvede, na vlastní náklady a bez zbytečného odkladu, do původního stavu. Povinnosti podle tohoto odstavce se nevztahují na chovatele poštovních, užitkových a okrasných holubů.

 

Odpovědnost za škodu na majetku, zdraví a životě je předmětem úpravy občansko právních předpisů a není touto obecně závaznou vyhláškou nijak dotčena.

 

Čl. 5

 

1)      Kontrolu nad dodržováním této obecně závazné vyhlášky provádí obecní úřad.

2)      Každý občan je oprávněn upozornit na porušování ustanovení této obecně závazné vyhlášky obecní úřad nebo jiný orgán obce a požadovat zajištění nápravy.

 

Čl. 6

Závěrečné ustanovení

 

1)      Porušení této obecně závazné vyhlášky se postihuje podle platných právních předpisů § 46 odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů a § 58 zák. č. 128/200 Sb., o obcích.

2)      Ustanovení této obecně závazné vyhlášky se nevztahují  na majitele psů, kteří jsou v daném okamžiku doprovodem osob nevidomých nebo tělesně postižených.

3)      Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinností dnem:

 

 

 

 

 

starosta:                                                                                              místostarosta:                                        

 

 

 

                                                                                       

 

 

 

                                                 kulaté razítko obce

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce:

 

Sejmuto z úřední desky: 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ