DODATEK Č.1 K OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE Č.2/2001 OBCE HEJNÁ | OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

DODATEK Č.1 K OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE Č.2/2001 OBCE HEJNÁ

Dodatek č.1 k obecně závazné vyhlášce č.2/2001 obce Hejná

Dodatek č.1

k obecně závazné vyhlášce č.2/2001 obce Hejná o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

komunálních odpadů.

 

I.

Sazba poplatku

 

Dodatkem č.1 se ručí čl. č.3 obecně závazné vyhlášky č. 2/2001 a je nahrazen takto:

 

1). Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle čl. 2  písm.a vyhlášky č.2/2001 činí 400,-Kč a je

     tvořena.

 a)  z částky 175,-Kč za kalendářní rok

 

 b)  Z částky 225,-Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle 50% skutečných

      nákladů roku 2004.za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.Celkové náklady

      činily  75 662,-Kč. Polovina těchto nákladů 37 831,-Kč byla vydělena 168 poplatníky =        

      225,-Kč

 

2)  Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle čl. 2 písm. b vyhlášky 2/2001 činí 400,- Kč a je

     tvořena

 

 a) z částky 175,-Kč za kalendářní rok

 

 b) z částky , tak jak je uvedeno v bodě 1) tohoto článku tj. 225,-Kč

 

3)  Bod č.3 obecně závazné vyhlášky č 2/2001 se nemění.

 

4)  Zbylých 50% skutečných nákladů za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za

      rok 2004 bude hrazeno z finančních prostředků obce.

 

 

II.

Účinnost

 

Tento dodatek č.1 byl schválen zastupiteli obce na veřejném zasedání dne 10.12.2004 a nabývá účinnosti dne 1.1.2005.

V ostatních článcích se obecně závazná vyhláška č. 2/2001  nemění.

 

 

Starostka obce                                                                                                       Místostarostka

 

 

 

    Vyvěšeno.                                                                                                  Sejmuto.

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ