ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZO KONANÉHO 28.6.2005 | OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZO KONANÉHO 28.6.2005

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis z veřejného zasedání ZO konaného 28.6.2005

Veřejné zasedání ZO dne 28.6.2005

 

Program:

 

1) Zahájení

2) Volba návrhové komise

3) Účast obce na komunitním plánování

4) Vstup obce do svazku obcí Prácheňsko

5) Příjem nabídky bezplatného převodu pozemků komunikací do majetku obce

6) Posunutí splátek půjčky u KB

7) Závěrečný účet za rok 2004

8) Přezkoumání hospodaření obce za rok 2004

9) Činnost OÚ a zastupitelstva

10) Diskuse

11) Usnesení

12) Závěr

 

Usnesení č.4 z veřejného zasedání ZO dne 28.6.2005

 

 

Zastupitelé obce schvalují:

 

1) Program zasedání

2) Návrhovou komisi ve složení:předseda Kordíková Marie,člen Novák Milan, Štípek Vojtěch

    Členové komise jsou zároveň ověřovateli zápisu.

3) Spoluúčast obce na komunitním plánování

    - zavazují se projednat výsledky komunitního plánování – zpracovaný komunitním plán

    - stanoví pracovníka úřadu, který se bude podílet na zpracování komunitního plánu

    - stanoví pracovníka úřadu, který bude zodpovědný za realizaci komunitního plánu

    - zavazují se kofinancovat akci ve výši 10% z celkových nákladů akce a v rámci tohoto

       spolufinancování zajistit finanční prostředky na realizaci nejméně 1. etapy akce.

4) Přistoupení obce do svazku obcí Prácheňsko

5) Příjem nabídky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových územní pracoviště

    Klatovy na bezplatný převod pozemků místních komunikací dle přílohy ( příloha-rozhodnu

    tí zastupitelstva)

6) Posunutí splátek úvěru ve výši 400 tis. o půl roku tj. od 01 2006. Odůvodnění: Krajský

    úřad neposkytne obci dotace na hospodaření v lesích ve výši 165 tis.

7) Závěrečný účet obce za rok 2004

8) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce  bez výhrad.

Berou na vědomí:

Usnesení ze zasedání.

Ukládají:

- opravit křovinořez v servisu

- upozornit majitele č. 42 o způsobu likvidace domovního odpadu v obci

- upozornit údržbu silnic na nutnost vyřezání zarostlého okraje silnice v obci

předseda komise:                                                                                   členové komise:

 

starostka obce:                                                                                     místostarostka:

1.Zasedání zahájila starostka p.Zdeňková,přivítala přítomné a prohlásila zasedání za usnášeníschopné.

2. Do návrhové komise byli navrženi a jednohlasně schváleni – předseda M.Kordíková,

členové M.Novák a V.Štípek.

3.Starostka seznámila  veřejnost s programem,který by měl zajistit sociální služby pro 20 obcí ve spádovém obvodu Horažďovice.V tomto programu by mělo dojít k mapování potřebnosti sociálních služeb.ZO schvaluje vstup do tohoto programu a schvaluje i finanční spoluúčast na daném projektu.

4.Starostka seznámila veřejnost s tím,že obec byla členem svazku Pošumaví.Vstupovala tam s tím,že lépe získá dotace na plynofikaci a kanalizaci.Členství obec ukončila.Obci bylo nabídnuto vstoupení do svazku Prácheňsko se sídlem v Horažďovicích.ZO souhlasí  se vstupem do sdružení obcí Prácheňsko.

5.Přítomní byli seznámeni s tím,že Pozemkový fond ČR nabídl obci bezplatný převod pozemků do vlastnictví obce.Nabídka byla vyvěšena ve vývěsce. ZO jednohlasně schvaluje bezplatný převod pozemků / obecní cesty / do majetku obce.

6.Starostka p.Zdeňková podala informaci,že bylo požádáno o posunutí splátek na půjčku u KB.Důvodem je nevyplacení dotací,které měla obec obdržet na hospodaření v lesích.KB vyšla obci vstříc a posunula termín splátek na leden 2005.ZO jednohlasně schvaluje posunutí splátek.

7.Starostka seznámila přítomné se závěrečným účtem obce .ZO  schvalují závěrečný účet za rok 2004.

8.Přezkoumání hospodaření obce provedla ing.Pacáková,starostka přečetla zprávu o přezkoumání.ZO uzavírá závěrečný účet za rok 2004 bez výhrad.

9.S činností obecního úřadu a zastupitelstva seznámila přítomné starostka.Mimo jiné oznámila veřejnosti plánované oslavy založení obce a to na poslední srpnový víkend.ZO berou zprávu o činnosti na vědomí.

10.-p.Musil a p.Plochý- otázka převodu pozemků,obecní cesty bude obec udržovat

odpověděla starostka,uvedla,že pokud obec nepřijme tyto pozemky,vystavuje se riziku,že pozemky budou prodány jiné osobě a tím by mohlo dojít k zamezení přístupu.

Polan Petr- upozornil na pálení ve dvoře u p.Hejpetrové

ZO –berou připomínky na vědomí- upozorní na pálení,bude napsán dopis na OSS Klatovy na nutný výřez plevelných rostlin u silnice v obci.

11.Usnesení přečetla p.Kordíková.ZO schvaluje jeho znění.

12.Starostka p.Zdeňková poděkovala přítomným za účast a zasedání ukončila.

 

zapisovatel :                                                    ověřovatelé zápisu :

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ