VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZO DNE 27.9.2005 | OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZO DNE 27.9.2005

Veřejné zasedání ZO dne 27.9.2005

Veřejné zasedání ZO dne 27.9.2005

Program zasedání:

 

1)   Zahájení

2)   Volba návrhové komise

3)   Schválení změny rozpočtu

4)   Zpráva o činnosti OÚ a zastupitelstva

5)   Rozšíření dobývacího prostoru v lomu Hejná

6)   Schválení příspěvku na dopravní obslužnost

7)   Diskuse

8)   Usnesení

9)   Závěr

Usnesení č.5 z veřejného zasedání ZO dne 27.9.2005

Zastupitelé obce schvalují:

1) Program zasedání

2) Návrhovou komisi ve složení:Předseda – Kordíková Marie, členové – Štípek Vojtěch,

                                   Ušiaková Dagmar. Členové komise jsou zároveň ověřovateli zápisu.               

 

3) Upravený rozpočet takto:

Příjmy:  

                           pol.     1112    daň z příjmu fyz. os.ze sam výd čin.             + 40 000,-

                                       4116    ost. ni.př. dot. ze stát rozp.                            -104 000,-

 Par. 4222                                  invest. dotace kr. úřad                                   +300 000,-

        6171                       2111    příjmy z poskyt. služeb                                  +  25 000,-

        6171                       2321    přijaté nein. dary                                            +  13 474,-

Příjmy navýšeny o                                                                                            +274 474,-

Příjmy celkem                                                                                                  2 534 156,-

Vydání:

 

par. 2310      pol.    5169   nákup služeb                          -   3 899,-

       3113                5321   neinv. dotace obcím               -  15 491,-

       3314                5136   knihy, uč. pom. tisk               -    1 500,-

       3319                5139   nák. materiálu.                       +   3 000,-

       6112                5173   cestovné                                 +   5 000,-

       6171                5136   knihy, uč. pom. tisk               +  55 000,-

       6171                5137   drobný hm. majetek               +   3 000,-

       6171                5139   nákup mat.                             +   8 000,-

       6171                5156   pohonné hmoty                      +      218,-

       6171                5161   služby pošt                             +   2 500,-

       6171                5167   školení vzdělávání                 +   2 700,-

       6171                5173   cestovné                                 +   4 000,-

       6171                5175   pohoštění                                +   7 500,-

       6171                5321   neiv. dotace obcím                 +   2 000,-

       3669                6121   budovy, haly, stav.                 +300 000,-

Výdaje zvýšeny o:                                                           +371 528,-

 

Výdaje celkem:                                                               2 897 189,-

Rozpočtový schodek -363 033,- Kč bude hrazen z rezerv na BÚ.

 

4)   Příspěvek na dopravní obslužnost ve výši 10,-Kč na osobu/rok

 

 

 

Berou na vědomí:

 

Usnesení ze zasedání.

 

 

 

 

 

Předseda komise:                                                                                 Členové:

 

 

 

 

 

 

  Starostka:                                                                                           Místostarosta                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis z veřejného zasedání dne 27.9.2005

 

1.Zasedání zahájila starostka p.Zdeňková,přivítala přítomné a prohlásila zasedání za usnášeníschopné.

2.Do návrhové komise byli jednohlasně zvoleni předseda Marie Kordíková,členové Vojtěch Štípek a Dagmar Ušiaková.Členové komise jsou zároveň ověřovateli zápisu.

3.Změny v rozpočtu přečetla p. Zdeňková. ZO jednohlasně schválili změnu v rozpočtu,příjmy jsou navýšeny o 274 474 Kč, výdaje o 371 528 Kč.Rozdíl mezi příjmy a výdaji 362 000 bude uhrazen z běžného účtu obce.

4.Starostka obce informovala občany o dění na OÚ a činnosti ZO.

5.Starostka seznámila přítomné s dopisem,který byl zaslán na KÚ Plzeň,Odbor životního prostředí,ve kterém obec dala zamítavé stanovisko k rozšíření dobývacího prostoru v lomu Hejná.

6.ZO schválili příspěvek na dopravní obslužnost ve výši 10,-Kč na osobu/rok.

7.V diskusi se občané vyjádřili k problematice rozšíření dobývacího prostoru a většinou uvedli zamítavé stanovisko.

8.Návrh na usnesení přečetla p.Kordíková.

9.Starostka p.Zdeňková poděkovala přítomným za účast a zasedání ukončila.

 

 

 

 

 

 

zapisovatel :                                                         ověřovatelé zápisu :

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ