ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELŮ OBCE 29.3.2005 | OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELŮ OBCE 29.3.2005

Zápis z veřejného zasedání zastupitelů obce 29.3.2005

Veřejné zasedání dne 29.3.2005

 

 

Program:

 

1)   Zahájení

2)   Volba návrhové komise

3)   Schválení nákupu kontejneru na plasty

4)  Schválení výpůjčky obecních pozemků

5)  Schválení prodeje obecního pozemku p. Janečkovi

6)  Informace o činnosti OÚ a zastupitelstva

7)  Diskuse

8)  Usnesení

9)  Závěr

 

Usnesení č.2 z veřejného zasedání dne 29.3.2005

Zastupitelé obce na svém zasedání:

 

Schvalují:

1.Program zasedání

2.Volbu návrhové komise: předseda Kordíková Marie

                                            členové Štípek Vojtěch a Hodánek František st.

3. Změnu rozpočtu  § 3722 polož. 5137 – nákup kontejneru na plasty- částka 18.000 Kč

4. Výpůjčku obecních pozemků  pro občany dle Rozhodnutí ZO ze dne 4.3. 2005  a znění smlouvy o výpůjčce

5. Prodej obecního pozemku č. 640/1 část dvorek a zahrádka u čp. 62- p.Janečkovi , cena pozemku 10Kč/m2 .Náklady spojené s prodejem hradí kupující.

 

 

 

BEROU NA VĚDOMÍ :

-         připomínky p.Plochého ohledně skládky dřeva na soukromém pozemku a úklid po těžbě – bude odklizeno do konce měsíce dubna

-         připomínka p.Hodánka Františka st. – na špatný stav hřbitovní zdi – ZO rozhodnou podle finančních možností obce

předseda :                                                              členové :

starostka obce :                                                     místostarostka obce :

 

Zápis z veřejného zasedání zastupitelů obce 29.3.2005

1.Starostka p.Zdeňková přivítala přítomné a prohlásila zasedání za usnášeníschopné.

2. Do návrhové komise byli jednohlasně zvoleni – předseda –p.Marie Kordíková,členové a zároveň ověřovatelé zápisu – Štípek Vojtěch a František Hodánek.

3. Starostka informovala přítomné o záměru OZ  pořídit ještě jeden kontejner na plasty a to z důvodu nevyhovující kapacity stávajícího ,zejména v letních měsících.OZ jednohlasně rozhodlo o nákupu kontejneru za 18.000 Kč.

4. Starostka p.Zdeňková seznámila přítomné s tím,že některé obecní pozemky užívají občané již delší dobu,bez právního nároku a proto se OZ rozhodlo tuto situaci řešit smlouvou o výpůjčce.OZ schválilo výpůjčku pozemků bezplatně a zároveň schválilo smlouvu o výpůjčce.Zároveň starostka upozornila,že se nebude tolerovat další zabírání  obecních pozemků bez vědomí obce pro soukromé účely.

5.Starostka seznámila veřejnost se žádostí p.Janečka,který požaduje odkoupení obecního pozemku 640/1,který je v současné době jako dvorek před domem a

zahrádka za domem u čp. 62.OZ  schvaluje prodej tohoto pozemku za 10 Kč/m2.Náklady spojené se smlouvou  a zaměření si uhradí kupující sám.

6. Informace o činnosti OÚ začala starostka p.Zdeňková plynofikací.Dodala,že obec je před problémem,který nastane v případě nepřipojení občanů na plyn.Obec by musela vrátit celou dotaci.Vyzvala veřejnost,aby přehodnotili svoje rozhodnutí a do roka mají čas na připojení plynových sporáků.

- lesy-těžba v lesích pokračuje,odvoz dřeva byl zastaven špatným počasím.Pan Plochý podal  stížnost na znečištění pole s řepkou a na kameny,které má na poli.

Starostka uvedla,že bude volat lesníkovi a sjedná se náprava.Bude se i letos sázet asi 20.000 stromků.

-         do knihovny je zaveden internet a je v provozu 3 roky zdarma  pro veřejnost

-         do budovy obecního úřadu jsou nainstalovány magnety proti vzlínavosti vlhkosti

-         16.4. bude sběr železného šrotu a nebezpečného odpadu

-         pracovní schůzky OZ jsou pro občany veřejné, občané mohou přijít a pracovních schůzek se zúčastnit

7. Diskuse

 - p.Osáhlová- dotaz   jakou mají dobu na připojení na plyn- starostka uvedla,že do března 2006

- Hodánek František – upozornil na špatný stav hřbitovní zdi

OZ stav zhodnotí a podle finančních možností obce nechají zeď opravit

8. Usnesení přečetla p.Kordíková.

9.Starostka p.Zdeňková poděkovala přítomným za účast a zasedání ukončila.

 

 

zapisovatel :                                                   ověřovatelé zápisu :

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ