USNESENÍ ZE VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZE DNE 14.2.2005 | OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

USNESENÍ ZE VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZE DNE 14.2.2005

Usnesení ze Veřejného zasedání ze dne 14.2.2005

Veřejné zasedání ze dne 14.2.2005 v 19.00  hodin

 

 

 

PROGRAM :

 

1) Zahájení

2) Volba návrhové komise

3) Přijetí půjčky od KB Klatovy

4)Schválení zástavní smlouvy

5) Úprava rozpočtu

6) Diskuse

7)Usnesení

8)Závěr

Zápis z veřejného zasedání  dne 14.2.2005

 

 

1) Starostka obce zahájila zasedání. Zastupitelé se sešli v počtu 5 členů . Zasedání bylo usnášení schopné.

2)Návrhová komise ve složení. předseda Kordíková Marie, členové Novák Milan, Štípek Vojtěch. Členové komise jsou zároveň ověřovateli zápisu..

3)Starostka obce seznámila zastupitele s nutností přijetí půjčky od KB Klatovy na odvlhčení budovy OÚ ve výši 400tis. Kč. Zastupitelé půjčku jednohlasně přijali.

4) Zastupitelé jednohlasně  schválili zástavní smlouvu na budovu  obecního úřadu, která je majetkem obce.

5)Zastupitelé obce schválili úpravu rozpočtu:

    Příjmy: pol       4112 – dotace na státní správu +   100,-   Kč

               3633       2133 – nájem plynofikace       + 2 252,70Kč

 

     Výdaje:  

                3314      5136 – knihy do knihovny      + 2 500,- Kč

                3633      5171 – údržba plynovodu       + 2 681,- Kč

                3721      5169 -  nebezpečný odpad      +10 000,- Kč

6) Diskuse se neuskutečnila občané se nezúčastnili.

7)  Usnesení přečetla Kordíková Marie

8)Starostka obce ukončila zasedání.

 

 

 

Zapisovatelka:                                                             Ověřovatelé zápisu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení ze Veřejného zasedání ze dne 14.2.2005

 

 

Návrhová komise ve složení : předseda – Kordíková Marie

                                                 členové   - Štípek Vojtěch

                                                                   Novák Milan

 

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje :

 

a)     návrhovou komisi

b)    jednohlasné přijetí půjčky od KB Klatovy  ve výši 400 000,-Kč

c)     zástavní smlouvu na budovu čp. 70, která je v majetku obce

d)    úpravu rozpočtu

                   příjmy :  pol. 4112  - dotace na státní správu +    100,-    Kč

                             3633    2133  - nájem plynofikace       +  2 252,70 Kč

 

                    výdaje :

                             3314   5136  - knihy do knihovny        +  2 500,-    Kč

                             3633   5171  - údržba plynovodu         +  2 681,-    Kč

                             3721   5169  - nebezpečný odpad        +10 000,-    Kč

Předseda komise :

členové :

Starostka obce :

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ