VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OZ DNE 30.6.2004 | OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OZ DNE 30.6.2004

Veřejné zasedání OZ dne 30.6.2004

Veřejné zasedání OZ dne 30.6.2004 

Program:

 

1)  Zahájení 

2)  Volba návrhové komise

3)   Schválení zprávy o hosp. obce a záv. účet za rok 2003

4)  Schválení hosp. svazku obcí Pošumaví a záv. účet za rok 2003

5)   Úprava  rozpočtu na rok 2004

6)   Činnost OZ a OÚ

7)   Diskuse

8)   Usnesení

9)   Závěr

 

Usnesení z veřejného zasedání OZ č.4 dne 30.6.2004

 

Zastupitelé na svém zasedání:

 

Schvalují:

 

1)  Návrhovou komisi ve složení: předseda – Kordíková Marie

                                            členové – Novák Milan, Štípek Vojtěch

      Členové komise jsou zároveň ověřovateli zápisu.

 

2)   Zprávu o  hospodaření obce a závěrečný účet za rok 2003

 

3)   Zprávu o hospodaření svazku obcí a závěrečný účet za rok 2003

 

4)    Úpravu rozpočtu takto:

        Příjmy: Pol. 2111    +    250 tis.                   Výdaje: Pol. 5169 lesy    +    100 tis.

                             2343    +    150 tis.                                         5169 komun.+  190 tis

                                                                                                    5321 škola    +    33 tis

                             3111     -      30 tis                                          5141 úroky   +    14 tis

----------------------------------------------                                       5169 odpady +    10 tis

          celkem                     +   370 tis                                          5169 zeleň    -  150 tis

dotace na komunikaci        +    90 tis                                         

                                                                                                    5137  DHDM+     5 tis

                                                                                                    5139  mat.     +     5 tis.

                                                                                                    5222  dotace  +    1.4 tis.

                                                                                                    5154  elekt.    +   12 tis.

                                                                                                    5169 služby    +   30 tis

                                                                                   ------------------------------------------------

                                                                                    celkem                           +   250,40 tis

 

Příjmy po změnách – 2 082,13tis

Výdaje po změnách – 2 276,78 tis                          

Rozpočet je nevyrovnaný. rozdíl mezi příjmy a výdaji bude uhrazen z finanční rezervy na BÚ, která činí celkem 204,89 tis.

Stavební dozor – 60 tis stav. dozor plynofikace bude z důvodu nové rozpočtové skladby přesunut z položky 5169 na pol.2661.

 

 

Předseda :                                                                           Členové:

 

 

 

Zápis z veřejného zasedání OZ dne 30.6.2004

1.Zasedání zahájila starostka obce p.Zdeňková,přivítala přítomné a prohlásila zasedání za usnášeníschopné.

2.Do návrhové komise byla jednohlasně navržena a schválena p.Kordíková,členové p.Štípek a p.Novák,kteří budou zároveň ověřovateli zápisu.

3.Zprávu o hospodaření obce a závěrečný účet obce přečetla všem přítomným starostka obce.OZ  se nedomnívá,že byla porušena rozpočtová kázeň,protože do 1.1. 2003 neproběhly žádné platby.Obě zprávy OZ schvalují.

4.Obec Hejná je členem Svazku obcí Pošumaví,proto rovněž musí projednat Závěrečný účet za rok 2003 a hospodaření svazku.Starostka seznámila veřejnost s obsahem obou zpráv a OZ je schvaluje.

5. Přečetla starostka obce.Změny  v příjmech :

- lesní činnost + 250. tis.

- těžební prostor + 150.tis.

- prodej pozemku – 30.tis.

- příjem dotace + 90. tis.

Celkem příjmy 2.082.13 Kč.

Změny ve výdajích :

-        pěstební činnost + 100 tis.

-        úprava komunikace + 190. tis.

-        základní školy + 33.tis.

-        úroky + 14.tis.

-        komunální odpad + 10.tis.

-veřejná zeleň – 150.tis.

- SDH – DHDM + 5.tis, nákup materiálu + 5.tis.

- neinvestiční dotace + 1.400 Kč

- energie -12.tis

- nákup služeb +30.tis.

Celkové výdaje 2.276,78 Kč.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude uhrazen z finančních rezerv na BÚ – rozdíl je 204,65 Kč-

OZ jednohlasně rozpočtové změny schvalují.

6. Starostka seznámila veřejnost s činností OÚ a zastupitelstva.

7.Diskuse

- p.Polan Petr- reagoval na oznámení starostky obce na úmysl opravit obecní budovu na návsi a zřídit zde hasičskou zbrojnici.Podotkl,že stávající zbrojnici postavili hasiči před 50 ti lety a současné zastupitelstvo ji hodlá prodat nebo pronajmout.Domnívá se,že znevažujeme práci našich předků.Starostka  odpověděla,že nejde o znevažování něčí práce,ale je to nutnost,protože současná zbrojnice nevyhovuje jak polohou,tak i stavem budovy.

- starostka p.Zdeňková- seznámila veřejnost s písemným ohlasem na zákaz pobíhání slepic po obci.Pisatel se v dopise pohoršuje nad tím,že byl donucen uzavřít své slepice.Starostka zároveň přečetla odpověď OZ na tento dopis.OZ s odesláním dopisu souhlasili.

8. Usnesení přečetla p.Kordíková.

9.Starostka p.Zdeňková poděkovala přítomným za účast a zasedání ukončila.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ