ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ DNE 27.9.2004 | OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ DNE 27.9.2004

Zápis z veřejného zasedání OZ dne 27.9.2004

Veřejné zasedání OZ dne 27.9.2004

Program:

 

1. Zahájení

2. Volba návrhové komise

3. Projednání zadání územního plánu

4.  Projednání žádosti pana Duška Ladislava  - koupě pozemku

5.  Projednání nákupu knih do knihovny

6.  Schválení pana Kuberny Jaroslava do funkce lesního hosp.

7. Projednání odvlhčení obecní budovy

8. Diskuse

9. Usnesení

10. Závěr

Zápis z veřejného zasedání OZ dne 27.9.2004

 

1.  Starostka obce zahájila zasedání a prohlásila ho za usnášení schopné.

2. Do návrhové komise starostka navrhla - předseda Kordíková Marie, členové Novák Milan, Štípek Vojtěch. Členové komise jsou zároveň ověřovateli zápisu.

3. Na tomto zasedání bylo veřejně projednáváno zadání územního plánu obce. Dotčené orgány svá stanoviska zaslali písemně a občané se nezúčastnili. Nikdo neměl k předloženému zadání připomínky a proto se přistoupí k vlastnímu vypracování územnímu plánu. Územní plán zpracovává Ing. Pavel Valtr.

4. Pan Dušek Ladislav majitel nemovitosti čp.63/E3 doručil na obecní úřad ke schválení geometrický plán, který si nechal vypracovat a žádá o odkoupení  obecního pozemku vyznačeného na geom. plánu  pod písmenem a,b. Zastupitelé před svým rozhodnutím žádají ústní jednání.

5. Starostka obce navrhla zakoupit do knihovny nové knihy za 2 500,-Kč. Zastupitelé tento nákup schválili jednohlasně.

6. Starostka oznámila zastupitelům, že pan Zdeněk Kadlec rezignuje na funkci lesního hospodáře od roku 2005. Starostka navrhla na tuto funkci pana Jaroslava Kubernu, který již v obci vykonává funkci lesníka.  zastupitelé jsou s jeho prací spokojeni a pan Kuberna má příslušné odborné vzdělání. Zastupitelé návrh jednohlasně schválili.

7.Starostka  informovala zastupitele,že je třeba odvlhčit obecní budovu ve které je umístěn obecní úřad a prodejna smíšeného zboží. Nechala provést měření vlhkosti a budova je tak vlhká, že již je zdravotně závadná. Ze 3 firem které navrhovaly různé způsoby odvlhčení doporučila starostka firmu VARAn s.r.o.

Chodov. Zastupitelé požadují vypracování cenové nabídky smluvních podmínek.

8. Diskuse nebyla.

9. Předsedkyně návrhové komise přednesla usnesení ze zasedání.

10.Starostka veřejné zasedání ukončila.

 

 

 

Zapisovatel.                                                                     Ověřovatelé zápisu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení z veřejného zasedání OZ č.5

dne 27.9.2004

 

Předseda : Kordíková Marie

 

Členové:  Novák Milan

                Štípek Vojtěch

 

 

Zastupitelé na svém zasedání :

 

Schvalují:

 

Program zasedání

 

Návrhovou komisi – předseda Kordíková Marie, členové  Štípek Vojtěch, Novák Milan, Členové jsou zároveň ověřovateli zápisu.

 

Zadání územního plánu

 

Nákup knih pro místní knihovnu do 2 500,- Kč

 

Pana Jaroslava Kubernu jako lesního hospodáře.

 

 

Navrhují:

 

 

K žádosti pana Duška Ladislava  svolat ústní jednání  na pondělí 11.10.2004

 

K odvlhčení  obecní budovy nechat vypracovat cenovou nabídku a smluvní podmínky.

 

 

 

 

 

Předseda komise:                                                                          Členové komise:

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ