ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 28.12.2012 | OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 28.12.2012

Zápis z veřejného zasedání 28.12.2012

 

Zápis ze zasedání OZ 28.12.2012

1)   Zasedání Zastupitelstva obce Hejná bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Milanem Novákem.

Starosta  přivítal přítomné na posledním veřejném zasedání v tomto roce a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce  Obecního úřadu Hejná zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 19.12.2012 do 28.12.2012. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

Starosta obce dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva),   takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

2)   Volba návrhové komise-starosta navrhl předsedou návrhové komise p.Jitku Hnídkovou, členy p.Vlastimila Musila a p.Vlastimila Šatru. Starosta vyzval ZO, aby se vyjádřili k tomuto návrhu a potom hlasovali. Nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Hejná schvaluje předsedou návrhové komise p.Jitku Hnídkovou a členy p.Vlastimila Musila a p.Vlastimila Šatru.

 

Výsledek hlasování:   Pro 5         Proti 0          Zdrželi se 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

 

 

3)   Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p.Rajmunda Ušiaka a p.Vlastimila Šatru a zapisovatelem p.Ivetu Novákovou . Starosta vyzval ZO, aby se vyjádřili k tomuto návrhu a potom hlasovali. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Hejná určuje ověřovateli zápisu p.Vlastimila Šatru a p.Rajmunda Ušiaka a zapisovatelem p.Ivetu Novákovou

 

Výsledek hlasování:   Pro 5      Proti 0          Zdrželi se 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

 

4)   Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Zeptal se přítomných zastupitelů, jestli chtějí zařadit do programu další bod.

Diskuse: Starosta navrhl jako další bod programu zařadit-  Změna územního plánu na SV 5. Jinak nebyl podán jiný návrh.

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

 

      Návrh usnesení:

    Zastupitelstvo obce Hejná schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

 

1  Zahájení

2) Volba návrhové komise

3) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o     obcích)

4) Schválení programu zasedání

5) Projednání a schválení rozpočtového opatření

6) Návrh a schválení obecně závazné vyhlášky č.1/2012 o místním

     poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,

     využívání a odstraňování komunálních odpadů

7) Projednání a schválení rozpočtu na rok 2013

8) Projednání a schválení rozpočtového výhledu

9) Změna územního plánu na SV 5

10) Volná diskuse

11)Usnesení

12)Závěr

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 5           Proti 0            Zdrželi se 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

 

5)   Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č.13/2012, a

14/2012. Seznámil ZO a přítomné občany s jejich obsahem. Vyzval přítomné, aby se k tomuto bodu jednání vyjádřili.

 Diskuse: nikdo se nezúčastnil

 

 

Návrh usnesení:

       Zastupitelstvo obce Hejná schvaluje rozpočtové opatření č.13/2012, a 14/2012.

 

Výsledek hlasování:   Pro 5         Proti 0            Zdrželi se 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

 

 

 

 

6)    Návrh a schválení obecně závazné vyhlášky č.1/2012 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Dostavila se členka ZO p.Marie Kordíková

Obec cenu nenavyšovala, poplatek bude 500,-Kč za občana a nemovitost sloužící k rekreaci. Provedly se úpravy v úlevách. Děti mají úlevu do 18-ti let věku a zrušila se úleva maximální výše platby. Občané, kteří se nezdržují ve svém TP a platí poplatek jinde mohou požádat o úlevu, tak majitelé nemovitostí, které nejsou používané k TP ani k rekreaci.

 

Návrh usnesení:

       Zastupitelstvo obce Hejná schvaluje vyhlášku č.1/2012 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpad ve znění, jak byl projednán.

 

Výsledek hlasování:   Pro 6          Proti 0            Zdrželi se 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

 

 

 

7)   Dalším bodem programu byl rozpočet obce na rok 2013. Příjmy obec předpokládá ve výši 2 335 200,-Kč, výdaje 1 997 480,-Kč a financování 171 480,-Kč. Rozpočet se schvaluje jako sumář za paragraf rozpočtové skladby. Starosta informoval přítomné, že rozpočet byl vyvěšen na úřední desce i elektronické úřední desce a zeptal se zastupitelů, jestli mají k tomuto návrhu připomínky, nebo výhrady. Dále informoval, že obec bude mít k 31.12.2012 na účtech zhruba 884 tis.Kč.

Diskuse: Nikdo se nezúčastnil

Starosta dal o tomto návrhu hlasovat.

 

Návrh usnesení:

       Zastupitelstvo obce Hejná schvaluje rozpočet na rok 2013 jako sumář za  paragraf rozpočtové skladby.

       Příjmy ve výši 2 335 200,-Kč, výdaje ve výši 1 997 480,-Kč a financování

       ve výši 171 480,-Kč.

 

Výsledek hlasování:   Pro 6          Proti 0            Zdrželi se 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

 

 

8)    Rozpočtový výhled. Rozpočtový výhled obce Hejná je na 3 roky. Rozpočtový výhled byl vyvěšen na úředních deskách a občané i zastupitelé si jej mohli přečíst.

Diskuse: nikdo se nezúčastnil

Starosta dal tedy o tomto návrhu hlasovat.

 

Návrh usnesení:

       Zastupitelstvo obce Hejná schvaluje rozpočtový výhled na roky 2014, 2015 a 2016

 

Výsledek hlasování:   Pro 6          Proti 0            Zdrželi se 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

 

 

9)    Projednání přidaného bodu programu-změna Územního plánu na SV 5 pro p.Milana Krejčího. P.Krejčí předal plány pozemku a stavby a zdůvodnil svůj požadavek. ZO se usneslo, že schválí změnu Územního plánu obce Hejná.

Diskuse: nikdo se nezúčastnil

Starosta dal tedy o tomto návrhu hlasovat.

 

Návrh usnesení:

       Zastupitelstvo obce Hejná schvaluje změnu Územního plánu pro p.Krejčího na stavební parcele SV 5.

 

Výsledek hlasování:   Pro 6          Proti 0            Zdrželi se 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

 

 

10)     Diskuse:-p.Ušiak-zeptal se přítomných členů SDH, jestli by byli ochotni udělat brigádu a opětovně vyčistit cestu pod hřbitovem.

p.Musil-je třeba to vzít všechno, ne jen vyřezávat.

p.Štípek-domluvíme se začátkem ledna

starosta-keře se můžou vyřezávat celoročně, je třeba udržet cestu tak, jako se udržuje horní cesta.

starosta-přednesl žádost SDH Hejná na příspěvek na činnost na rok 2013. Řekl, že obec počítala v rozpočtu s oběma organizacemi. Žádost se projedná na příštím veřejném zasedání.

starosta-nešvary v lesích-mrzí mě, že se krade dřevo jak v obecních, tak v soukromých lesích. Navíc si po sobě občané ani neuklidí a nechají větve ležet a vezmou si jen to, co se jim hodí. Dokonce nechají zavěšené koruny stromu, který porazili ve křoví a odnesou si jen kmen. Chci požádat občany, aby se dívali kolem sebe a zabránili těmto krádežím.

p.Musil-Kdyby nebyla možnost dřeva, tak se nedivím.

starosta-když lidé požádají na obci, nebo lesníka, tak si vždy můžou udělat samovýrobu, ještě jsme nikoho neodmítli, ale musí o tom starosta vědět a musí se označit dřevo, které si občan může vytěžit a hlavně si po sobě musí všichni uklidit. V lesích je spousta lísek, když si občané vezmou lísky a uklidí větve na hromady, tak za ně nemusí platit.

p.Hlavatá-všimla si, že se všude kolem obce vyváží suť nebo hnůj.

p.Hodánek-mohly by se koupit kontejnery ke hřbitovu a na náves, aby se mohly lépe vyvážet. Také by bylo třeba opravit okap na márnici a na staré has.zbrojnici. Dále upozornil, že nesvítí světlo u Kubátů

p.Musil-až se pojede s plošinou sundat vánoční výzdobu, tak se opraví i veřejné osvětlení.

starosta-zkušebně se pořídí LED svítidlo a když se osvědčí, tak se dokoupí na všechny lampy.

starosta-v minulém zasedání ZO se řešilo osazení dopravních zrcadel. Ptali jsme se a na státní silnici to musí schválit dopravní inspektorát. Zkusíme požádat a popřípadě se zrcadla koupí.

 

 

11)     Usnesení přečetla p. Hnídková. Starosta dal o usnesení hlasovat.

 

Návrh usnesení:

 

    Zastupitelstvo obce Hejná schvaluje usnesení ze zasedání 28.12.2012 ve všech bodech,

bere na vědomí- žádost SDH Hejná o příspěvek na činnost na rok 2013

ukládá – opravit okapy na budově márnice na hřbitově a budově staré hasičské zbrojnice.

 

Výsledek hlasování:   Pro 6           Proti 0            Zdrželi se 0

 

 

12) Závěr-starosta poděkoval přítomným za účast, popřál občanům hodně úspěchů v roce 2013 a poděkoval všem, kteří pomáhají v obci a podílí se tak na jejím vzhledu.

 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven: 4.1.2013

 

 

 

 

Zapisovatel : Iveta Nováková

 

 

Ověřovatelé zápisu : Vlastimil Šatra

 

                                      Rajmund Ušiak

 

 

Starosta obce : Milan Novák

 

 

 

Vyvěšeno: 4.1.2013

Sejmuto: 17.1.2013

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ