ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ KONANÉHO DNE 28.5.2004 | OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ KONANÉHO DNE 28.5.2004

Zápis ze zasedání OZ konaného dne 28.5.2004

Veřejné zasedání OZ dne28.5.2004

 

 

Program:

 

1) Zahájení 

2) Volba návrhové komise 

3) Uvolnění fin. prostředků  na Dětský den 

4) Zvýšení odměn pro zastupitele 

5) Oprava garáží na návsi – půjčka 

6) Úprava rozpočtu

7) Různé – oprava a natření plotu, uzemní plán celku Klatovy, zakoupení přístroje na pitnou vodu

8) Diskuse

9) Usnesení

10) Závěr

Usnesení z veřejného zasedání OZ č.3
dne 28.5.2004

Zastupitelé na svém zasedání :

Schvalují:

1)  Návrhovou komisi ve složení: předseda: Kordíková Marie

                                                členové: Novák Milan, Hnídková Jitka

     Členové komise jsou zároveň ověřovateli zápisu.

2)  Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu obce Dětský den do výše 3tis.Kč

      maximálně. Za finanční prostředky bude nakoupeno občerstvení a ceny

      za soutěže.

3)   Zvýšení odměn  pro zastupitele:

      Starostka – 8 500,-Kč

      místostarostka – 5 000.- Kč

      předseda fin. výboru – 930,- Kč

      předseda rev. výboru + kulturní komise – 1 600.- Kč

      předseda pov. komise + místní hospodářství – 1 600.-Kč

4)   Opravu stávajících garáží na návsi, s tím, že si obec vezme na opravu

       půjčku od Komerční banky.Oprava proběhne v příštím roce.

5)   Zakoupení přístroje na pitnou vodu do kanceláře OÚ.

6)   Úpravu rozpočtu :

       Příjmy: Prodej dřeva + 150 000,-

                     Dotace na volby + 22 125,-

                     Daň z příjmu práv. osob  - obec + 108 284,-

        Vydání: Daň z příjmu práv osob – obec +  108 284,-

                     Volby – předpoklad + 11 400,-

                     Lesy -  materiál +60 000,-

                                 lesní práce – služby  +220 000,-

                     Dokončení plynofikace + 307 000,-

 

Berou na vědomí:  Usnesení zasedání

 

 

předseda                                                                                   členové

Zápis ze zasedání OZ konaného dne 28.5.2004

 

1)  Zasedání zahájila starostka obce. Zastupitelé se sešli v nadpoloviční většině, prohlásila   zasedání za usnášení schopné.

2)  Do návrhové komise byli navrženi a schváleni: předseda Kordíková Marie, členové Novák Milan, Hnídková Jitka, kteří jsou zároveň ověřovateli zápisu.

3)  Členka kulturní komise Hnídková Jitka požádala OZ o uvolnění finančních prostředků pro potřeby kulturní komise na zakoupení občerstvení a odměn pro děti na Dětský den, který se bude konat v sobotu 5.6.2004. Zastupitelé schválili uvolnění fin. prostředků do výše 3tis.Kč

4)   Podle nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č.37/2003 Sb o odměnách za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva, zastupitelé schválili odměny v této výši:

Starostka – 8 500,-Kč, místostarostka – 5 000,-Kč,  předseda finančního výboru – 930,-Kč

předseda revizního výboru + kulturní komise 1 600,-Kč, předseda povodňové komise + místní hospodářství 1 600,- Kč.

5)   Starostka seznámila zastupitele z nutností opravit obecní budovu na návsi, která slouží jako garáže a skladovací prostory. Budova je zchátralá a hrozí zřícení stropů. Zastupitelé schvalují její opravu v příštím roce a souhlasí s přijetím půjčky na tuto opravu ve výši 1mil.Kč. Půjčka by se splácela 10 let.

6)   Starostka seznámila zastupitele s nutností úpravy rozpočtu.

       Příjem dotací na volby 22 125,- lesy, zvýšit příjem o 150 000,-, příjem daně práv. osob – obec 108 284,- Výdaje na lesy zvýšit 280 000,- dokončení plynofikace o 307 000,-,daň z příjmu práv. osob – obec o 108 284,- náklady na volby  11 400,-

7)   Starostka seznámila zastupitele z nutností natřít plot okolo budovy obecního úřadu.

Tuto práci by vykonali brigádníci – studenti o prázdninách. Dále seznámila zastupitele s možností nahlédnout do zadání územního plánu celku Klatovsko.Plán je k nahlédnutí na krajském úřadě v Plzni. Toto dostala za úkol starostka a místostarostka. Zastupitelé souhlasí, aby se na obecní úřad zakoupil přístroj na dodávku pitné vody.

8)  Diskuse se nikdo nezúčastnil, protože nebyli přítomni žádní občané.

9)  Usnesení přednesla předsedkyně návrhové komise Kordíková Marie. Zastupitelé vzali usnesení na vědomí.

10) Starostka obce zasedání ukončila.

 

Zapisovatelka:                                                              ověřovatelé:

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ