ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ KONANÉHO DNE22.3.2004 | OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ KONANÉHO  DNE22.3.2004

Zápis z veřejného zasedání OZ konaného dne22.3.2004

Veřejné zasedání OZ
dne 22.3.2004 17 hod

 

 

Program:

 

1) Zahájení 

2) Volba návrhové komise 

3) Schválení směrnic pro provedení inventury 

4) Schválení inventurní komise pro rok 2004

5) Schválení kontroly VZP

6) Schválení zadání územního plánu

7) Vyřazení tiskárny z majetku obce

8) Schválení vyhlášky o pobíhání psů a jiného zvíř. po veřejném prostranství.

9) Prodej obecního pozemku 1/5

10) Úprava rozpočtu na rok 2004

11) Různé ( plynofikace, odpady,  lesy, )

12) Úprava návsi

13) Diskuse

14) Usnesení

15) Závěr

Usnesení z veřejného zasedání OZ č. 2 dne 22.3.2004

 Zastupitelé obce na svém zasedání:

 

Schvalují:

Návrhovou komisi ve složení: předseda Milan Novák,

                                                 členové Marie Hlavatá, Vojtěch Štípek

Členové jsou zároveň ověřovateli zápisu.

Směrnice pro provedení inventury

Inventurní komisi ve složení: předseda Milan Novák

                                                členové Marie Kordíková, Jitka Hnídková

Zadání vypracování územního plánu obce firmě UrbioProjekt Plzeň

Odprodej vyřazené tiskárny za 100,-Kč – špatný tisk

Obecně závaznou vyhlášku o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejném prostranství

Úprava rozpočtu – zvýšení dotace pro státní správu z 1 900 na 2 050 Kč

Úprava návsi – vysazení zeleně do 300 tisíc

Odprodej betonových rour za 10,-Kč použitého lesního pletiva za 400,- Kč

 

 

 

Berou na vědomí:

 

Kontrolu VZP ze dne 10.2.2004

 

 

 

Neschvalují:

 

Prodej obecního pozemku pč1/5 panu Šatrovi Josefovi Hejná č.p.51 a Petříkové Marcele Hejná č.p.94

 

předseda komise                                                                              členové komise

 

 

 

Zápis z veřejného zasedání OZ konaného  dne22.3.2004

 

1. Zasedání zahájila starostka obce p.Zdeňková,přivítala přítomné a prohlásila zasedání za usnášeníschopné.

2.Do návrhové komise byla navržena a schválena předseda Novák Milan,členové Hlavatá Marie a Štípek Vojtěch,kteří jsou zároveň ověřovateli zápisu.

3.Starostka seznámila přítomné se Směrnicí pro provedení inventarizace majetku.OZ tuto směrnici jednohlasně schvaluje.

4.Starostka  přečetla návrh na stanovení inventarizační komise ve složení  p. Novák,Kordíková,Hnídková.Tato komise byla schválena 4 hlasy a je zároveň likvidační komisí.

5.Dne 10.2. 2004 byla provedena kontrola VZP  v Klatovech za období od 1.11. 2000 do 31.12. 2003..OZ bere na vědomí.

6.Veřejnost byla seznámena s tím,že obec má pouze urbanistickou studii. Jelikož bude ČR vstupovat do EU ,budou v žádostech o dotaci upřednostněny ty obce,které mají zpracovaný územní plán.OZ rozhodlo o zadání vypracování územního plánu  a to ing. Pavlem Waltrem z firmy Urbioprojekt Plzeň.

7.OZ schválilo vyřazení tiskárny a to z důvodu špatného tisku a stáří tiskárny.Oprava by se nevyplatila.

8.Starostka p.Zdeňková seznámila přítomné s obsahem OZV o pobíhání psů a jiného zvířectva.OZ přistoupilo ke zpracování této vyhlášky z důvodu volného pohybu psů a slepic na veřejných prostranstvích a jednohlasně ji schválilo.

9.OZ projednalo žádosti p.Petříkové Marcely a Šatry Josefa o odkoupení části obecního pozemku 1/5  a  tyto žádosti zamítlo.

10.OZ schválilo úpravu rozpočtu na rok 2004 z důvodu vyšší dotace na státní správu,než byla původně schválena.

11. Přítomní občané shlédli návrh na úpravu návsi.V projektu je navrženo osázení keřů a stromů .OZ projekt schvaluje.

12. Plynofikace- starostka seznámila občany s tím,že stavba je dokončena,je vydáno kolaudační rozhodnutí a bude se napouštět plyn .V jarních měsících budou dokončeny úpravy povrchů na komunikacích.

Odpady- starostka uvedla,že od příštího roku bude nutné zvýšit poplatek za odpad,protože obec dotuje občanům likvidaci odpadů částkou 40.000 Kč z rozpočtu obce a částka se každým rokem zvyšuje.

Lesy-veřejnost byla seznámena s tím,že bylo vykáceno 270 m3 dřeva za které obec dostala 201.000 Kč.Náklady na těžbu – 54.000 Kč a v jarních měsících se budou vysazovat 2 ha lesa v nákladech 127.000 Kč.

OZ schválilo odprodej starého pletiva p.Kollárovi v částce 400 Kč/ 4 balíky a odprodej roury na odpad p.Vopaleckému za 10Kč/ ks.

13. Do diskuse nikdo neměl žádné připomínky ani dotazy.

14.Usnesení přečetl p.Novák.

15.Starostka p.Zdeňková poděkovala přítomným za účast a zasedání ukončila.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ