ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ DNE 10.12.2005 | OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ DNE 10.12.2005

Zápis z veřejného zasedání dne 10.12.2005

Veřejné zasedání OZ
dne 10.12.2004

 

 

Program:

 

1.    Zahájení. 

2.    Volba návrhové komise. 

3.    Hospodaření obce a činnost za rok 2004. 

4.    Prodej pozemku p. Ladislavu Duškovi, návrh ceny. 

5.    Schválení zvýšení poplatku za odvoz  domovního odpadu. 

6.    Schválení přesunutí dluhu p. Bláhy (660,-Kč) na podrozvahový účet. 

7.    Schválení příjmu finančního příspěvku 36 260,-  na zpracování LHP. 

8.    Schválení zřízení půjčky ve výši 400tis. u KB. 

9.    Schválení podání žádosti o program Lanius (Clanius) do knihovny. 

10.  Schválení licenční smlouvy pořízení ortofotomapy. 

11. Schválení rozpočtu na rok 2005 

12. Vystoupení obce ze svazku obcí Pošumaví. 

13. Diskuse. 

14. Usnesení. 

15. Závěr.

Usnesení z veřejného zasedání OZ č.6 dne 10.12.2004

 

Zastupitelé na svém zasedání :

 

Schvalují

 

     1) Program veřejného zasedání

     2) Návrhovou komisi ve složení: Předseda Kordíková Marie, členové Novák Milan,        ..

          Štípek Vojtěch. Členové komise jsou zároveň ověřovateli zápisu.

     3) Prodej pozemku Ladislavu Duškovi Lazaretní 24 Plzeň, dle zaměření. Cena pozemku

          10Kč/1m2 .Kupující zároveň zaplatí kupní smlouvu.

       4) Dodatek č.1 k obecně závazné vyhlášce č.2/2001

       5) Přesunutí  dluhu pana Bláhy do podrozvahového účnu.

       6) Příjem finančního příspěvku 36 260,-Kč na zpracování  LHP

       7) Zřízení půjčky u KB Klatovy ve výši 400 tis. na vysušení obecní budovy.

       8) Podání žádosti o dotaci na program Clanius pro místní knihovnu.

       9) Licenční smlouvu na pořízení ortofotomapy katastru obce.

      10) Rozpočet na rok 2005.  Příjmy: 1 975 450,-Kč + pol. 8123 – 400tis.

                                                   Příjmy celkem: 2 375 450,-Kč

                                                   Vydání: 2 277 900,-Kč + pol. 8124 – 270tis.

                                                   vydání celkem: 2 547 900,-Kč

             Rozpočet je nevyrovnaný. Na vyrovnání budou použity finanční prostředky z BÚ ve

             výši  172 450,-Kč     

      11) Vystoupení ze svazku obci Pošumaví.

 

       Neschvalují:

 

 

 

 

       Navrhují:

         Oprava hřbitovní zdi v roce 2005.

 

 

 

 

Předseda komise:                                                                                 Členové komise:

 

 

 

 

 

 

Zápis z veřejného zasedání dne 10.12.2005

1.Zasedání zahájila starostka obce p.Zdeňková,přivítala přítomné a prohlásila zasedání za usnášeníschopné.

2.Do návrhové komise byli navrženi a jednohlasně schváleni,předseda p.Kordíková,členové p.Novák a Štípek,kteří jsou rovněž ověřovateli zápisu.

3.Starostka p.Zdeňková seznámila veřejnost s plněním rozpočtu za rok 2004,dále pak s činností úřadu a obecního zastupitelstva.

4.Přítomní byli seznámeni se žádostí p.Duška, ve které žádá o odprodej části pozemku  640/1 část a -230 m2 a stavební parcela 68,část b – 50 m2. OZ stanovili cenu 10,-Kč/m2 .Jedná se o neplodnou půdu .OZ rozhodlo hlasováním takto : 4 členové OZ hlasovali pro prodej , 1 člen OZ se zdržel hlasování. Kupující si zároveň zaplatí kupní smlouvu.

5.Informace podala starostka obce.OZ rozhodlo o zvýšení poplatku z důvodu navýšení DPH a poplatku za skládkovné.Obec v roce 2005 zaplatí za svého rozpočtu polovinu skutečných nákladů za rok 2004 a druhá polovina nákladů je rozpočtena mezi poplatníky.Cena poplatku bude 400,-Kč za jednoho poplatníka.Starostka přečetla dodatek k vyhlášce č. 2/2001.OZ jednohlasně zvýšení poplatku schválilo.

6.OZ jednohlasně schválilo převedení dluhu p.Bláhy na podrozvahový účet.

7.OZ jednohlasně schválilo příjem dotace ve výši 36.260 Kč.

8. V roce 2005 se bude odvlhčovat budova OÚ,proto OZ schvalují zřízení půjčky u KB Klatovy ve výši 400.000 Kč.

9.OZ jednohlasně schvaluje podání žádosti o dotace na program  Clanius pro místní knihovnu.

10.OZ jednohlasně schvaluje pořízení ortofotomapy k.ú. Hejná.

11.Rozpočet na rok 2005 přečetla starostka obce.Příjmy 1 975 450 Kč + pol.8123 – 400.000 Kč, příjmy celkem = 2 375 450,-Kč.Výdaje 2 277 900 Kč + pol. 8124 – 270.000 Kč, výdaje celkem = 2 547 900 Kč. OZ jednohlasně schvaluje rozpočet na rok 2005.

12.OZ jednohlasně rozhodlo o vystoupení ze Svazku obcí Pošumaví.

13.p.Hodánek čp. 33 – dotaz na špatný stav hřbitovní zdi

    - OZ  berou problém na vědomí,pokusí se v roce 2005 opravit tuto zeď,podle finančních možností.

     p.Šíma – dotaz na špatný stav cesty na Klocno po plynofikaci

     - starostka odpověděla,že zmíněnou cestu bude opravovat obec Nezamyslice   na své náklady a to na jaře 2005

14.Usnesení přečetla p.Kordíková.OZ berou na vědomí.

15.Starostka obce p.Zdeňková poděkovala přítomným za účast a zasedání ukončila.

 

 

Podpisy:

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ