ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ DNE 26.1.2004 | OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ DNE 26.1.2004

Zápis z veřejného zasedání OZ dne 26.1.2004

Zápis z veřejného zasedání OZ dne 26.1.2004

 

1. Zasedání zahájila .Zdeňková,přivítala zastupitelé a prohlásila zasedání za usnášeníschopné.

2. Do návrhové komise byla zvolena : předseda Kordíková Marie a členové Novák Milan a Štípek Vojtěch.Členové komise jsou zároveň ověřovateli zápisu.

3. Starostka obce seznámila zastupitelé s nutností zakoupit novou tiskárnu a plechovou skříň pro potřeby OÚ nad rámec rozpočtu.OZ nákup schvalují do výše 18 tisíc KČ.

4.Paní Hlavatá a pan Bečvář požádali o prominutí poplatku za odvoz odpadu pro nemovitosti,které jsou jejich majetkem , ale nevyužívají je.OZ s prominutím poplatku souhlasí.

5. Zastupitelé vzali na vědomí závěrečnou zprávu hospodaření Svazku Obcí Pošumaví za rok 2002 z důvodu pozdního zaslání.

6.Starostka seznámila OZ s tím,že budou zakoupeny  vzory Směrnic v částce 1,000 Kč,obec se zapojí do projektu „  Příroda člověku,člověk přírodě „ a na tuto akci budou zakoupeny plakáty,které budou vyvěšeny v obci.Dále  seznámila OZ s tím,že budou zakoupena svodidla na nebezpečené úseky místní komunikace v hodnotě 37.000,-Kč.

7.Diskuse byla pro neúčast veřejnosti vypuštěna.

8.S usnesením seznámila OZ paní Marie Kordíková.

9. Starostka p.Zdeňková poděkovala za účast a zasedání ukončila.

zapisovatel zápisu :                                          ověřovatelé zápisu :

 Usnesení ze zasedání OZ v Hejné dne 26.1. 2004  pod číslem 1/2004

 

 

 OZ schvaluje :

-         program zasedání

-         volbu návrhové komise ve složení : předseda M.Kordíková,členové Štípek Vojtěch a Milan Novák

-         zakoupení tiskárny a plechové skříně pro OÚ nad rámec rozpočtu do částky 18.000 Kč

-         prominutí poplatku za odvoz domovního odpadu pro p.Hlavatou a p.Bečváře

 

 

OZ bere na vědomí :

-         závěrečnou zprávu Svazku obcí Pošumaví za rok 2002 

 

předseda návrhové komise :                                členové návrhové komise :

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ