USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZE DNE 17.9.2002 | OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZE DNE 17.9.2002

Usnesení z veřejného zasedání ze dne 17.9.2002

Usnesení z veřejného zasedání
obecního zastupitelstva 17.9.2002 v Hejné

 

 

Zastupitelé obce Hejná:

 

 

schvalují

          program zasedání

  • zapisovatele, předsedu návrhové komise a dva ověřovatele
  • zřizovací listinu knihovny a knihovní řád
  • OZV pro provoz hřbitova
  • smlouvu se SFŽP ČR na čerpání dotace na výstavbu plynovodu
  • změny v rozpočtu obce
  • spolupráci s firmou EKO _ KOM v oblasti separovaného odpadu
  • uvolnění 10 000,- z rozpočtu obce na reprezentační účel

1.Zahájení provedla starostka obce p.Zdeňková,přivítala všechny přítomné a prohlásila zasedání za usnášeníschopné.

2.Zapisovatelem byla jednohlasně zvolena p.Hnídková,do návrhové  komise byla jednohlasně schválena –předsedkyně p.Marie Kordíková,členové p.Novák Milan a Hodánek Vladimír.Ti budou zároveň ověřovat zápis zasedání.

3.Přítomní byli seznámeni s tím,že je v platnosti nový zákon o knihovnách,proto obec je povinna zřídit zřizovací listinu a knihovní řád.

S Městskou knihovnou Horažďovice je schválena smlouva o spolupráci s obecní knihovnou.OZ jednohlasně schvaluje tyto dva dokumenty.

4.Starostka p.Zdeňková seznámila přítomné s tím,že je v platnosti nový zákon o pohřebnictví.Církev měla povinnost do 30.6.2002 přihlásit se ke správě hřbitova,jelikož toto neučinila,musí tak udělat obec,aby bylo zachováno pohřebiště.Obec nechala vypracovat hydrogeologický průzkum,z něhož vyplývá,že tlecí doba je stanovena na 14 let.Obec vydává tímto obecně závaznou vyhlášku pro provoz hřbitova.OZ jednohlasně schvaluje OZV.

5.OZ schválilo jednohlasně schválilo smlouvu se SFŽP ČR na čerpání dotace na plynovod.

6.Z důvodu přečerpání některých položek byla navržena změna rozpočtu,kterou OZ jednohlasně schválilo.

7.Veřejnost byla seznámena s návrhem smlouvy s firmou EKO KOM.Tato firma bude dále zpracovávat odpad ,část finančních prostředků se vrátí zpět do obce.OÚ si bude hlášení o odpadech zhotovovat sám.OZ schvaluje 4 hlasy pro a 1 hlas se zdržel hlasování se spoluprací s firmou EKO KOM.

8.Starostka obce navrhla uvolnění částky 10.000,-Kč na reprezentativní účely obce/ přátelské setkání se zastupiteli z obce Bohuslavice/.Tuto částku OZ jednohlasně schválilo.

9.Starostka informovala o revizi,která proběhla na začátku září v Pucance.V této lokalitě je spousta suchých stromů.Protože je zde těžký terén a špatně dostupný ,obecní zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí palivového dřeva  zdarma,pouze za vyklizení parcely.Zájemci o dřevo se mohou přihlásit na Obecním úřadě.

10.Zhodnocení volebního období provedla starostka obce p.Zdeňková.

1998- byla zhotovena fasáda na škole,opravena kaplička,připraven generel na plynofikaci

1999-provedena rekonstrukce veřejného osvětlení,byl zadán projekt na kanalizaci

2000- příprava na plynofikaci,zhotovena a provedena směnná smlouva s firmou Hasit/ les za navážku/

2001- odkoupena část rybníka-nádrže,koupena Avie  pro SDH,koupena starší kopírka,uskutečněn zájezd na Moravu

2002- 1.8.2002 byla zahájena stavba plynofikace,proveden nákup druhého počítače do kanceláře,zajištěna dotace na opravu vozovky a dotace na opravu potoka.

-starostka dodala,že za dvanáct let,kdy je obec samostatná se  udělalo spoustu práce a poděkovala všem,kteří s obcí spolupracují.

11.V diskusi se zodpovídaly dotazy ohledně plynofikace.

12.Usnesení přečetla p.Kordíková.

13.Starostka p.Zdeňková poděkovala přítomným za účast a zasedání ukončila.

 

zapisovatel :                                        ověřovatelé zápisu :

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ