USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZE DNE 11.12.2003 | OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZE DNE 11.12.2003

Usnesení z veřejného zasedání ze dne 11.12.2003

Usnesení z veřejného zasedání obecního zastupitelstva dne 11.12.2003

 

Zastupitelé schvalují:

Program zasedání

1) Návrhovou komisi ve složení – předseda Kordíková Marie, členové Novák Milan, Štípek Vojtěch (členové komise jsou zároveň ověřovateli zápisu)

2)Upravený rozpočet na rok 2003  příjmy – 2 519 400,- +8117 převod 890 000,-

                                                    vydání -  3 239 060,- + 8124 úvěr  184 800,-

Jednotlivé položky jsou schváleny dle přílohy.

Celkem: příjmy 3 409 400,- vydání 3 423 860,- rozdíl 14 460,- bude vyrovnán z BÚ.

3) Rozpočet na rok 2004  příjmy – 1 337 550,-

                                  vydání – 1 661 840,- + 8124 úvěr 184 800,-

                                  celkem vydání – 1 864 640,-

Částka 142 946,- bude uhrazena z BÚ, stav účtu k 9.12. – 193 984,-Kč
Částka 384 144,- bude uhrazena z dotačního účtu.
Jednotlivé položky jsou schváleny dle přílohy.

4) Rozpočet svazku obcí na rok 2004 příjmy – 33 066 000,-

                                                 vydání – 33 066 000,-

a rozpočtové změny k 31.10.2003 dle přílohy
Rozpočet je vyrovnaný. Jednotlivé položky jsou schváleny dle přílohy.

5) Nákup pozemku od paní Štauberové p.č. 290/1f  40m2/ 10,-Kč. Pozemek zasahuje do požární nádrže.

6) Zrušení odměn panu Milanu Krejčímu od prosince 2003 , z důvodu trvalé neúčasti v zastupitelstvu

7)  Dodatek č.1 ke smlouvě č. 11400121 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR

 

 

předseda komise                                                                 členové komise

 

 

 

starostka obce

 

 

 

1. Zasedání zahájila starostka obce p. Zdeňková,přivítala přítomné a prohlásila zasedání za usnášeníschopné.

2. Do návrhové komise byli navrženi a schváleni: předseda p. Kordíková,členové p.Štípek a p. Novák,kteří jsou zároveň ověřovateli zápisu.

3. Starostka seznámila veřejnost se změnami v rozpočtu na rok 2003 v příjmech a výdajích.Příjmy 3.409.400,-Kč , výdaje 3.423.860,-Kč.Rozdíl 14.460,-Kč bude uhrazen z účtu obce.OZ jednohlasně schvalují změnu v rozpočtu,k zápisu bude přiložena příloha rozpočtových změn.

4. S rozpočtem na rok 2004 seznámila veřejnost starostka.Příjmy jsou  1.337.550,-Kč  a výdaje  1.426.500,- Kč.OZ jednohlasně schvaluje rozpočet na rok 2004.

5. Starostka seznámila veřejnost s rozpočtem Svazku obcí.OZ jednohlasně schválilo.

6. Starostka p.Zdeňková seznámila veřejnost se záměrem OZ odkoupit část pozemku od p.Štauberové.Tento pozemek je součástí nádrže .Jedná se o 40 m2.Paní Štauberová  souhlasí s cenou 10,-Kč/m.OZ bude ještě s p.Štauberovou  projednávat  další odkoupení pozemku na kterém jsou sběrné nádrže.OZ jednohlasně schvaluje.

7. Zprávu kulturního a revizního výboru  přečetla p.Kordíková.

8. Zprávu povodňové komise a její činnost zhodnotil p.Štípek.

9. Zprávu finanční komise a její činnost zhodnotil p.Novák.

10. Bod programu byl vypuštěn pro neúčast p.ing.Kotlaby.

11. Starostka obce p. Zdeňková seznámila veřejnost s činností Obecního úřadu za rok 2003,zhodnotila všechny akce,které se za rok uskutečnily,blíže seznámila občany s plynofikací obce: stavba je dokončena,19.12. bude kolaudace a následné spuštění plynu do rozvodu.Dále byla veřejnost seznámena s plánovanými akcemi na rok 2004 s tím,že obec požádala o dotace na úpravu návsi a prostranství kolem ní, na opravu stěn požární nádrže a na plynofikace budovy obecního úřadu. Dodala,že bude reálná ta akce,na kterou obdrží obec finanční prostřeky.

12. OZ rozhodlo o odebrání odměny pro p.Krejčího a to z důvodu neúčasti všech zasedání OZ a schůzek OZ. OZ jednohlasně schválilo.

13. OZ schvalují Dodatek č.1  ke smlouvě o příjmu dotací ze SF ŽP ČR ,který se týká prodloužení termínu kolaudačního řízení a termínu připojení jednotlivých přípojek.Termín je dodatkem odložen o 3 měsíce.

14. Diskuse nebyla využita.

15. Usnesení přečetla p.Kordíková,OZ bere na vědomí.

16. Starostka p.Zdeňková poděkovala všem přítomným za účast a zasedání ukončila.

 

 

zapisovatel :                                                                      ověřovatelé zápisu :

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ