USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZE DNE 14.1.2003 | OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZE DNE 14.1.2003

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení z veřejného zasedání ze dne 14.1.2003

        VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

 

obecního zastupitelstva

 

                se koná v zasedací místnosti obecního úřadu

 

   v úterý 24.6.2003 ve 20.hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veřejné zasedání OZ

konané dne 24.6.2003 20 hod

 

 

 

Program:

 

1. Zahájení

 

2.Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

 

3.Schválení závěrečného účtu za rok 2002

 

4. Schválení zprávy o hospodaření obce

 

5. Schválení upraveného rozpočtu obce

 

6. Schválení požárního řádu obce

 

7. Různé:  dětský den

                    plynofikace

                    Pucanka                   

                    Oprava požární nádrže

                    Zákaz vjezdu do uličky nad budovou OÚ

                    Hasičské soutěže

                    Dokončení hřiště, oprava kolotoče

8. Diskuse

 

9. Usnesení

 

10. Závěr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení z veřejného zasedání dne24.6.20003

 

Složení návrhové komise:

 

                          Předseda:  Kordíková Marie

                          Členové:   Novák Milan, Hlavatá Marie

 

 

Zastupitelé obce schvalují:

 

          Program zasedání

 

          Závěrečný účet obce za rok 2002

 

          Upravený rozpočet na rok 2003

 

          Požární řád obce

 

 

 

Neschvalují:

 

Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2002

 

 

     Nesouhlasí se zprávou o hospodaření  v odstavci „ Rozpočet“ , kde se uvádí, že rozpočet obce byl schválen jako vyrovnaný ale ve výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu je vykázána jiná částka.  Toto vzniklo tím, že kontrolor krajského úřadu nevzal v úvahu položku -  8126 převod peněz z TV a položku 8223 -  půjčka  na příjmových účtech, dále položku 8224 -  splátku úvěru na výdajovém účtu. Tyto položky byly v minulých letech vždy součástí rozpočtu a proto jsme je do rozpočtu zahrnuli i v roce 2002. Dále nesouhlasí s tím, že změna rozpočtu, která byla schválena v zastupitelstvu 17.9.2002 nebyla promítnuta v účetnictví. V roce 2002 nám sestavy o plnění rozpočtu  zpracovával okrasní úřad, který na nás žádné změny rozpočtu nepožadoval. Změny jsme si prováděli vždy jako pomocný doklad. V ostatních bodech zastupitelé ze zprávou o přezkoumání souhlasí.

 

Náprava:

         V roce 2003  již obec schválila rozpočtové provizorium tak jak ukládá zákona a ve stanovené lhůtě byl schválen závěrečný účet.

 

Doporučení:

        Zastupitelé doporučují pro přezkoumání hospodaření obce za rok 2003 objednat audit, který si obec zaplatí z rozpočtu obce.

 

 

Předseda komise                                                                                    členové komise

 

1.Zasedání zahájila starostka obce. Přivítala přítomné a prohlásila zasedání za usnášeníschopné.

2.Návrhová komise byla navržena a jednohlasně schválena ve složení: předseda- Marie Kordíková, členové-Milan Novák a Marie Hlavatá. Členové komise jsou současně ověřovateli zápisu.

3.Starostka obce seznámila veřejnost se závěrečným účtem. OZ schvaluje jednohlasně závěrečný účet

4. Zprávu o hospodaření obce přečetla starostka. Přezkoumání bylo provedeno  19,3,2003 pracovnicí KÚ Plzeň paní Voldřichovou.

Rozpočet – Nebylo schváleno rozpočtové provizorium na rok 2002. Sjednaná náprava na rok 2003 byla provedena .

Účetnictví-  OZ  nesouhlasí se zprávou o hospodaření  v odstavci „ Rozpočet“ , kde se uvádí, že rozpočet obce byl schválen jako vyrovnaný ale ve výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu je vykázána jiná částka.  Toto vzniklo tím, že kontrolor krajského úřadu nevzal v úvahu položku -  8126 převod peněz z TV a položku 8223 -  půjčka , na příjmových účtech, dále položku 8224 -  splátku úvěru na výdajovém účtu. Tyto položky byly v minulých letech vždy součástí rozpočtu a proto jsme je do rozpočtu zahrnuli i v roce 2002. Dále nesouhlasí s tím, že změna rozpočtu, která byla schválena v zastupitelstvu 17.9.2002 nebyla promítnuta v účetnictví. V roce 2002 nám sestavy o plnění rozpočtu  zpracovával Okresní úřad Klatovy, který na nás žádné změny rozpočtu nepožadoval. Změny jsme si prováděli vždy jako pomocný doklad.

OZ doporučuje zajistit nezávislého auditora na přezkoumání hospodařena na rok 2003.

5. Starostka obce podrobně seznámila občany s upraveným rozpočtem a změnách na jednotlivých položkách. OZ tuto úpravu jednohlasně chválilo.

6.S požárním řádem obce seznámila občany starostka obce paní Zdeňková. OZ tento požární řád jednohlasně schválilo.

7. - Dětský den-s příjmy a výdaji seznámila paní Hnídková a poděkovala všem, kteří pomáhali s přípravou Dětského dne.

    - Plynofikace – dostavěna bude do 31,7,2003. Zbývá dokončit 8 přípojek. Bude provedeno čištění a tlaková zkouška po převzetí plynárnami bude spuštěn zkušební provoz.

    - Pucanka – bude se provádět výřez plevelných dřevin, je požádáno o dotace z fondu Ochrany přírody.

    - Požární nádrž – obec získala na opravu dna dotaci ve výši 120 000,- Kč. Opravu provede firma Stazap. Celkový rozpočet stavby je 240 000,-Kč. Stavba je již zahájena.

    - Ulička nad OÚ – bude umístěna značka  „Zákaz vjezdu“ a osazen pilíř tak, aby nemohly projíždět nákladní automobily.

    - Dětské hřiště a kolotoč – opravu kolotoče si vzala na starost paní Hnídková, hřiště je již dokončeno, zbývají drobné úpravu povrchu.

    - Hasiči – starostka udělila pochvalu za účast v soutěžích za pěkné umístění. Soutěžní družstva získala dva poháry.

8. Diskuse – paní Osahlová požádala obec, zda by se mohli zakoupit z obecního rozpočtu  oběma soutěžním družstvům hasičů montérky a trička jiné barvy. Starostka obce a pan Novák odpověděli, že je potřeba se domluvit se členy soutěžních družstev co je pro ně prioritou. Jestli montérky, nebo moderní technické pomůcky, protože obec má jen omezené množství finančních prostředků. V případě možnosti by tato položka byla zařazena do rozpočtu na rok 2004.

9. Usnesení – přečetla paní Kordíková. OZ vzalo na vědomí.

10.Závěr – starostka obce paní Zdeňková poděkovala přítomným a zastupitelům za účast a veřejné zasedání ukončila.

 

 

 

 

 

Zapisovatel :                                                              Ověřovatelé :

 

 

 

 

 

 

                                             Starostka obce :

   

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

1.           VEŘEJÉ ZASEDÁNÍ obecního          

zastupitelstva 14.1.2003  19.hod

 

 

Program:

 

 

1.     Zahájení

 

2.     Volba zapisovatele

 

 

3.     Volba návrhové komise ( členové jsou zároveň ověřovateli zápisu)

 

4.     Jmenování předsedů komisí a schválení odměn pro předsedy

 

 

5.     Zhodnocení roku 2002

 

6.     Zpráva finančního výboru

 

 

7.     Zpráva revizního výboru

 

8.     Zpráva povodňové komise a civilní ochrany

 

 

9.     Zpráva kulturní komise

 

10. Schválení prodeje pozemku p. Štěpánkovi

 

 

11. Diskuse

 

12. Usnesení

 

 

13. Závěr

 

 

Usnesení z veřejného zasedání obecního zastupitelstva

         konaného v úterý 14.1.2003 v 19.hod.v Hejné

 

 

Zastupitelé obce schvalují:

 

 

         Program zasedání

 

 

         Jako zapisovatele Hnídkovou Jitku po celý rok 2003

 

 

         Návrhovou komisi ve složení :předseda Kordíková Marie

                                                                   členové Novák Milan, Štípek Vojtěch

 

          Odměny pro předsedy komisí Kordíkovou Marii a Štípka Vojtěcha ve výši

                                                                  dvojnásobku základní odměny

 

          Prodej pozemku p. Štěpánkovi p.č. 679/5 – 6m  za 10 Kč za m

 

 

 

Ukládá:

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Zasedání zahájila starostka p.Zdeňková,přivítala přítomné  a prohlásila zasedání za usnášeníschopné.

2.Zapisovatelem byla navržena a schválena p.Hnídková.

3.Do návrhové komise byla navržena a schválena : předsedkyně p-Kordíková,členové p.Novák a p.Štípek,kteří budou rovněž ověřovateli zápisu.

4.Starostka p.Zdeňková seznámila přítomné se změnami,které se uskutečnily po volbách do obecního zastupitelstva.Předsedkyní kulturní komise byla jmenována a schválena p.Kordíková,která rovněž bude vykonávat předsedkyni revizního výboru,do kterého byla jednohlasně zvolena.Pan Štípek byl jmenován předsedou povodňové komise a zvolen předsedou výboru pro místní hospodářství a komunikace.Odměny budou zdvojeny podle zákona o odměňování OZ.

5.Zhodnocení uplynulého roku provedla starostka p.Zdeňková.

-         od 1.8. je zahájena výstavba plynofikace v naší obci,jsou 2/3 hotové a předpokládaná kolaudace by měla být na konci října 2003.

-         byla opravena komunikace od bývalé hospody v celkové částce 281.000,-Kč/50 tisíc korun poskytl SZP Klatovy a 141 tisíc korun byla dotace/.

-         byl vyčištěn celý potok a opravena zborcená hráz u čp.20/dotace na opravu byla ve výši 60 tisíc korun a 40 tisíc korun bylo vynaloženo z rozpočtu obce/.

-         pokračuje úprava dětského hřiště,dokončeno by mělo být v letošním roce.

-         v lesích je těžba dřeva menší než v předchozích letech,oproti loňskému roku stouply náklady na práci v lesích.

-         SDH úspěšně reprezentovali obec na hasičských soutěžích,kde získali jedno první a jedno druhé místo.Na hasičské zbrojnici je opravena střecha.Starostka poděkovala hasičům , kteří pomáhali při povodních v létě 2002.

-          odpadové hospodářství – celkové náklady na odpady v obci za rok 2002 činily 94.tisíc korun.Je podepsaná smlouva s firmou EKO KOM,která  se zabývá recyklací odpadů a část finančních prostředků bude vráceno do rozpočtu obce.

-         Vzhledem k nedostatečnému zabezpečení majetku v kanceláři OÚ se přistoupilo k zabudování ochranných mříží.

-         plány na další období : - dokončit hřiště a plynofikaci

                                              zažádat o dotaci na opravu nádrže

                                              pokračovat v opravách místních komunikací

                                               odbahnit  rybník na drahách

                                              ořezat stromy u kostela

6. Zprávu  finančního výboru přečetl p.Novák.Zhodnotil uplynulý rok a seznámil veřejnost s příjmy a výdaji.

7.Zprávu revizního výboru přečetla p. Kordíková.

8. Zprávu povodňové komise přečetl p.Štípek.

9. Zprávu kulturní komise přečetla p.Kordíková.

10. Starostka seznámila veřejnost se žádostí p. Štěpánka,který požádal o odkoupení 6m2 pozemku u své nemovitosti. OZ jednohlasně schválilo prodej tohoto pozemku za 10,-Kč/m2.

11. starostka p.Zdeňková- požádala všechny řidiče,aby neparkovali mimo komunikace.

12.Usnesení přečetla p.Kordíková.

13.Starostka p.Zdeňková poděkovala všem přítomným za účast a zasedání ukončila.

 

 

 

zapisovatel :                                                      ověřovatelé zápis :

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ